תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם)2001

בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 3, 21(ג) ו-52 לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ"ד – 1984[1] (להלן החוק), ולאחר התייעצות עם ועדת המחקר, אנו מתקינים תקנות אלה:

 

לפני תקנה 1 לתקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם), התשנ"ו – 1996[2] (להלן – התקנות העיקריות), יבוא:

 

פרסום

"פרק א': פרשנות"

 

1. הוספת כותרת – פרק א'

בתקנה 1 לתקנות העיקריות –

 

2. תיקון תקנה 1

אחרי הגדרת "המוצר" יבוא:

 

""הסדר תשלום תמלוגים" – הסדר בין לשכת המדען הראשי לבין חברה, לתשלום החוב הסופי לפרעון בהתאם לתקנות אלה;";

 

(1)
אחרי הגדרת "חברה" יבוא:
""חברה גדולה ועתירת מו"פ" – חברה שמתקיימים בה שני תנאים אלה: (1)  היא מעסיקה למעלה מ- 200 עובדים במחקר ופיתוח בישראל או שתקציבה למחקר ופיתוח בישראל  עולה על 20 מיליון דולר של ארה"ב בשנה, בהתאם לדו"ח הכספי האחרון של החברה; (2)  מכירותיה מפעילות ייצור בישראל עולות על 100 מיליון דולר של ארצות הברית בשנה שקדמה להגשת הבקשה;
(2)

אחרי הגדרת "חברה מתחילה" יבוא:

 

""חוב סופי לפרעון" – הסכום המתקבל ממכפלת חוב התמלוגים המשוערך בשיעור ההחזר, בניכוי התמלוגים ששילמה החברה עד מועד עריכת הסדר תשלום תמלוגים, כפי שנרשם בספרי המינהל;

 

"חוב תמלוגים משוערך" – סך כל סכומי המענקים הצמודים שקיבלה חברה בכל תיקי התכנית, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית; נקבעה תקרת תמלוגים מוגדלת, כהגדרתה בתקנה 4, לחלק מתיקי התכנית, יחושבו סכומי המענקים בתיקים אלה כמכפלת סכומי המענקים בתקרת התמלוגים המוגדלת;";

 

(3)

אחרי הגדרת "ריבית שנתית" יבוא:

 

""שיעור ההחזר" – השיעור מחוב התמלוגים המשוערך שאותו תחוייב החברה להחזיר ללשכת המדען הראשי במסגרת הסדר תשלום תמלוגים;";

 

(4)

אחרי הגדרת "שער הדולר" יבוא:

 

""תיק" – בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ, שאישרה ועדת המחקר;

 

"תכנית" – תכנית שנתית או רב-שנתית למחקר ופיתוח שכתוצאה ממנה יימצאו הידע, התהליכים או השיטות לייצור מוצר חדש או לשיפור מהותי במוצר קיים או לפיתוח תהליך קיים או לשיפור מהותי בתהליך קיים; לענין זה, "תכנית רב שנתית"  – כל התיקים שאושרו מזמן לזמן במסגרת אותה תכנית".

 

(5)

אחרי  תקנה 1 לתקנות העיקריות יבוא:

"פרק ב': שיעור התמלוגים"

 

3. הוספת כותרת – פרק ב'

בתקנה 2 לתקנות העיקריות –

 

4. תיקון תקנה 2

אחרי תקנת משנה (ה)  יבוא:

" (ה1)     על אף האמור בתקנת משנה (ה), מקבל אישור שהוא חברה גדולה ועתירת מו"פ, ישלם לאוצר המדינה תמלוגים בשיעור של 5% מדי שנה, שיחושבו באחוזים ממחיר המכירה של המוצר.";

 

(1)

בתקנת משנה (ז), בסופה יבוא "והחובה של מקבל אישור שהוא חברה גדולה ועתירת מו"פ לשלם תמלוגים בשיעור של 5%, כאמור בתקנת משנה (ה1), לא תחול על סכום המענק שקיבל מקבל האישור בשל אישורים שניתנו לפני יום ט"ז בכסלו, תשס"ב (1 בדצמבר, 2001)."

 

(2)

אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:

 

"פרק ג': הסדר תשלום תמלוגים לחברות גדולות ועתירות מו"פ

 

3א.       ועדה להסדר תמלוגים

(א) מוקמת בזה ועדה להסדר תמלוגים לחברות גדולות ועתירות מו"פ (להלן – הועדה), שחברים בה:

(1)   החשב הכללי במשרד האוצר או אחד מסגניו שהוא ימנה, והוא ישמש כיושב ראש הועדה;

(2)   ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי במשרד התעשיה והמסחר;

(3)     מנהל קרן תמורה בלשכת המדען הראשי;

(4)     סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, האחראי על תחום התעשיה והמסחר, או רכז תעשיה ומסחר באגף התקציבים במשרד האוצר;

 

(ב) שלושה מחברי הועדה יהיו מנין חוקי בישיבות הועדה.

 

(ג) החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות חברי הועדה; היו הדעות בועדה שקולות, תכריע דעתו של יושב ראש הועדה.

 

(ד) הועדה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה.

 

3ב.       תנאים לעריכת הסדר תשלום תמלוגים

מקבל אישור רשאי לפנות לועדה בבקשה לעריכת הסדר תשלום תמלוגים, אם נתקיימו בו התנאים המפורטים להלן :

(1)                 הוא חברה גדולה ועתירת מו"פ;

(2)                 שיעור ההחזר הממוצע שלו בשל כל תכניותיו המאושרות אינו נמוך מ- 65% מחוב התמלוגים המשוערך.

 

3ג.       בקשה לעריכת הסדר תשלום תמלוגים

 

מקבל האישור כאמור בתקנה 3ב המבקש לערוך הסדר תשלום תמלוגים יגיש לועדה תחזית מכירות והכנסות מפורטת של כל המוצרים שפיתחה החברה במסגרת כל התכניות המאושרות; תחזית המכירות וההכנסות כאמור תכלול פירוט בנוגע לכל אחד מהמוצרים.

 

3ד.       שערוך חוב התמלוגים ועריכת הסדר תשלום תמלוגים

 

בדונה בבקשה לעריכת הסדר תשלום תמלוגים, הועדה –

(1)   תבדוק ותוודא כי החברה עומדת בתנאי שבתקנה 3ב(1);

(2)   תבחן את תחזית המכירות וההכנסות שהגישה החברה, ותקבע הערכת מכירות והכנסות של מוצרי החברה; לצורך ביצוע ההערכה כאמור, תסתייע הועדה בחוות דעת בודקים מקצועיים שהיא תמנה, בנוגע לתחזית המכירות וההכנסות שהגישה החברה;

(3)    תבצע חישוב מהוון של חוב התמלוגים המשוערך של החברה ליום עריכת ההסדר;

(4)   תחשב ותקבע את שיעור ההחזר של החברה המבקשת בכל אחת מהתכניות;

(5)   תבדוק ותוודא כי החברה עומדת בתנאי האמור בתקנה 3ב(2);

(6)    תחשב את החוב הסופי לפרעון, כשהוא נושא הפרשי הצמדה וריבית;

(7)   תחליט על פריסת התשלומים לתקופה שאינה עולה על 5 שנים;

פרסום

(8)    תודיע לחברה המבקשת את פרטי הסדר תשלום התמלוגים ותנאיו.

 

3ה.      אישור הסדר תשלום התמלוגים על ידי החברה

 

חברה אשר נקבע לה הסדר תשלום תמלוגים כאמור בתקנה 3ד, תודיע לועדה תוך 21 ימים מיום קבלת הודעת הועדה, אם תשלם תמלוגים על פי הסדר תשלום התמלוגים שקבעה לה הועדה או על פי הכללים הקבועים בפרק ב'; לא הודיעה חברה בתוך התקופה האמורה כי תשלם את התמלוגים על פי הסדר התשלום שנקבע לה, יראו אותה כמי שויתרה על הסדר זה.

 

3ו.      מעמד הסדר תשלום התמלוגים

 

חברה שאושר לה הסדר תשלום תמלוגים תהיה פטורה מתשלום תמלוגים נוספים בגין תכניותיה שאושרו עד עריכת הסדר תשלום התמלוגים, כל עוד היא עומדת בתנאי ההסדר."

 

 

5. הוספת פרק ג'

אחרי תקנה 3ו לתקנות העיקריות יבוא:

 

"פרק ד':  הוראות שונות"

 

6. הוספת כותרת – פרק ד'

בתקנה 4 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

 

"(ד)   על אף האמור בתקנה זו, לענין חברה גדולה ועתירת מו"פ אשר נקבע לה      הסדר תשלום תמלוגים –

(1)תקרת התמלוגים המוגדלת, כאמור בתקנת משנה (א), תחושב כאחוז מחוב התמלוגים המשוערך של התכנית;

(2)הוראות תקנות משנה (ב) ו-(ג) לא יחולו, והועדה תחשב ותקבע את החוב הסופי לפרעון של החברה, על בסיס תקרת התמלוגים המוגדלת, ותעדכן את הסדר תשלום התמלוגים שנקבע לחברה בהתאמה."

 

7. תיקון תקנה 4

 

 

כג' באלול, התשס"א ( 11 בספטמבר, 2001)

(חמ 2002 – 3)

 

 

דליה איציק

שרת התעשייה והמסחר

סילבן שלום

שר האוצר

 

Print Friendly, PDF & Email

פה יבוא באנר

תודה שאתם מבקרים בפורטל "טכנו נט". טכנו נט נט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום הטכנולוגיה והתעשייה באתר תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום המתכת,פלסטיק, זיווד ואריזה, הייטק, אוצומציה וסייבר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

חוק פסולת אלקטרונית עובר לשלב הבא -האיסוף והטיפול בפסולת אלקטרונית וחשמלית ...

13 ביולי 2024

ניקוי מחליפי חום
ועדת הכלכלה אישרה תיקון לתקנות המיזוגים
גידור מכונות - מה הדרישות
שיטות לצמצום חשיפת הרתך לגזי הריתוך
חבות מעבידים
חוק פסולת אלקטרונית עובר לשלב הבא -האיסוף והטיפול בפסולת אלקטרונית וחשמלית ...

13 ביולי 2024

ניקוי מחליפי חום
ועדת הכלכלה אישרה תיקון לתקנות המיזוגים
גידור מכונות - מה הדרישות
תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

כדי להיות תמיד מעודכנים