פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970

 

 

עבודה – בטיחות בעבודה

פרסום

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות ותחולה Go 9
סימן א': פרשנות Go 9
סעיף 1 הגדרות Go 9
סעיף 2 מפעל בדרך כלל Go 11
סעיף 3 מפעלים מפורטים Go 11
סעיף 4 כשאין העוסקים עובדי התופש Go 12
סעיף 5 קו או שלוחה המשמשים למפעל Go 13
סעיף 6 מקום במפעל שאינו משמש למטרותיו Go 13
סעיף 7 פיצול ואיחוד מפעלים Go 13
סעיף 8 מפעל תחת כיפת השמים Go 13
סעיף 9 חצרים של המדינה או רשות מקומית Go 13
סעיף 11 תחולה על מפעלים דרך כלל Go 13
סימן ב': תחולה לגבי המדינה Go 13
סעיף 12 הגדרה Go 13
סעיף 13 תחולה לגבי המדינה Go 13
סעיף 14 פטור Go 13
פרק ב': בריאות Go 13
סימן א': נקיון וצביעה Go 13
סעיף 15 הגדרות Go 13
סעיף 16 נקיון Go 13
סעיף 17 פעולות ניקוי דרך כלל Go 13
סעיף 18 סיוד קירות ותקרות וצביעתם Go 14
סעיף 19 תקנות בדבר צביעה Go 14
סעיף 20 פטור והוראות מיוחדות Go 14
סימן ב': צפיפות Go 14
סעיף 21 צפיפות Go 14
סעיף 22 חזקת צפיפות Go 14
סעיף 24 תקנות לענין צפיפות Go 14
סעיף 25 סייג לחישוב Go 14
סעיף 26 הצגת הודעה Go 14
סימן ג': איוורור, תאורה וחום Go 14
סעיף 27 איוורור Go 14
סעיף 28 תאורה Go 14
סעיף 29 חלונות Go 15
סעיף 30 מידת חום Go 15
סעיף 31 מידת חום לעבודה בישיבה Go 15
סעיף 32 תקנות לענין איוורור, תאורה וחום Go 15
סימן ד': ניקוז רצפות Go 15
סעיף 33 ניקוז רצפות Go 15
סימן ה': נוחויות Go 15
סעיף 34 נוחויות Go 15
סעיף 35 תקנות לענין נוחויות Go 15
סימן ו': השגחה רפואית Go 15
סעיף 36 תקנות לענין השגחה רפואית Go 15
פרק ג': בטיחות Go 16
סימן א': מכונות בדרך כלל Go 16
סעיף 37 חלקים הטעונים  גידור Go 16
סעיף 38 גישה למכונות כשאינן מגודרות Go 16
סעיף 39 התקני בטיחות אוטומטיים Go 16
סעיף 40 תקנות לענין התקני בטיחות אחרים Go 17
סעיף 41 הסדרי בטיחות נוספים בקשר לממסרת Go 17
סעיף 42 פטור Go 17
סעיף 43 תקנות לענין גידור חפצים שבמכונות Go 17
סעיף 44 מבנה הגידורים וקיומם Go 17
סימן ב': מבנה של מכונות ומסחר בהן Go 17
סעיף 45 הגנה על חלקים מסויימים Go 17
סעיף 46 מסחר במכונות וציוד Go 17
סעיף 47 תקנות לענין מסחר במכונות וציוד Go 17
סעיף 48 סייג לתחולה Go 17
סימן ג': בטיחות הגישה והמעבר Go 17
סעיף 49 גישה למקום עבודה Go 17
סעיף 50 הגנה מפני נפילה Go 18
סעיף 51 מכלים לנוזלים מסוכנים Go 18
סעיף 52 חלק חוצה ושב במכונה אוטומטית Go 18
סעיף 53 מכונת טוויה אוטומטית Go 18
סימן ד': משטחים, מדרגות וסולמות Go 18
סעיף 54 משטחים Go 18
סעיף 55 מדרגות Go 18
סעיף 56 פתחים ברצפות Go 18
סעיף 57 סולמות Go 18
סימן ה': מעליות Go 18
סעיף 58 הגדרה Go 18
סעיף 59 מבנה Go 18
סעיף 59א הפעלה ראשונה Go 18
סעיף 60 בדיקה תקופתית Go 18
סעיף 60א איסור הפעלה Go 18
סעיף 61 גידרה ושערים לפיר Go 18
סעיף 62 סגירת שערים Go 19
סעיף 63 מניעת הילכדות Go 19
סעיף 64 עומס עבודה Go 19
סעיף 65 מעלית לבני אדם Go 19
סעיף 66 מעלית ישנה Go 19
סעיף 67 מעלית מתמדת Go 19
סעיף 68 מעלית ללא הפעלה מיכאנית Go 19
סעיף 69 גידור פתח שבקיר Go 20
סעיף 70 פטור Go 20
סימן ה'1: דרגנועים Go 20
סעיף 70א הגדרות Go 20
סעיף 70ב בניית דרגנוע   דרישות תקן Go 20
סעיף 70ג הפעלה ראשונה Go 20
סעיף 70ד בדיקה תקופתית Go 20
סעיף 70ה בדיקה אחרי שינוי מהותי או תיקון מהותי Go 20
סעיף 70ו חובת הצמדת תווית בדרגנוע Go 20
סעיף 70ז קביעת חלקים שבטיחות הדרגנוע תלויה בהם Go 21
סעיף 70ח תקנות Go 21
סימן ו': שרשרות, חבלים ואבזרי הרמה Go 21
סעיף 71 תחולה והגדרות Go 21
סעיף 72 מבנה Go 21
סעיף 73 לוח עומסי עבודה Go 21
סעיף 74 עומס יתר Go 21
סעיף 75 בדיקות Go 21
סעיף 76 שימוש ראשון Go 21
סעיף 77 ריפוי שרשרות ואבזרים Go 21
סימן ז': מכונות הרמה Go 22
סעיף 79 הגדרות Go 22
סעיף 80 מבנה וקיום Go 22
סעיף 81 בדיקה Go 22
סעיף 83 מסילות Go 22
סעיף 84 סימון עומס עבודה Go 22
סעיף 85 עומס יתר Go 22
סעיף 86 שימוש ראשון Go 22
סעיף 87 עבודה במסילת עגורן עילי Go 22
סימן ח': אדים מסוכנים Go 22
סעיף 88 הגדרה Go 22
סעיף 89 תחולת הסימן Go 22
סעיף 90 יציאה ממקום מוקף Go 22
סעיף 91 כניסה למקום מוקף Go 22
סעיף 92 ציוד לנשימה ולהנשמה Go 23
סעיף 93 פטור Go 23
סעיף 94 עבודה בתא אש Go 23
סימן ט': אבק, אדים וחמרים נפיצים ודליקים Go 23
סעיף 95 הגדרה Go 23
סעיף 96 מניעת התפוצצות Go 23
סעיף 97 משנקים והתקנים אחרים Go 23
סעיף 98 אדים נפיצים דליקים Go 23
סעיף 99 חומר נפיץ או דליק Go 23
סעיף 100 פטור Go 23
סימן י': דודי קיטור Go 23
סעיף 100א אישור להתקנה Go 23
סעיף 101 מבנה וקיום Go 24
סעיף 102 התקני בטיחות Go 24
סעיף 103 כניסת אדם Go 24
סעיף 104 בדיקה Go 24
סעיף 105 אישור להפעלה Go 25
סעיף 106 תנאי הפעלה Go 25
סעיף 107 תקנות Go 25
סימן י"א: קולטי קיטור Go 25
סעיף 108 מבנה וקיום Go 25
סעיף 109 התקני בטיחות Go 25
סעיף 110 בדיקה Go 25
סעיף 111 אישור להפעלה Go 25
סימן י"ב: מכלי קיטור Go 26
סעיף 112 הבטחת מוצא Go 26
סימן י"ג: קולטי אויר Go 26
סעיף 113 מבנה וקיום Go 26
סעיף 114 התקני בטיחות Go 26
סעיף 115 בדיקה Go 26
סעיף 116 אישור להפעלה Go 26
סימן י"ד: הוראות כלליות לסימנים י' עד י"ג Go 27
סעיף 117 פטור Go 27
סעיף 118 סייג לתחולה Go 27
סעיף 119 בדיקה על ידי בודק דוודים ממשלתי Go 27
סימן י"ד1: הוראות כלליות לענין תסקירים Go 27
סעיף 119א תסקירים Go 27
סימן ט"ו: הסדרי בטיחות לשעת דליקה Go 27
סעיף 120 שילוט מימלטים Go 27
סעיף 121 גישה למימלטים Go 27
סעיף 122 איסור נעילת דלתות Go 27
סעיף 123 כיוון פתיחת דלתות Go 27
סעיף 124 פיר מעלית Go 28
סעיף 125 אזעקה Go 28
סעיף 126 תרגילי הימלטות Go 28
סימן ט"ז: מימלטים מדליקה Go 28
סעיף 127 תקנות Go 28
סעיף 128 התקנת מימלטים וקיומם Go 28
סעיף 129 צו מימלטים Go 28
סעיף 130 בקשה לשינוי צו מימלטים Go 28
פרק ד': רווחה לעובדים Go 29
סימן א': מי שתיה Go 29
סעיף 136 מי שתיה Go 29
סעיף 137 מי שתיה מכלים Go 29
סעיף 138 סימון Go 29
סעיף 139 כוסות Go 29
סימן ב': רחצה Go 29
סעיף 140 התקנת סידורי רחצה Go 29
סעיף 141 פטור Go 29
סימן ג': שמירת בגדים Go 29
סעיף 142 מלתחה Go 29
סעיף 143 פטור Go 29
סימן ד': מקומות ישיבה Go 29
סעיף 144 מושב לפנאי Go 29
סעיף 145 מושב לעבודה Go 29
סעיף 146 פטור Go 29
סימן ה': עזרה ראשונה Go 30
סעיף 147 ארגז לעזרה ראשונה Go 30
סעיף 148 ממונה על ארגז Go 30
סעיף 149 פטור Go 30
סימן ו': תקנות לענין רווחה לעובדים Go 30
סעיף 150 תחולת הסימן Go 30
סעיף 151 תקנות רווחה Go 30
סעיף 152 בקשת עובדים להחלת תקנות Go 30
סעיף 153 שיתוף העובדים בניהול ובהוצאות Go 30
פרק ה': הוראות מיוחדות לענין בריאות, בטיחות ורווחה Go 31
סימן א': אבק ואדים Go 31
סעיף 154 סילוק אבק ואדים Go 31
סעיף 155 מנוע שריפה פנימית Go 31
סימן ב': הוראות בדבר אכילה ושתיה Go 31
סעיף 156 הגדרה Go 31
סעיף 157 חדר שאסור לאכול בו Go 31
סעיף 158 מקום לאכילה Go 31
סעיף 159 תקנות Go 31
סימן ג': הגנה על עינים Go 31
סעיף 160 תקנות להגנה על עינים Go 31
סימן ד': ייצור גפרורים Go 31
סעיף 161 איסור ייצור בזרחן Go 31
סימן ה': לחות בתהליך טקסטיל Go 31
סעיף 162 תחולה Go 31
סעיף 163 הודעה Go 31
סעיף 164 הוראות Go 32
סימן ו': חדרים שבקומת מרתף Go 32
סעיף 165 הגדרה Go 32
סעיף 166 חובת אישור לעבודה במרתף Go 32
סעיף 167 סמכות לפסול מרתף ישן Go 32
סעיף 168 החלטת בית משפט שלום Go 32
סעיף 169 ביטול תעודה Go 32
סימן ז': מכבסות Go 32
סעיף 170 ויסות חום וסילוק קיטור Go 32
סימן ח': משקל משאות Go 32
סעיף 172 תקנות בדבר הרמת משקל יתר Go 32
סימן ט': תקנות בטיחות ובריאות Go 32
סעיף 173 תקינות בטיחות ובריאות Go 32
סעיף 174 מקום עבודה בחזקת מפעל Go 33
פרק ו': תחולות והרחבות מיוחדות Go 33
סימן א': חלק מבנין שהוא מפעל נפרד Go 33
סעיף 175 אחריות בעל הבנין Go 33
סימן ב': Go 33
סימן ג': תחנות חשמל Go 33
סעיף 179 הגדרות Go 33
סעיף 180 תחולת הפקודה על תחנות חשמל וקווי חשמל Go 33
סעיף 181 הרחבת התחולה בתקנות Go 34
סעיף 182 סייג לתחולה Go 34
סעיף 183 שמירת התחולה Go 34
סימן ג'1: סדנאות במוסדות חינוך Go 34
סעיף 183א תחולת הפקודה על סדנאות במוסדות חינוך Go 34
סימן ד': מוסדות Go 34
סעיף 184 תחולת הפקודה במוסד צדקה וכו' Go 34
סימן ה': נמלים Go 34
סעיף 185 תחולת הפקודה בשטח נמל Go 34
סעיף 186 תחולת הפקודה על טעינת אניות, פריקתן וציודן בפחם Go 35
סימן ו': מחסנים Go 35
סעיף 187 תחולת הפקודה על מחסנים Go 35
סימן ז': אניות Go 36
סעיף 188 הגדרה Go 36
סעיף 189 תחולת הפקודה על בניה ותיקון של אניות Go 36
סעיף 190 סייג לתחולה Go 36
סימן ח': בניה ובניה הנדסית Go 36
סעיף 191 תחולת הפקודה על בניה ובניה הנדסית Go 36
סעיף 192 הודעה למפקח Go 37
סעיף 193 סייג לתקנות בטיחות בבניה הנדסית Go 37
סימן ט': מעלית, דרגנוע או מיתקן לחץ בחצרים שאינם מפעל Go 37
סעיף 194 תחולת הפקודה על מעליות, דרגנועים ומיתקני לחץ בחצרים שאינם מפעל Go 37
פרק ז': שונות Go 37
סימן א': פתיחת מפעל Go 37
סעיף 195 הודעה על פתיחת מפעל או תפישתו Go 37
סימן ב': תקצירים ותעודות Go 38
סעיף 196 הצגת תקצירים ותעודות Go 38
סעיף 197 מסירת עותק התקנות Go 38
סימן ג': פנקס המפעל Go 38
סעיף 198 פנקס המפעל Go 38
סעיף 199 פנקס מפעל למקומות הנחשבים כמפעל Go 38
סעיף 200 שמירת פנקסים ורשומות Go 39
סימן ג'1: אישורים לעניין מיתקני גז טבעי לצריכה Go 39
סעיף 200א שמירת פנקסים ורשומות Go 39
סימן ד': חובותיהם של עובדים Go 39
סעיף 201 תחולה Go 39
סעיף 202 איסור מעשה העלול לסכן Go 39
סעיף 203 איסור לפגוע בהתקנים Go 39
סעיף 204 חובה להשתמש בהתקנים Go 39
סימן ה': איסור ניכויים משכר Go 39
סעיף 205 איסור ניכויים משכר Go 39
סימן ו': מצרכים שייבואם אסור Go 39
סעיף 206 גפרורים בזרחן Go 39
סעיף 207 מצרכים מחמרים האסורים בשימוש Go 39
סעיף 208 מסחר במצרך שייבואו אסור Go 39
פרק ח': ביצוע Go 39
סעיף 209 סמכויות מפקח Go 39
סעיף 210 סמכות לענינים רפואיים Go 40
סעיף 211 נטילת דוגמאות לאנליזה Go 40
סעיף 212 החובה להמציא אמצעים לבקורת Go 40
סעיף 213 החובה להמציא נסח מפנקס המפעל Go 40
סעיף 214 תעודת מינוי של מפקח Go 40
סעיף 215 מתן תעודות Go 40
סעיף 216 התקנת תקנות Go 41
סעיף 217 המצאת תעודות ומשלוחן Go 41
סעיף 218 המצאת הודעות לאדם שבמקום התופש Go 41
פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים Go 41
סימן א': האחראים Go 41
סעיף 219 עבירות התופש או הבעל Go 41
סעיף 220 בעל מכונה במקום התופש Go 41
סעיף 221 העבריין למעשה Go 41
סעיף 222 אחריות מנהל תאגיד או שותף Go 41
סעיף 223 עבירות עובדים ואחרים Go 41
סעיף 224 הפרה נפרדת לגבי כל עובד Go 41
סימן ב': עבירות ועונשין Go 42
סעיף 225 עונש כשלא נקבע במפורש Go 42
סעיף 226 צו לתיקונים Go 42
סעיף 227 מסחר אסור Go 42
סעיף 228 אי משלוח תסקיר למפקח אזורי Go 42
סעיף 229 עריכת בדיקה או תסקיר שלא כראוי Go 42
סעיף 230 שימוש במפעל ללא מימלטים מדליקה או בניגוד לצו מימלטים Go 42
סעיף 231 תפישת מפעל בלא הודעה Go 42
סעיף 232 פגיעה בתעודה מוצגת Go 42
סעיף 233 מסחר במצרך שייבואו אסור Go 42
סעיף 234 גילוי תוצאות אנליזה Go 42
סעיף 235 הפרעה למפקח Go 42
סעיף 236 זיוף ומרמה Go 43
סעיף 237 הוראות בדבר עבירות נמשכות Go 43
סימן ג': הליכים משפטיים Go 43
סעיף 238 צורת האישום Go 43
סעיף 239 המצאה ומשלוח של הזמנה לדין וצו בית המשפט Go 43
סעיף 240 הליכים כלפי אדם שבמקום התופש Go 43
סעיף 241 רישום בפנקס כראיה Go 43
סעיף 242 אדם במפעל ייראה כעובד בו Go 43
סעיף 243 אישום העבריין למעשה ודינו Go 43
סעיף 245 תביעה לשינוי הסכם או לחלוקת הוצאות בין בעל לתופש Go 44
פרק י': כללי Go 44
סעיף 246 שמירת דינים Go 44
סעיף 247 ביצוע Go 44
סעיף 248 תחילה Go 44
התוספת Go 44
סימן א': ציוד Go 45
סעיף 1 שני מדי לחות Go 45
סעיף 2 פטור Go 45
סעיף 3 לוח לחות וטופס לרישום Go 45
סעיף 4 קריאת מדי לחות Go 45
סעיף 5 הרישומים ראיה Go 45
סימן ב': הגבלת לחות Go 45
סעיף 6 הגבלת לחות מלאכותית Go 45
סעיף 7 אין להשתמש במים מזיקים Go 45
סעיף 8 הגבלת לחות לפי שיטה מיוחדת Go 45
לוח השוואה Go 45

 

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970*

פרק א': פרשנות ותחולה

סימן א': פרשנות

הגדרות
 1. בפקודה זו –

"אדים" – עשן, גז או הבל;

"בודק דוודים מוסמך" או "בודק מוסמך", לענין סימן פלוני – מי שהמפקח הראשי הסמיכו בכתב לעשות בדיקות וניסויים לפי האמור באותו סימן;

"בניה" –

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(1)   עבודות הכנה והנחת יסודות לבנין, הקמת בנין, הריסתו, שינוי מבנהו, תיקונו או קיומו, לרבות חידושם של מילוי המשקים או של הקישוט וניקוי חיצוני של המבנה ולמעט בניה הנדסית;

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(2)   עבודות להתקנת מערכות למים, לביוב, לחשמל, להסקה או לתקשורת ועבודות כיוצא באלה, ובלבד שמבצעים אותן אגב הקמת בנין או אגב הקמתו של מבנה שהקמתו הוגדרה כבניה הנדסית;

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 136 (ה"ח 1089)

"בניה" –

(1) עבודות הכנה והנחת יסודות לבנין, הקמת בנין, הריסתו, שינוי מבנהו, תיקונו או קיומו, לרבות חידושם של מילוי המשקים או של הקישוט וניקוי חיצוני של המבנה ולמעט בניה הנדסית;

(2) עבודות להתקנת מערכות למים, לביוב, לחשמל, להסקה או לתקשורת ועבודות כיוצא באלה, ובלבד שמבצעים אותן אגב הקמת בנין או אגב הקמתו של מבנה שהקמתו הוגדרה כבניה הנדסית;

"בניה הנדסית" –

(1)   בניה של קו או שלוחה של מסילת ברזל;

(2)   בניית מספן, מבדוק, נמל, נתיב שיט פנימי, מנהרה, גשר, מכון-מים, מאגר, קו צינורות, מוביל מים, ביב או מכון ביוב, הריסתם, שינוי מבנם ותיקונם, לרבות חידושם של מילוי המשקים ושל הצבע;

(3)   כל בניה אחרת שנקבעה;

"בעל", לענין חצרים – אדם המקבל אותה שעה דמי שכירות או רווחים מן החצרים, בין בזכות עצמו ובין כשלוח או כנאמן של אחר, או שהיה מקבל אילו החצרים היו מושכרים;

"דוד קיטור" – מכל סגור שבו מיוצר למטרה כלשהי קיטור תחת לחץ גדול מלחץ אטמוספרי, לרבות חוסך המשמש לחימום מים המסופקים למכל כאמור ומשחן המשמש לחימום קיטור;

"חבלת גוף" – לרבות פגיעה בבריאות;

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

"חצרים לשכירות כוח" – (נמחקה);

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 136 (ה"ח 1089)

מחיקת הגדרת "חצרים לשכירות כוח"

הנוסח הקודם:

"חצרים לשכירות כוח" – חצרים שבהם מפולג כוח מיכאני ממניע ראשי שבגידרתם, לשם שימוש בתהליכי ייצור, לחלקים שונים של החצרים התפושים על ידי אנשים שונים באופן שהחלקים הם לפי הדין מפעלים נפרדים;

"לחץ עבודה מותר", לענין מיתקן לחץ – הלחץ שאין לעבור עליו כפי שפורש בתעודה או בתסקיר שניתנו לפי ההוראות הקובעות שבפרק ג';

"מחצבה" – חפירה לשם כריית אבן, לרבות אבן סיד, אבן חול, אבן חול גירי או בזלת למיניהן, או לשם כריית צפחה, שחם או סלע וולקאני או מיטאמורפי אחר, קווארץ, שיש, צור, גיר, צרורות, חול, חימר או גבס, יחד עם המבנים, המיתקנים, הציוד, המכונות, מסילות הברזל, ההתקנים, המחסנים והמקומות לשפיכת פסולת השייכים לחפירה או המשמשים אותה;

"מכל קיטור" – מכל, למעט צינור לקיטור או נחשון לקיטור, הבנוי עם מוצא קבע לאטמוספירה או לחלל שבו הלחץ אינו עולה על הלחץ האטמוספרי, והוא מכל שדרכו עובר קיטור בלחץ אטמוספרי, או בלחץ הקרוב לזה, לשם חימום, הרתחה, ייבוש, אידוי או מטרה דומה;

"מיתקן לחץ" – דוד קיטור, קולט קיטור או קולט אויר;

"מכונות" – לרבות התקן מיכאני ורצועת הנע;

"ממסרת" – גל, גלגל, תוף, גלגלון, מערכת גלגלונים הדוקים ורפויים, מחבר, מצמד, רצועת הנע וכל אמצעי אחר שבו נמסרת התנועה של מניע ראשי למכונה או להתקן או מתקבלת על ידי מכונה או התקן;

"מניע ראשי" – מכונה, מנוע או התקן אחר המספק כוח מיכאני הנובע מקיטור, ממים, מרוח, מחשמל, משריפת דלק או ממקור אחר;

"מסילת ברזל" – מסילת ברזל המשמשת לתעבורה ציבורית של נוסעים או של טובין או לתעבורה אחרת, לרבות מיתקנים המשמשים בקשר למסילת הברזל ולצרכיה;

(תיקון מס' 7) תשע"ד-2014

"מעסיק" – לרבות חבר בני אדם, מואגד או בלתי מואגד, ונציגו החוקי של מעסיק שנפטר; לגבי חבר של אגודה שיתופית רשומה העוסק בעבודה המבוצעת על ידי אותה אגודה, יראו לענין פקודה זו את האגודה כמעסיק של החבר ואת החבר כעובד האגודה, אף-על-פי שהוא מקבל גמול עבודתו, כולו או מקצתו, על ידי השתתפות ברווחי האגודה או בהכנסתה ברוטו;

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 604 (ה"ח 535)

"מעביד" "מעסיק" – לרבות חבר בני אדם, מואגד או בלתי מואגד, ונציגו החוקי של מעביד מעסיק שנפטר; לגבי חבר של אגודה שיתופית רשומה העוסק בעבודה המבוצעת על ידי אותה אגודה, יראו לענין פקודה זו את האגודה כמעביד כמעסיק של החבר ואת החבר כעובד האגודה, אף-על-פי שהוא מקבל גמול עבודתו, כולו או מקצתו, על ידי השתתפות ברווחי האגודה או בהכנסתה ברוטו;

(תיקון מס' 2)

תשמ"א-1981

"מעלית" – מיתקן המשמש לתנועת בני אדם או טובין בין רבדים קבועים, אשר לו תא או דוכן הנע במסלול מאונך או כמעט מאונך ותנועתו מוגבלת על ידי מכוון;

מיום 1.8.1981

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"א מס' 1025 מיום 26.5.1981 עמ' 274 (ה"ח 1458)

החלפת הגדרת "מעלית"

הנוסח הקודם:

"מעלית" – מכונה או התקן להרמה, אשר להם תא או דוכן שכיוון תנועתם מוגבל על ידי מכון;

(תיקון מס' 3)
תשמ"ב-1982

"מפקח", "מפקח ראשי" – מי שנתמנה לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954, להיות מפקח עבודה, סגן מפקח עבודה ראשי או מפקח עבודה ראשי, לפי הענין, ו"מפקח אזורי", לענין מפעל פלוני – מי שנתמנה לפי החוק האמור להיות מפקח עבודה אזורי באזור שבו נמצא המפעל;

מיום 21.5.1982

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ב מס' 1051 מיום 21.5.1982 עמ' 166 (ה"ח 1472)

"מפקח", "מפקח ראשי" – מי שנתמנה לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954, להיות מפקח עבודה, סגן מפקח עבודה ראשי או מפקח עבודה ראשי, לפי הענין, ו"מפקח אזורי", לענין מפעל פלוני – מי שנתמנה לפי החוק האמור להיות מפקח עבודה אזורי באזור שבו נמצא המפעל;

"נוחיות" – משתנות, בתי כסא עם אסלה להדחה, בתי כסא מעל בור, בתי כסא יבשים למיניהם ונוחיות כיוצא באלה;

"נמל" – בין טבעי ובין מלאכותי, לרבות שפך-נהר, נהר בר-ניווט, מזח ושאר מיתקנים אשר בתוכם או על ידם יכולות אניות למצוא מחסה, להטעין או לפרוק טובין או להעלות או להוריד נוסעים;

"נקבע" – נקבע על ידי השר בתקנות;

"סוג או הגדר", לענין מפעלים – לרבות תיאורה של קבוצת מפעלים לפי מקום הימצאם;

"עבודה רצופה" – עבודה הנמשכת ללא הפסקה של חצי שעה או יותר;

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974הוראת שעה
תשס"ז-2007

"עובד" – לרבות עובד עצמאי ומשתקם כהגדרתו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז-2007;

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 136 (ה"ח 1089)

הוספת הגדרת "עובד"

 

מיום 7.10.2007 עד יום 7.8.2017

הוראת שעה תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2109 מיום 8.8.2007 עמ' 453 (ה"ח 143)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2012

ס"ח תשע"ב מס' 2374 מיום 2.8.2012 עמ' 592 (ה"ח 709)

"עובד" – לרבות עובד עצמאי ומשתקם כהגדרתו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז-2007;

 

"פנקס המפעל" – הפנקס המנוהל והמוחזק לפי הוראות סעיף 198 או סעיף 199;

"קולט אויר" – אחד מאלה:

(1)   מכל המיועד להכיל אויר דחוס והמחובר למדחס, למעט צינור או נחשון או חלק של מדחס או אבזרו;

(2)   מכל קבוע המיועד להכיל אויר דחוס או גזי פליטה דחוסים והמשמש להתנעת מנוע של שריפה פנימית;

(3)   מכל קבוע או מיטלטל המשמש לריסוס צבע, לכה או חומר דומה בכוח אויר דחוס, למעט חלק של אקדח ריסוס;

(4)   מכל לשמן המופלט ממנו בכוח אויר דחוס;

"קולט קיטור" – מכל או מיתקן המשמש להכיל קיטור בלחץ גדול מלחץ אטמוספרי, למעט דוד קיטור, מכל קיטור, צינור או נחשון לקיטור וחלק ממניע ראשי;

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

"קיים" – קיים במצב יעיל, בכושר הפעלה יעיל, ובמתוקן היטב, ובמקום המיועד למדרך אדם – במצב המונע החלקה;

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 136 (ה"ח 1089)

"קיים" – קיים במצב יעיל, בכושר הפעלה יעיל, ובמתוקן היטב, ובמקום המיועד למדרך אדם – במצב המונע החלקה;

"רצועת הנע" – לרבות סרט או חבל המשמשים להנעת מכונות;

"תהליך" – לרבות השימוש בקיטור;

"השר" – שר העבודה.

מפעל בדרך כלל

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. מפעל הוא חצרים שבהם או בגידרתם או מסביב להם עובדים בני אדם בעבודת כפיים בתהליך המשמש לעשיית מצרך או חלק של מצרך, שינויו, תיקונו, עיטורו, גימורו, ניקויו, רחיצתו, פירוקו, הריסתו או הכשרתו למכירה, או הכרוך באלה, ונתקיימו בחצרים שתי אלה:

(1)  פעולת המפעל היא דרך משלח-יד או לשם השתכרות;

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974(תיקון מס' 7) תשע"ד-2014

(2)  אם מועסקים שם עובדים שכירים – יש למעסיקם זכות גישה או זכות שליטה.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 136 (ה"ח 1089)

 1. מפעל הוא חצרים שבהם או בגידרתם או מסביב להם מועבדים עובדים בני אדם בעבודת כפיים בתהליך המשמש לעשיית מצרך או חלק של מצרך, שינויו, תיקונו, עיטורו, גימורו, ניקויו, רחיצתו, פירוקו, הריסתו או הכשרתו למכירה, או הכרוך באלה, ונתקיימו בחצרים שתי אלה:

(1) פעולת המפעל היא דרך משלח-יד או לשם השתכרות;

(2) למעבידם של העובדים יש זכות גישה או זכות שליטה.

(2) אם מועבדים שם עובדים שכירים – יש למעבידם זכות גישה או זכות שליטה.

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 604 (ה"ח 535)

(2) אם מועבדים מועסקים שם עובדים שכירים – יש למעבידם למעסיקם זכות גישה או זכות שליטה.

 

מפעלים מפורטים

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. אף החצרים המנויים להלן, שבהם עובדים בני אדם בעבודת כפיים, בכלל מפעל הם, גם אם אינם כן לפי ההגדרה בסעיף 2, ואלה הם:

(1)  מקום שבו נעשית פעולה לשם מטרת נפט כמשמעותה בסעיף 44 לחוק הנפט, תשי"ב-1952;

(2)  מכרה כמשמעותו בפקודת המכרות;

(3)  מחצבה;

(4)  חצרים שבהם עוסקים באינקול, בקיפול, בגלילה, בהשלמה או באריזה של מטווה או אריג;

(5)  מספנה או מבדוק יבש, לרבות סביבתם, שבהם בונים, בונים מחדש, מתקנים, מכללים מחדש, מגמרים או מפרקים אניות או כלי שיט אחרים;

(6)  מקום שבו מבוצע קידוח מים;

(7)  מפעל-מים או מקום אחר שבהם משתמשים בכוח מיכאני לשם הספקת מים לציבור או בקשר לכך;

(8)  מפעל-ביוב או מפעל-השקיה שבהם משתמשים בכוח מיכאני וכן תחנת שאיבה המשמשת בקשר למפעל כאמור;

(9)  תחנה הידרולית לייצור כוח;

(10) חצרים שבהם עוסקים דרך משלח-יד או לשם השתכרות –

(א)   בהדפסה בדפסות-בלט, בדפסות-אבן, בדפסות-שקע או בתהליך אחר בדומה לאלה;

(ב)   בכריכת ספרים;

(ג)    בהפקת סרטים קינמטוגרפיים;

(11) חצרים שבהם נעשות עבודות בקשר לעיסוק אחר או למוסד ציבורי, הכל לפי הענין, כמפורט להלן:

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(א)   הדפסה כאמור בפסקה (10)(א) או כריכת ספרים – בכרוך לעיסוק אחר שמנהלים אותו דרך משלח-יד או לשם השתכרות, או בכרוך למוסד ציבורי או לשירות ציבורי;

(תיקון מס' 2)

תשמ"א-1981

(ב)   ייצור, בניה מחדש, תיקון, החסנה, תחזוקה או ניקוי של רכב, קטרים, כלי טיס או אמצעי תחבורה אחרים – כעזר לעסק תחבורה או לעסק תעשייתי או מסחרי אחר;

(ג)    עשיה, התאמה או תיקון של תלבושות, תפאורות או מיטלטלין אחרים – לצרכי הפקה או הצגה, דרך משלח-יד או לשם השתכרות, של סרטים קינמטוגרפיים או הצגות תיאטרוניות, למעט במה או חדר הלבשה של תיאטרון שנעשים בהם תיאומים ותיקונים באקראי בלבד;

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(ד)   עשיית רשתות או תיקונן – בכרוך לדיג;

(ה)   עשיית מצרכים ממתכת או מעץ או תיקונם – בכרוך לעיסוק אחר שמנהלים אותו דרך משלח-יד או לשם השתכרות או בכרוך למוסד ציבורי או לשירות ציבורי;

(ו)    עשיית מצרכים או הכנתם – בכרוך לבניה או בניה הנדסית, ואין הם חצרים שבהם נעשית בניה או בניה הנדסית;

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(ז)    מכבסה – כעזר לעיסוק אחר או בכרוך לצרכי מוסד ציבורי, או שירות ציבורי;

(תיקון מס' 2) תשמ"א-1981

(ח)   מעבדה[1];

(12) חצרים שבהם עוסקים, בקשר למפעל –

(א)   במיון מצרכים – כהכנה לעבודה הנעשית במפעל או בכרוך למטרותיו של מפעל;

(ב)   ברחיצתם או במילויים של בקבוקים או מכלים או באריזת מצרכים – בכרוך למטרותיו של מפעל.

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(13) חדר אוכל, חדר מנוחה או חצרים אחרים המיועדים לרווחת העובדים במפעל, ובלבד שהם בחצרי המפעל או בגידרתם או מסביב להם;

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(14) חצרים שבהם עושים פעולות תכנון, עיצוב, שרטוט, ניסוי חמרים, מוצרים ותהליכים, ניהול ומסחר וכיוצא באלה בכרוך למטרותיו של מפעל, ובלבד שהם בחצרי המפעל או בגידרתם או מסביב להם;

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(15) חצרים שבהם מבצעים מבחנים במצרכים, שלא למטרות מחקר בלבד;

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(16) בית מטבחיים או משחטת עופות;

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(17) מסעדה צמודה למפעל; לענין זה –

(א)   "מסעדה" – כל מקום שבו מכינים מאכלים לצריכה במקום;

(ב)   רשאי שר העבודה לקבוע תנאים לענין תפוסתו של מלון או לענין היקף השירות הניתן במסעדות הצמודות לו, שלפיהם יראו מסעדה הצמודה למלון כמפעל;

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(18) מכבסה ובה מכונות כביסה לשירות עצמי של הלקוחות;

(תיקון מס' 2)

תשמ"א-1981

(19) בית מלאכה או מפעל השייכים לאגודה שיתופית חקלאית, אף אם פעולתם אינה דרך משלח יד או לשם השתכרות.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 136 (ה"ח 1089)

 1. אף החצרים המנויים להלן, שבהם מועבדים עובדים בני אדם בעבודת כפיים, בכלל מפעל הם, גם אם אינם כן לפי ההגדרה בסעיף 2, ואלה הם:

(1) מקום שבו נעשית פעולה לשם מטרת נפט כמשמעותה בסעיף 44 לחוק הנפט, תשי"ב-1952;

(2) מכרה כמשמעותו בפקודת המכרות;

(3) מחצבה;

(4) חצרים שבהם עוסקים באינקול, בקיפול, בגלילה, בהשלמה או באריזה של מטווה או אריג;

(5) מספנה או מבדוק יבש, לרבות סביבתם, שבהם בונים, בונים מחדש, מתקנים, מכללים מחדש, מגמרים או מפרקים אניות או כלי שיט אחרים;

(6) מקום שבו מבוצע קידוח מים;

(7) מפעל-מים או מקום אחר שבהם משתמשים בכוח מיכאני לשם הספקת מים לציבור או בקשר לכך;

(8) מפעל-ביוב או מפעל-השקיה שבהם משתמשים בכוח מיכאני וכן תחנת שאיבה המשמשת בקשר למפעל כאמור;

(9) תחנה הידרולית לייצור כוח;

(10) חצרים שבהם עוסקים דרך משלח-יד או לשם השתכרות –

(א) בהדפסה בדפסות-בלט, בדפסות-אבן, בדפסות-שקע או בתהליך אחר בדומה לאלה;

(ב) בכריכת ספרים;

(ג) בהפקת סרטים קינמטוגרפיים;

(11) חצרים שבהם נעשות עבודות בקשר לעיסוק אחר או למוסד ציבורי, הכל לפי הענין, כמפורט להלן:

(א) הדפסה כאמור בפסקה (10)(א) או כריכת ספרים – בכרוך לעיסוק אחר שמנהלים אותו דרך משלח-יד או לשם השתכרות, או בכרוך למוסד ציבורי או לשירות ציבורי;

(ב) ייצור, בניה מחדש או תיקון של רכב, קטרים או אמצעי תחבורה אחרים – כעזר לעסק תחבורה או לעסק תעשייתי או מסחרי אחר, למעט חצרים המשמשים מחסה לרכב או לקטרים ועושים בהם עבודות ניקוי, רחיצה, תיקונים שבשיגרה או התאמות קלות בלבד;

(ג) עשיה, התאמה או תיקון של תלבושות, תפאורות או מיטלטלין אחרים – לצרכי הפקה או הצגה, דרך משלח-יד או לשם השתכרות, של סרטים קינמטוגרפיים או הצגות תיאטרוניות, למעט במה או חדר הלבשה של תיאטרון שנעשים בהם תיאומים ותיקונים באקראי בלבד;

(ד) עשיית רשתות או תיקונן – בכרוך לדיג;

(ה) עשיית מצרכים ממתכת או מעץ או תיקונם, תוך שימוש בכוח מיכאני – בכרוך לעיסוק אחר שמנהלים אותו דרך משלח-יד או לשם השתכרות או בכרוך למוסד ציבורי או לשירות ציבורי;

(ו) עשיית מצרכים או הכנתם – בכרוך לבניה או בניה הנדסית, ואין הם חצרים שבהם נעשית בניה או בניה הנדסית;

(ז) מכבסה – כעזר לעיסוק אחר או בכרוך לצרכי מוסד ציבורי, או שירות ציבורי;

(12) חצרים שבהם עוסקים, בקשר למפעל –

(א) במיון מצרכים – כהכנה לעבודה הנעשית במפעל או בכרוך למטרותיו של מפעל;

(ב) ברחיצתם או במילויים של בקבוקים או מכלים או באריזת מצרכים – בכרוך למטרותיו של מפעל.

(13) חדר אוכל, חדר מנוחה או חצרים אחרים המיועדים לרווחת העובדים במפעל, ובלבד שהם בחצרי המפעל או בגידרתם או מסביב להם;

(14) חצרים שבהם עושים פעולות תכנון, עיצוב, שרטוט, ניסוי חמרים, מוצרים ותהליכים, ניהול ומסחר וכיוצא באלה בכרוך למטרותיו של מפעל, ובלבד שהם בחצרי המפעל או בגידרתם או מסביב להם;

(15) חצרים שבהם מבצעים מבחנים במצרכים, שלא למטרות מחקר בלבד;

(16) בית מטבחיים או משחטת עופות;

(17) מסעדה צמודה למפעל; לענין זה –

(א) "מסעדה" – כל מקום שבו מכינים מאכלים לצריכה במקום;

(ב) רשאי שר העבודה לקבוע תנאים לענין תפוסתו של מלון או לענין היקף השירות הניתן במסעדות הצמודות לו, שלפיהם יראו מסעדה הצמודה למלון כמפעל;

(18) מכבסה ובה מכונות כביסה לשירות עצמי של הלקוחות.

 

מיום 1.8.1981

פסקת משנה 3(11)(ח) במועד שיקבע השר בצו

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"א מס' 1025 מיום 26.5.1981 עמ' 274 (ה"ח 1458)

(11) חצרים שבהם נעשות עבודות בקשר לעיסוק אחר או למוסד ציבורי, הכל לפי הענין, כמפורט להלן:

(א) הדפסה כאמור בפסקה (10)(א) או כריכת ספרים – בכרוך לעיסוק אחר שמנהלים אותו דרך משלח-יד או לשם השתכרות, או בכרוך למוסד ציבורי או לשירות ציבורי;

(ב) ייצור, בניה מחדש או תיקון של רכב, קטרים או אמצעי תחבורה אחרים – כעזר לעסק תחבורה או לעסק תעשייתי או מסחרי אחר, למעט חצרים המשמשים מחסה לרכב או לקטרים ועושים בהם עבודות ניקוי, רחיצה, תיקונים שבשיגרה או התאמות קלות בלבד;

(ב) ייצור, בניה מחדש, תיקון, החסנה, תחזוקה או ניקוי של רכב, קטרים, כלי טיס או אמצעי תחבורה אחרים – כעזר לעסק תחבורה או לעסק תעשייתי או מסחרי אחר;

(ג) עשיה, התאמה או תיקון של תלבושות, תפאורות או מיטלטלין אחרים – לצרכי הפקה או הצגה, דרך משלח-יד או לשם השתכרות, של סרטים קינמטוגרפיים או הצגות תיאטרוניות, למעט במה או חדר הלבשה של תיאטרון שנעשים בהם תיאומים ותיקונים באקראי בלבד;

(ד) עשיית רשתות או תיקונן – בכרוך לדיג;

(ה) עשיית מצרכים ממתכת או מעץ או תיקונם – בכרוך לעיסוק אחר שמנהלים אותו דרך משלח-יד או לשם השתכרות; או בכרוך למוסד ציבורי או לשירות ציבורי;

(ו) עשיית מצרכים או הכנתם – בכרוך לבניה או בניה הנדסית, ואין הם חצרים שבהם נעשית בניה או בניה הנדסית;

(ז) מכבסה – כעזר לעיסוק אחר או בכרוך לצרכי מוסד ציבורי, או שירות ציבורי;

(ח) מעבדה;

(12) חצרים שבהם עוסקים, בקשר למפעל –

(א) במיון מצרכים – כהכנה לעבודה הנעשית במפעל או בכרוך למטרותיו של מפעל;

(ב) ברחיצתם או במילויים של בקבוקים או מכלים או באריזת מצרכים – בכרוך למטרותיו של מפעל;

(13) חדר אוכל, חדר מנוחה או חצרים אחרים המיועדים לרווחת העובדים במפעל, ובלבד שהם בחצרי המפעל או בגידרתם או מסביב להם;

(14) חצרים שבהם עושים פעולות תכנון, עיצוב, שרטוט, ניסוי חמרים, מוצרים ותהליכים, ניהול ומסחר וכיוצא באלה בכרוך למטרותיו של מפעל, ובלבד שהם בחצרי המפעל או בגידרתם או מסביב להם;

(15) חצרים שבהם מבצעים מבחנים במצרכים, שלא למטרות מחקר בלבד;

(16) בית מטבחיים או משחטת עופות;

(17) מסעדה צמודה למפעל; לענין זה –

(א) "מסעדה" – כל מקום שבו מכינים מאכלים לצריכה במקום;

(ב) רשאי שר העבודה לקבוע תנאים לענין תפוסתו של מלון או לענין היקף השירות הניתן במסעדות הצמודות לו, שלפיהם יראו מסעדה הצמודה למלון כמפעל;

(18) מכבסה ובה מכונות כביסה לשירות עצמי של הלקוחות.

(19) בית מלאכה או מפעל השייכים לאגודה שיתופית חקלאית, אף אם פעולתם אינה דרך משלח יד או לשם השתכרות.

כשאין העוסקים עובדי התופש

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. (א) במקום שבו עובד אדם ברשותו של תופש המקום או לפי הסכם עמו בעבודה שהיתה עושה את המקום למפעל אילו היה אותו אדם עובדו של התופש, יראו אותו כמפעל לענין פקודה זו.

(ב)  "תופש המקום", לענין סעיף זה – לרבות בעל המקום.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 137 (ה"ח 1089)

החלפת סעיף קטן 4(א)

הנוסח הקודם:

(א) מקום שבו עסוקים יותר מאדם אחד, ברשותו של תופש המקום או לפי הסכם עמו, בעבודה שהיתה עושה את המקום למפעל אילו היו אותם בני אדם עובדים של התופש – יראו אותו כמפעל לעניני פקודה זו, ואם המקום איננו בגדר חצרים לשכירות כוח או חלק מחצרים כאלה, יחולו הוראות פקודה זו כאילו תופש המקום הוא תופש המפעל והעושים את העבודה עובדים במפעל.

קו או שלוחה המשמשים למפעל
 1. קו פסים או שלוחה שלו, המשמשים בקשר למפעל ולצרכיו ואינם חלק ממסילת ברזל, יראו אותם כחלק מהמפעל; היו משמשים בקשר למפעלים אחדים התפושים בידי תופשים שונים, יראו אותם כמפעל נפרד.
מקום במפעל שאינו משמש למטרותיו
 1. מקום הנמצא בגידרתו של מפעל או מסביב לו ומשמש רק למטרה שאינה לצרכי התהליכים המבוצעים במפעל, לא יראוהו כחלק מן המפעל לעניני פקודה זו, אבל אם מבחינה אחרת היה המקום בגדר מפעל יראוהו כמפעל נפרד.
פיצול ואיחוד מפעלים
 1. (א) המפקח הראשי רשאי לאשר בכתב שיראו חלק ממפעל כמפעל נפרד, ומפעלים אחדים – כמפעל אחד.

(ב)  השר רשאי להורות בתעודה לעניני פקודה זו, כולם או מקצתם, שיראו ענפים שונים או מחלקות שונות של פעולה במפעל אחד כמפעלים נפרדים.

מפעל תחת כיפת השמים
 1. אין חצרים יוצאים מכלל מפעל משום כך בלבד שהם תחת כיפת השמים.

חצרים של המדינה או

רשות מקומית

 1. (א) אין חצרים השייכים למדינה או לרשות מקומית או התפושים על ידיהן יוצאים מכלל מפעל משום כך בלבד שהפעולה בהם אינה דרך משלח-יד או לשם השתכרות.

(ב)  אין בניה ובניה הנדסית המבוצעות על ידי המדינה או רשות מקומית או בשבילן יוצאות מתחולת הפקודה משום כך בלבד שהפעולה בהן אינה דרך משלח-יד או לשם השתכרות.

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974
 1. (בוטל).

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 137 (ה"ח 1089)

ביטול סעיף 10

הנוסח הקודם:

מפעל בכוח מיכאני

 1. לא יראו מפעל לעניני פקודה זו כמפעל שבו משתמשים בכוח מיכאני משום כך בלבד שמשתמשים בו בכוח מיכאני לאיוורור, לתאורה או לחימום של חדרי עבודה או חלקים אחרים של המפעל.
תחולה על מפעלים דרך כלל
 1. הוראות פקודה זו יחולו רק על מפעלים כפי שהוגדרו בפקודה זו, זולת אם יש בה הוראה מפורשת אחרת לענין זה, אולם הן יחולו על כל המפעלים כאמור אם אין כוונה אחרת משתמעת.

סימן ב': תחולה לגבי המדינה

הגדרה
 1. בסימן זה, "מקום הנחשב כמפעל" – חצרים או מקום שבהם או עליהם חלות הוראות פקודה זו, כולן או מקצתן, לפי הוראות סעיפים 180, 184, 185, 187, 191 או 194.
תחולה לגבי המדינה
 1. הוראות פקודה זו, כולן או מקצתן לפי הענין, יחולו על מפעל ועל מקום הנחשב כמפעל השייכים למדינה או התפושים על ידיה, או שבהם מבוצעות בניה או בניה הנדסית על ידי המדינה או בשבילה.
פטור
 1. בנסיבות של שעת חירום רשאי השר בתקנות, במידה ולתקופה המפורשות בהן, לפטור מפקודה זו –

(1)   כל מפעל ומקום הנחשב כמפעל האמורים בסעיף 13;

(2)   כל מפעל ומקום הנחשב כמפעל לענין עבודה הנעשית בשביל המדינה.

פרק ב': בריאות

סימן א': נקיון וצביעה

הגדרות
 1. בסימן זה –

"צבע" – צבע בצבע שמן או בחומר אחר שאושר לענין סימן זה בתקנות שהתקין השר, או חפה בלכה;

"קירות ותקרות" – כל קיר פנימי, מחיצה, תקרה וקירוי של החדרים, וכל קיר, דופן וקירוי של המסדרונות ושל חדרי המדרגות.

נקיון
 1. (א) מפעל יוחזק במצב נקי וללא צחנה הבאה מביב, מנוחיות או ממטרד.

(ב)  שאר הוראות סימן זה לא יפגעו בכללותה של הוראת סעיף קטן (א).

פעולות ניקוי דרך כלל
 1. (א) יום יום יסולקו בשיטה נאותה לכלוך ואשפה שנצטברו על הרצפות והשולחנות של חדרי עבודה ובחדרי המדרגות ובמסדרונות.

(ב)  לפחות אחת לשבוע תנוקה הרצפה בכל חדר עבודה בשטיפה, או – אם יעיל וראוי הדבר – בטאטוא או בשיטה אחרת.

סיוד קירות ותקרות וצביעתם
 1. (א) קירות ותקרות יוחזקו כלהלן:

(1)   אם פניהם חלקים ובלתי חדירים, יש לנקותם אחת לארבעה חדשים לפחות במים חמים ובסבון או בחומר ניקוי מתאים אחר;

(2)   אם מחזיקים אותם צבועים, יש לנקותם אחת לארבעה עשר חדשים לפחות במים חמים ובסבון או בחומר ניקוי מתאים אחר, ויש לחזור ולצבעם אחת לשבע שנים לפחות;

(3)   קירות ותקרות אחרים יהיו מסויידים, ויש לחזור ולסיידם אחת לארבעה עשר חדשים לפחות.

(ב)  מפקח אזורי רשאי לאשר שיטת ניקוי אחרת במקום השיטה האמורה בפסקאות (1) ו-(2) של סעיף קטן (א).

(ג)   הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מפעל שבו עובדים פחות מעשרה בני-אדם ואין משתמשים בכוח מיכאני, אלא אם המפקח האזורי דרש זאת.

תקנות בדבר צביעה
 1. לענין סעיף 18(א)(2) רשאי השר בתקנות לקבוע לצביעה מחדש תקופות קצרות משבע שנים ובלבד שלא יהיו קצרות מארבעה עשר חדשים.
פטור והוראות מיוחדות
 1. נראה למפקח אזורי שבמפעל פלוני או בחלק ממנו אין החזקתו במצב נקי מצריכה קיומן של הוראות סימן זה, או שמפאת נסיבות מיוחדות אין ההוראות האמורות מתאימות או מספיקות להחזקתו במצב נקי, רשאי הוא, אם ראה למתאים, להורות בתעודה שההוראות לא יחולו על אותו מפעל או חלק ממנו, או שיחולו בשינויים שנקבעו בתעודה האמורה.

סימן ב': צפיפות

צפיפות
 1. (א) מפעל, שעה שנעשית בו עבודה, לא תהיה בו צפיפות במידה העלולה לגרום לפגיעה בבריאותם של העובדים בו.

(ב)  שאר הוראות סימן זה לא יפגעו בכללותה של הוראת סעיף קטן (א).

חזקת צפיפות

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. יראו שיש במפעל צפיפות במידה האמורה בסעיף 21 אם מספר העובדים בזמן אחד בחדר עבודה הוא כדי כך שנפח החלל העולה לכל עובד באותו חדר הוא פחות מאחד עשר מטרים מעוקבים ובמפעל או בחלק ממנו שלא היה קיים ביום תחילתו של חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה, תשל"ד-1974 – מאחד עשר וחצי מטרים מעוקבים.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 137 (ה"ח 1089)

 1. יראו שיש במפעל צפיפות במידה האמורה בסעיף 21 אם מספר העובדים בזמן אחד בחדר עבודה הוא כדי כך שנפח החלל העולה לכל עובד באותו חדר הוא פחות מאחד עשר מטרים מעוקבים ובמפעל או בחלק ממנו שלא היה קיים ביום תחילתו של חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה, תשל"ד-1974 – מאחד עשר וחצי מטרים מעוקבים.

 

פטור
 1. נוכח המפקח הראשי כי מנסיבות מיוחדות שבהם מתנהלת העבודה בחדר עבודה אין זה מתאים או נחוץ להחיל על אותו חדר את הוראת סעיף 22, רשאי הוא בתעודה לפטור אותו חדר ממנה בתנאים שיפורשו בתעודה האמורה.
תקנות לענין צפיפות
 1. השר רשאי בתקנות להורות על הגדלת נפח החלל לעובד שיש ליתן לפי סעיף 22; תקנות כאמור יכול שיותקנו לסוג או הגדר של מפעל או חלק ממפעל או לתהליך.

סייג לחישוב

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. בחישוב נפח החלל לענין סימן זה לא יבוא בחשבון החלל שהוא יותר מ-4.25 מטרים מעל הרצפה ובמפעל או בחלק ממנו שלא היה קיים ביום תחילתו של חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה, תשל"ד-1974 – משלושה מטרים מעל הרצפה. ואם בחדר יש יציע יראו את היציע כאילו הוא חדר לחוד.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 137 (ה"ח 1089)

 1. בחישוב נפח החלל לענין סימן זה לא יבוא בחשבון החלל שהוא יותר מ-4.25 מטרים מעל הרצפה ובמפעל או בחלק ממנו שלא היה קיים ביום תחילתו של חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה, תשל"ד-1974 – משלושה מטרים מעל הרצפה. ואם בחדר יש יציע יראו את היציע כאילו הוא חדר לחוד.

הצגת הודעה

(תיקון מס' 7)
תשע"ד-2014

 1. על פי דרישת המפקח האזורי, תוצג בחדר העבודה הודעה על מספר בני האדם שמותר להעסיקם באותו חדר בהתאם להוראות סימן זה.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 604 (ה"ח 535)

 1. על פי דרישת המפקח האזורי, תוצג בחדר העבודה הודעה על מספר בני האדם שמותר להעבידם להעסיקם באותו חדר בהתאם להוראות סימן זה.

סימן ג': איוורור, תאורה וחום

איוורור
 1. אמצעים יעילים ונאותים יינקטו כדי להשיג ולקיים, על ידי מחזור אויר צח, אוורור מספיק בכל חדר עבודה, וכדי ליטול, במידה שהדבר מעשי, נזקם של אדים, אבק וזוהמה אחרת העלולים להזיק לבריאות והמתהווים תוך כדי תהליך או עבודה המבוצעים במפעל.

תאורה

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. אמצעים יעילים יינקטו כדי להשיג ולקיים תאורה מספיקה ונאותה, טבעית או מלאכותית, בכל חלק ממפעל שבני אדם עובדים בו.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 137 (ה"ח 1089)

 1. אמצעים יעילים יינקטו כדי להשיג ולקיים תאורה מספיקה ונאותה, טבעית או מלאכותית, בכל חלק ממפעל שבני אדם עסוקים עובדים בו.
חלונות
 1. חלונות וצוהרים מזוגגים המשמשים לתאורה בחדר עבודה יהיו, במידה שהדבר מעשי, מוחזקים במצב נקי מבית ומחוץ וללא הפרעה לחדירת אור, אך אין הוראה זו באה למנוע בעד סיודם או הצלם של חלונות וצוהרים לשם הגנה מפני חום או אור חזק.
מידת חום
 1. אמצעים יעילים יינקטו כדי להשיג ולקיים מידת חום סבירה בכל חדר עבודה, אך אין להשתמש בשיטה הגורמת לפליטת אדים לתוך האויר בחדר, שיש בהם לפי מהותם וכמותם לגרום פגיעה לעובדים בחדר או להטרידם.
מידת חום לעבודה בישיבה
 1. בחדר עבודה שבו העבודה בחלק ניכר נעשית בישיבה ואינה דורשת מאמץ גופני ממשי, לא יראו מידת חום של פחות מ-16 מעלות צלסיוס, לאחר השעה הראשונה, כמידת חום סבירה כל זמן שעובדים, ולפי דרישת המפקח האזורי יותקן ויקויים בו מדחום במצב מתאים.
תקנות לענין איוורור, תאורה וחום
 1. (א) השר רשאי בתקנות לקבוע תקן –

(1)   לאיוורור מספיק למפעלים;

(2)   לתאורה מספיקה למפעלים או לתהליך;

(3)   למידת חום סבירה למפעלים, והתקן יכול, בין השאר, לשנות את הוראות סעיף 31 בענין מידת החום, לאסור כל שיטה של הסקה אם לדעתו השיטה עלולה לפגוע בעובדים, ולהורות על התקנת מדי-חום וקיומם במקומות ובמצבים שיקבע.

(ב)  תקנות למפעלים לפי סעיף זה יכול שיהיו כלליות או לסוג או הגדר פלוני של מפעלים או חלקיהם.

(תיקון מס' 5)

תשמ"ט-1989

(ג)   תקנות לפי סעיף זה, שיוחדו למפעלים שעיקר עיסוקם ייצור, מילוי, החסנה, הולכה, הובלה או שיווק של גז יותקנו לאחר התייעצות עם שר האנרגיה והתשתית.

מיום 1.12.1989

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ט מס' 1286 מיום 29.9.1989 עמ' 114 (ה"ח 1940)

הוספת סעיף קטן 32(ג)

סימן ד': ניקוז רצפות

ניקוז רצפות
 1. היה תהליך גורם להרטבת הרצפה עד כדי כך שאפשר לנקז את הנוזלים, יינקטו ויקויימו אמצעים יעילים לניקוזם.

סימן ה': נוחויות

נוחויות
 1. (א) יש להתקין נוחויות מספיקות ונאותות בשביל העובדים במפעל, לקיימן ולהחזיקן במצב נקי ולנקוט אמצעים יעילים לתאורתן.

(ב)  אם במפעל עובדים או עתידים לעבוד גברים ונשים יותקנו נוחויות נפרדות לכל מין, זולת אם עובדים בו רק בני משפחה אחת הגרים שם.

תקנות לענין נוחויות
 1. השר רשאי בתקנות לקבוע מה הן נוחויות מתאימות ומספיקות למפעלים או לסוג או הגדר של מפעלים.

סימן ו': השגחה רפואית

תקנות לענין השגחה רפואית
 1. (א) השר רשאי לחייב בתקנות קיום סידורים סבירים שיפורטו בהן לשם השגחה רפואית על עובדים או על סוג עובדים במפעל או בסוג או הגדר פלוני של מפעלים אם נראה לו שנתקיימה אחת מאלה:

(1)   אירעו או יש חשש סביר שיארעו מקרי מחלה שיש ליחסם לעבודה, לחמרים או לתהליך שבמפעל;

(2)   מחמת שינוי בתהליך או בחמרים המשמשים בו עשויה להתהוות סכנת פגיעה בבריאותם של עובדים באותו תהליך;

(3)   מחמת הנהגת תהליך חדש או הכנסת חומר חדש לשימוש בתהליך פלוני עשויה להתהוות סכנת פגיעה בבריאותם של עובדים באותם תהליכים.

(ב)  תקנות לפי סעיף זה לא יחייבו טיפול רפואי שאינו בגדר עזרה ראשונה או טיפול מונע.

פרק ג': בטיחות

סימן א': מכונות בדרך כלל

חלקים הטעונים

גידור

 1. כל אחד מחלקים אלה יגודר לבטח:

(1)   במנועים חשמליים, בגנרטורים חשמליים ובממירים סיבוביים – כל חלק שלהם וכל גלגל תנופה המחובר אליהם במישרין;

(2)   בכל מניע ראשי, חוץ ממניעים ראשיים כאמור בפסקה (1) – כל חלק נע שלו וכל גלגל תנופה המחובר אליו במישרין, בין שהמניע הראשי או גלגל התנופה נמצאים בבית מכונות ובין אם לאו;

(3)   בממסרת – כל חלק שלה;

(4)   במכונות שאינן מניע ראשי או ממסרת – כל חלק מסוכן שבהן

(5)   במחרטה – כל חלק של מוט-גלם הבולט מעבר לראש המחרטה;

(6)   בגלגל מים או בטורבינה המונעת במים – התעלה העליונה והתעלה התחתונה;

 

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(7)   בכל מנוע, מיתקן או ציוד אחר האמורים בפסקאות (1) עד (6) שהם מוצרי המפעל, בין שהם מיועדים לשיווק ובין שהם מיועדים לשימוש במפעל, כשהם מופעלים לשם התאמה, הרצה, ניסוי או הצגה – כל חלק שלהם הטעון גידור בהתאם לפסקאות (1) עד (6), לפי הענין;

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

זולת אם הוא חלק מן האמורים בפסקאות (1), (3), (4), (5) או (7) והוא הוצב או נבנה כך שיש בו אותה מידת בטיחות לכל העובד בחצרים כאילו גודר לבטח.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 137 (ה"ח 1089)

(7) בכל מנוע, מיתקן או ציוד אחר האמורים בפסקאות (1) עד (6) שהם מוצרי המפעל, בין שהם מיועדים לשיווק ובין שהם מיועדים לשימוש במפעל, כשהם מופעלים לשם התאמה, הרצה, ניסוי או הצגה – כל חלק שלהם הטעון גידור בהתאם לפסקאות (1) עד (6), לפי הענין;

זולת אם הוא חלק מן האמורים בפסקאות (1), (3), (4), או (5) (5) או (7) והוא הוצב או נבנה כך שיש בו אותה מידת בטיחות לכל העובד או העסוק בחצרים כאילו גודר לבטח.

גישה למכונות כשאינן מגודרות

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. (א) כשבאים לקבוע, לענין סעיף 37, אם חלק הטעון גידור הוצב או נבנה כך שיש בו אותה מידת בטיחות לכל העובד בחצרים כאילו גודר לבטח, לא יבוא בחשבון אדם כשיר המבצע פעולה במכונות שבתנועה, או פעולה בממסרת שבתנועה, בתנאים אלה:

(1)   הוא לבוש סרבל עשוי חתיכה אחת, הדוק לגוף ובמצב תקין, רכוס באמצעי שאינו מניח קצוות חשופים ורפויים ובלי כיסים חיצוניים חוץ מכיס אחורי; תנאי זה לא יחול על מכוונן מכונת כלים או מכונאי מיומן אחר המועסק בכיוונון מכונה שמתפקידו לכווננה;

(2)   כל סולם המשמש בביצוע הפעולה קבוע לבטח, קשור לבטח או מוחזק היטב בידי אדם אחר.

(ב)  בסעיף זה –

"אדם כשיר" – גבר שהגיע לגיל שמונה עשרה ונתמלאו בו שתי אלה:

(1)   הוא נתמנה על ידי תופש המפעל, מינוי בכתב שצורף לפנקס המפעל, לבצע פעולות במכונות שבתנועה ופעולות בממסרת שבתנועה, כולן או מקצתן, כפי שפורש בכתב המינוי, וקיבל מאת התופש עותק של כתב המינוי בחתימת ידו;

(2)   הוא הוכשר במידה מספקת לעבודה הכרוכה בכל פעולה שהוסמך במינויו לבצע, ומכיר את הסכנות הכרוכות במכונות שבתנועה ובממסרת שבתנועה הנובעות מפעולה כאמור;

"פעולה במכונות שבתנועה" – בדיקת חלק של מכונות, או סיכה או כיוונון שנתגלה בהם צורך מיידי תוך כדי הבדיקה, שצריך לבצעם  כשהחלק בתנועה;

"פעולה בממסרת שבתנועה" – סיכה בממסרת המשמשת בתהליך רצוף, או הרכבה או העברה של רצועת הנע שבממסרת כאמור, אם אישר המפקח הראשי בתעודה למפעל, שנחה דעתו כי מחמת רציפות התהליך עשויה עצירת הממסרת לפגוע קשה בביצוע התהליך, והפעולה נעשית בשיטה ובנסיבות שנקבעו בתעודה האמורה ובהתאם לתנאים שפורשו בה.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 137 (ה"ח 1089)

(א) כשבאים לקבוע, לענין סעיף 37, אם חלק הטעון גידור הוצב או נבנה כך שיש בו אותה מידת בטיחות לכל העובד או העסוק בחצרים כאילו גודר לבטח, לא יבוא בחשבון אדם כשיר המבצע פעולה במכונות שבתנועה, או פעולה בממסרת שבתנועה, בתנאים אלה:

התקני בטיחות אוטומטיים
 1. חלק מסוכן במכונות כאמור בסעיף 37(4) שמחמת מהות הפעולה אין להשיג את בטיחותו באמצעות מגן קבוע, יראו כאילו נתמלאו דרישות סעיף 37 אם הותקן התקן המונע באופן אוטומטי את המפעיל מלבוא במגע עם אותו חלק.
תקנות לענין התקני בטיחות אחרים
 1. (א) שוכנע השר כי למכונות מסוג פלוני ניתן להשיג התקן בטיחות מטיפוס או מהגדר פלוני המתאים לשימוש עם אותן מכונות והמונע חשיפתו של חלק מסוכן בהן כשהן בתנועה, או העוצר מכונה מיד במקרה של סכנה – רשאי הוא בתקנות להורות שיותקן התקן כאמור לשימוש עם מכונות מן הסוג שיפורש בתקנות.

(ב)  במשפט על הפרת הוראה לפי סעיף זה תהא זו הגנה מספקת אם יוכח שהתקן אחר, יעיל לפחות באותה מידה, היה בשימוש עם המכונות שבהן אירעה ההפרה.

הסדרי בטיחות נוספים בקשר לממסרת
 1. (א) בכל חדר או מקום שנעשית בהם עבודה יש לספק ולקיים התקנים יעילים שבהם אפשר לנתק מיד את הכוח מן הממסרת שבחדר או במקום.

(ב)  יש לספק ולקיים מכשיר עיתוק נאות או התקן מיכאני יעיל אחר ולהשתמש בו כדי להעביר רצועת הנע בין גלגלונים שהם חלק מממסרת מהדוק לרפוי או להיפך, והוא יהיה עשוי, מושם ומקויים באופן המונע את רצועת ההנע מלזחול בחזרה אל הגלגלון ההדוק.

(ג)   רצועת הנע, כשאין משתמשים בה, לא תהא נחה או נעה על גל סובב שהוא ממסרת.

פטור
 1. שוכנע השר שבגלל נסיבות מיוחדות אין צורך, או אין זה מעשי, למלא דרישה מדרישות סעיף 41, רשאי הוא להורות שאותה דרישה לא תחול באותן נסיבות.
תקנות לענין גידור חפצים שבמכונות
 1. השר רשאי להתקין, לענין מכונה פלונית או תהליך פלוני שמכונה משמשת לו, תקנות הדורשות לגדר חמרים או חפצים שהם מסוכנים שעה שהם בתנועה במכונה.
מבנה הגידורים וקיומם
 1. כל גידור או התקן בטיחות אחר שהותקנו בהתאם להוראות הקודמות של סימן זה יהיו בנויים מבנה של ממש, יקויימו תמיד ויוחזקו במקומם כל עוד החלקים הטעונים גידור או התקן בטיחות אחר נמצאים בתנועה או בשימוש, זולת אם יש הכרח שיהיו חשופים לבדיקה, או לסיכה או לכיוונון שנתגלה בהם צורך מיידי תוך כדי הבדיקה, ונתמלאו כל הדרישות של סעיף 38.

סימן ב': מבנה של מכונות ומסחר בהן

הגנה על חלקים מסויימים
 1. במכונה המיועדת להפעלה בכוח מיכאני –

(1)   כל בורג הידוק, לולב או יתד של כל גל סובב, כוש, גלגל או סבבת שיניים יהיו משוקעים, מסוככים או מוגנים באופן יעיל אחר כדי למנוע סכנה;

(2)   כל תשלובת של גלגלי שיניים או של גלגלי חיכוך, שאינה דורשת כיוונון תדיר שעה שהיא בתנועה, תהא מסוככת מכל צד, זולת אם הוצבה כך שיש בה אותה מידה של בטיחות כאילו היתה מסוככת מכל צד.

מסחר במכונות וציוד
 1. מכונה המיועדת להפעלה בכוח מיכאני ואינה ממלאה אחרי דרישות סעיף 45, לא ימכרנה אדם ולא ישכירנה לשימוש במפעל בישראל ובחזקת סוכן של מוכר או משכיר לא יגרום ולא יביא אדם למכירתה או להשכרתה לשימוש במפעל בישראל.
תקנות לענין מסחר במכונות וציוד
 1. השר רשאי להרחיב את הוראות סעיף 46 על מכונות, מיתקנים או ציוד שאינם ממלאים אחרי דרישות של פקודה זו או של תקנה שהותקנה לפיה, הכל כפי שיפרש בתקנות; תקנות לפי סעיף זה יכול שיתייחסו למכונות, למיתקנים או לציוד בתהליך מפורש.
סייג לתחולה
 1. הוראות סימן זה לא יחולו על מכונה שהוחל בבנייתה לפני כ"ז בשבט תש"ו (29 בינואר 1946) ותקנות לפי סעיף 47 לא יחולו על מכונות, מיתקנים או ציוד שהוחל בבנייתם לפני התקנתן.

סימן ג': בטיחות הגישה והמעבר

גישה למקום עבודה

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. אמצעי גישה בטוחים לכל מקום שאדם צריך לעבוד בו אי-פעם יותקנו ויקויימו ככל שהדבר מעשי במידה סבירה; בלי לגרוע מכלליות הוראה זו –

(1)   בחדר עבודה יותקנו ויקויימו מעברים נאותים;

(2)   המעברים בחדרי העבודה ויתר המעברים והמדרגות בבנין יהיו ללא הפרעה של חמרים, חפצים, ציוד או כלים;

(3)   המקום שבו מבצע העובד את עבודתו יותקן ויקויים במצב בטוח.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 137 (ה"ח 1089)

החלפת סעיף 49

הנוסח הקודם:

 1. אמצעי גישה בטוחים לכל מקום שאדם צריך לעבוד בו אי-פעם יותקנו ויקויימו ככל שהדבר מעשי במידה סבירה.
הגנה מפני נפילה
 1. היה אדם צריך לעבוד במקום שממנו הוא עלול ליפול יותר משני מטרים, ואין המקום מאפשר אחיזת רגל בטוחה, ולפי הצורך – אחיזת יד בטוחה, יותקנו – ככל שהדבר מעשי במידה סבירה – אמצעים לבטיחותו על ידי גידור או באופן אחר.
מכלים לנוזלים מסוכנים
 1. (א) כל מכל קבוע, בור, עוקה או מבנה ששפתם נמצאת פחות ממטר אחד מעל לקרקע או לדוכן הסמוכים אליהם והם מכילים נוזל כוֹוה מאכּל או ארסי, יכוסו לבטח או יגודרו לבטח לפחות עד אותו גובה; ואם מחמת מהות הפעולה אין זה מעשי לעשות כן, ייעשה כל האפשר מבחינה מעשית, על ידי כיסוי או גידור או אמצעי אחר, כדי למנוע נפילת אדם לתוך המכל, הבור, העוקה או המבנה.

(ב)  המפקח הראשי רשאי בתעודה לפטור מדרישות סעיף זה כל מכל, בור, עוקה או מבנה אם שוכנע שלגביהם דרישות אלה אינן נחוצות או אינן מתאימות.

חלק חוצה-ושב במכונה אוטומטית
 1. היה חלק חוצה-ושב שבמכונה אוטומטית, או כל חומר הנישא עליו, נע בתוך מרחב שאדם עשוי לעבור בו אגב עבודתו או בנסיבות אחרות, לא יניחו שאותו חלק או חומר יגיע בתנועתו חוצה או פנימה עד נקודה המרוחקת פחות מחמישים סנטימטרים ממבנה קבוע שאיננו חלק מהמכונה.
מכונת טוויה אוטומטית
 1. בקשר למכונת טוויה בעלת מרכב אוטומטי יש לנקוט כל אמצעי מעשי, על ידי הוראות לאדם האחראי על המכונה ובאופן אחר, כדי להבטיח ששום עובד לא יימצא במרחב שבין החלק החוצה-ושב של המכונה לבין חלק קבוע של המכונה אשר אליו נע החלק החוצה בדרכו פנימה, אלא אם נעצרה המכונה כשהחלק החוצה נמצא במהלך החוצה.

סימן ד': משטחים, מדרגות וסולמות

משטחים
 1. כל רצפה, דרגה, מדרגות, מסדרון ומדרכת מעבר יהיו ממבנה טוב ויקויימו כראוי.
מדרגות
 1. (א) למדרגות שהן בבנין או משמשות ליציאה מבנין יותקן ויקויים מעקה של ממש למשען יד.

(ב)  במדרגות שהן פתוחות לצד אחד יהיה המעקה כאמור לאותו צד; אם הן פתוחות לשני צדדיהן, או שמחמת המבנה שלהן או מצב המשטח של השלבים או מחמת נסיבות מיוחדות אחרות, עלולות הן במיוחד לגרום לתאונות, יותקן להן ויקויים מעקה כאמור לשני צדדיהן.

(ג)   צד פתוח של מדרגות יוגן גם על ידי שיותקן ויקויים פס תחתון או אמצעי יעיל אחר.

פתחים ברצפות
 1. כל פתח שברצפה יגודר לבטח; הוראה זו לא תחול במידה שמחמת מהות הפעולה אין הגידור מעשי.
סולמות
 1. כל סולם יהיה ממבנה טוב ויקויים כראוי.

סימן ה': מעליות

הגדרה
 1. בסימן זה, חוץ מסעיף 65(2), "תא" – לרבות דוכן.
מבנה
 1. מעלית תהיה ממבנה מיכאני טוב, מחומר בריא ומחוזק מספיק, ותקויים כראוי, יחד עם כל השערים, ההתקנים המשולבים ושאר ההתקנים הנדרשים לפי סימן זה.

הפעלה ראשונה

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

59א.   לא תוכנס לשימוש מעלית חדשה אלא אם נוסתה ונבדקה ביסודיות בידי בודק מוסמך ונתקבל תסקיר ובו מפורש עומס העבודה הבטוח שלה.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 138 (ה"ח 1089)

הוספת סעיף 59א

בדיקה תקופתית

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. לא ישתמשו במעלית אלא אם נבדקה בדיקה יסודית בידי בודק מוסמך תוך ששת החדשים שקדמו לשימוש ונתקבל תסקיר על תוצאות הבדיקה.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 138 (ה"ח 1089)

החלפת סעיף 60

הנוסח הקודם:

בדיקה ותסקיר

 1. (א) מעלית תיבדק בדיקה יסודית לפחות אחת לששה חדשים על ידי בודק מוסמך.

(ב) תסקיר על תוצאותיה של כל בדיקה כאמור, ערוך בטופס שנקבע וכולל את הפרטים שנקבעו, ייחתם על ידי הבודק המוסמך שעשה את הבדיקה ויירשם בפנקס המפעל, או יצורף אליו, תוך ארבעה עשר יום לאחר השלמת הבדיקה.

איסור הפעלה

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

60א.   נמצא על פי תסקיר כאמור בסעיפים 59א או 60 פגם שבגללו אין המעלית ראויה לשימוש, לא תופעל המעלית עד לתיקונו.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 138 (ה"ח 1089)

הוספת סעיף 60א

גידרה ושערים לפיר
 1. פיר מעלית יוגן באופן יעיל על ידי גידרה של ממש, שהותקנו לה שערים ויש בה כדי למנוע אדם בשעה שהשערים סגורים מליפול לתוך הפיר או מלבוא במגע עם כל חלק נע של המעלית.
סגירת שערים
 1. כל שער כאמור בסעיף 61 יצוייד בהתקנים משולבים יעילים או בהתקנים יעילים אחרים, כדי להבטיח שהשער לא יוכל להיפתח אלא בשעה שהתא הוא ברובד ואי אפשר יהיה להניע אותו מהרובד אלא אם ייסגר השער.
מניעת הילכדות
 1. מעלית וגידרה כאמור בסעיף 61 ייבנו כך שטובין או אדם הנישאים בתא לא יוכלו הם או כל חלק מהם להילכד בין חלק של המעלית לבין מבנה, או בין משקולת הנגד לבין חלק נע אחר של המעלית.
עומס עבודה
 1. על מעלית יסומן באופן בולט עומס העבודה המקסימלי שאפשר לשאת בה לבטח ולא ישאו בה מטען שמשקלו עולה על אותו עומס.
מעלית לבני-אדם
 1. על מעלית המשמשת לנשיאת בני אדם, בין יחד עם טובין ובין בלעדיהם, יחולו דרישות נוספות אלה:

(1)  התקנים אוטומטיים יעילים יותקנו ויקויימו כדי למנוע שהתא יעבור את היעד;

(2)  כל תא יצוייד בשער בכל צד שממנו יש גישה לרובד, ולכל שער כאמור יותקנו התקנים יעילים כדי להבטיח שבשעה שאנשים או טובין נמצאים בתא אי אפשר יהיה להעלות או להוריד את התא אלא אם השער סגור, ושהתא יחנה בעת שייפתח השער;

(3)  אם התא תלוי בכבל, יהיו לפחות שני כבלים מחוברים בנפרד לתא באופן שכל כבל ואבזריו יהיה בכוחם לשאת את כל משקל התא יחד עם עומס העבודה המקסימלי של המעלית, והתקנים יעילים יותקנו ויקויימו להחזיק את התא יחד עם עומס העבודה המקסימלי האמור למקרה שינותקו הכבלים או אבזריהם; בפסקה זו, "כבלים" – לרבות שרשרות.

מעלית ישנה

(תיקון מס' 2)

תשמ"א-1981

 1. (א) במעלית שהוחל בבנייתה או בבנייתה מחדש לפני כ"ז בשבט תש"ו (29 בינואר 1946) –

(1)   אם מבחינה מעשית סבירה אין לציידה בהתקנים כאמור בסעיף 62, יהא די בסידורים אשר יבטיחו את המטרות האמורות בסעיף 62 ככל שהדבר ניתן מבחינה מעשית סבירה, ובכל אופן יוחזק השער סגור ומהודק זולת אם התא בתנוחה ליד הרובד;

(2)   אם היא מעלית לבני אדם ואין דרך מעשית סבירה להתקין לה התקנים כאמור בסעיף 65(2), יהא די בסידורים אשר יבטיחו את המטרות האמורות בסעיף 65(2) ככל שהדבר ניתן מבחינה מעשית סבירה, ובכל אופן יוחזק השער סגור ומהודק זולת אם התא בתנוחה או ריק;

(3)   הוראות סעיף 65(3) לא יחולו.

(תיקון מס' 2)

תשמ"א-1981

(ב)  תחולתו של סעיף קטן (א) היא עד יום ט' בתמוז תשמ"ב (30 ביוני 1982).

(תיקון מס' 2)

תשמ"א-1981

(ג)   השר ימנה ועדה מקצועית (בסעיף זה – הועדה) שחבריה יהיו מפקח והוא היושב ראש, מהנדס בעל ידע בבניית מעליות ותחזוקתן, ואיש ציבור.

(תיקון מס' 2)

תשמ"א-1981

(ד)  הועדה רשאית, על-פי בקשה של אחראי לגבי מעלית מכוח סימן א' של פרק ט', שהוגשה לפחות ששה חדשים לפני המועד האמור בסעיף קטן (ב), להאריך לגבי המעלית את תחולת סעיף קטן (א) מעבר למועד האמור בסעיף קטן (ב), אם אין לדעתה בהמשך התחולה משום סיכון בלתי סביר למשתמשים במעלית; הועדה רשאית ליתן את ההארכה אף לזמן קצוב ולהתנות בתנאים את מתן ההארכה או את המשך תקפה.

(תיקון מס' 2)

תשמ"א-1981

(ה)  הועדה רשאית, מנימוקים מיוחדים, לדון בבקשה כאמור בסעיף קטן (ד) שהוגשה לאחר המועד האמור.

(תיקון מס' 2)

תשמ"א-1981

(ו)   השר, בהתייעצות עם שר המשפטים, רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי הדין בועדה.

מיום 1.8.1981

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"א מס' 1025 מיום 26.5.1981 עמ' 274 (ה"ח 1458)

 1. (א) במעלית שהוחל בבנייתה או בבנייתה מחדש לפני כ"ז בשבט תש"ו (29 בינואר 1946) –

(1) אם מבחינה מעשית סבירה אין לציידה בהתקנים כאמור בסעיף 62, יהא די בסידורים אשר יבטיחו את המטרות האמורות בסעיף 62 ככל שהדבר ניתן מבחינה מעשית סבירה, ובכל אופן יוחזק השער סגור ומהודק זולת אם התא בתנוחה ליד הרובד;

(2) אם היא מעלית לבני אדם ואין דרך מעשית סבירה להתקין לה התקנים כאמור בסעיף 65(2), יהא די בסידורים אשר יבטיחו את המטרות האמורות בסעיף 65(2) ככל שהדבר ניתן מבחינה מעשית סבירה, ובכל אופן יוחזק השער סגור ומהודק זולת אם התא בתנוחה או ריק;

(3) הוראות סעיף 65(3) לא יחולו.

(ב) תחולתו של סעיף קטן (א) היא עד יום ט' בתמוז תשמ"ב (30 ביוני 1982).

(ג) השר ימנה ועדה מקצועית (בסעיף זה – הועדה) שחבריה יהיו מפקח והוא היושב ראש, מהנדס בעל ידע בבניית מעליות ותחזוקתן, ואיש ציבור.

(ד) הועדה רשאית, על-פי בקשה של אחראי לגבי מעלית מכוח סימן א' של פרק ט', שהוגשה לפחות ששה חדשים לפני המועד האמור בסעיף קטן (ב), להאריך לגבי המעלית את תחולת סעיף קטן (א) מעבר למועד האמור בסעיף קטן (ב), אם אין לדעתה בהמשך התחולה משום סיכון בלתי סביר למשתמשים במעלית; הועדה רשאית ליתן את ההארכה אף לזמן קצוב ולהתנות בתנאים את מתן ההארכה או את המשך תקפה.

(ה) הועדה רשאית, מנימוקים מיוחדים, לדון בבקשה כאמור בסעיף קטן (ד) שהוגשה לאחר המועד האמור.

(ו) השר, בהתייעצות עם שר המשפטים, רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי הדין בועדה.

מעלית מתמדת
 1. על מעלית מתמדת לא יחולו הוראות סעיפים 61 עד 66, ובסעיף 60(א) במקום "ששה חדשים" קרי "שנים עשר חדשים".
מעלית ללא הפעלה מיכאנית
 1. על מעלית שאינה מופעלת בכוח מיכאני לא יחולו הוראות סעיפים 62, 65 ו-66, וכל שער שהותקן לפי סעיף 61 יוחזק סגור ומהודק, זולת כשהתא בתנוחה ליד השער, ובסעיף 60(א) במקום "ששה חדשים" קרי "שנים עשר חדשים".
גידור פתח שבקיר
 1. פתח שבקיר, המשמש להעלאה או להורדה של טובין או חמרים, בין בכוח מיכאני ובין באופן אחר, יגודר לבטח ויצוייד במאחזים משני צדיו; הגידור יוחזק במקומו, חוץ משעה שמעלים או מורידים טובין או חמרים, ויקויים כראוי.
פטור
 1. היה המפקח הראשי סבור כי לגבי מיתקן פלוני, או לגבי סוג של המיתקנים האמורים בסימן זה, אין זה מעשי או סביר לקיים הוראה מהוראותיו, רשאי הוא לפטור ממנה בתנאים שייראו לו; פטור לפי סעיף זה לגבי מיתקן פלוני יהיה בתעודה, ולגבי סוג של מיתקנים יפורסם ברשומות.
(תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

סימן ה'1: דרגנועים[2]

מיום 14.7.2006

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 2013 מיום 14.7.2005 עמ' 692 (ה"ח 76)

הוספת סימן ה'1

הגדרות

(תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

70א.   בסימן זה –

"דרגנוע" – מדרגות ממונעות במערכת סגורה, המיועדות להעלאה או להורדה של בני אדם;

"חלק שבטיחות הדרגנוע תלויה בו" – כל אחד מאלה:

(1)   חלק כמשמעותו בסעיף 70ז;

(2)   חלק אחר שבודק מוסמך קבע, לגבי דרגנוע מסוים, שבטיחות הדרגנוע תלויה בו;

"עומס עבודה בטוח" – עומס העבודה המרבי שנקבע בהוראות היצרן, או עומס עבודה מרבי שקבע השר בתקנות;

"שינוי מהותי" – שינוי במבנה הדרגנוע או במערכת הפיקוד שלו, לרבות הוספה או תיקון של חלק שבטיחות הדרגנוע תלויה בו, שכתוצאה ממנו יש סטיה מהתכנון המקורי;

"תיקון מהותי", לענין חלק שבטיחות הדרגנוע תלויה בו – שיפוץ או החלפה של החלק בדרך של השבחה או החלפה של חלקים בלויים או פגומים לרבות ריתוך החלק, ולמעט החלפת חלק בלוי או פגום בחלק זהה חדש;

"תקן" – תקן ישראלי רשמי או תקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953, ובהעדר תקן כאמור, תקן אירופי EN 115 או תקן בין-לאומי אחר שהמפקח הראשי הכריז עליו בהודעה שפורסמה ברשומות ושהופקד לעיון במוסד לבטיחות ולגיהות כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954.

מיום 14.7.2006

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 2013 מיום 14.7.2005 עמ' 692 (ה"ח 76)

הוספת סעיף 70א

בניית דרגנוע – דרישות תקן

(תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

70ב[3].  לא ייבנה דרגנוע אלא אם כן הוא תואם דרישות תקן.

מיום 14.7.2007

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 2013 מיום 14.7.2005 עמ' 692 (ה"ח 76)

הוספת סעיף 70ב

 

הפעלה ראשונה

(תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

70ג.   לא יופעל דרגנוע לראשונה אלא אם כן בודק מוסמך אישר את הפעלתו לאחר שבדק את הדרגנוע בדיקה יסודית, ומסר תסקיר לפי הוראות סעיף 119א, שבו מפורש עומס העבודה הבטוח של הדרגנוע.

מיום 14.7.2006

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 2013 מיום 14.7.2005 עמ' 692 (ה"ח 76)

הוספת סעיף 70ג

בדיקה תקופתית

(תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

70ד.   לא יופעל דרגנוע אלא אם כן נבדק בדיקה יסודית, בידי בודק מוסמך בתוך שנים עשר החודשים שקדמו להפעלה, והוא אישר, בתסקיר שמסר לפי הוראות סעיף 119א, את הפעלתו.

מיום 14.7.2006

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 2013 מיום 14.7.2005 עמ' 692 (ה"ח 76)

הוספת סעיף 70ד

בדיקה אחרי שינוי מהותי או תיקון מהותי

(תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

70ה.   לא יופעל דרגנוע אשר בוצע בו שינוי מהותי או תיקון מהותי, אלא אם כן נבדק ואושר כאמור בסעיף 70ד.

מיום 14.7.2006

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 2013 מיום 14.7.2005 עמ' 693 (ה"ח 76)

הוספת סעיף 70ה

 

חובת הצמדת תווית בדרגנוע

(תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

70ו.   בודק מוסמך יצמיד בדרגנוע תווית בדבר הבדירה ומועדה; השר רשאי לקבוע את צורת התווית, הפרטים שייקבעו בה ומיקומה.

מיום 14.7.2006

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 2013 מיום 14.7.2005 עמ' 693 (ה"ח 76)

הוספת סעיף 70ו

 

קביעת חלקים שבטיחות הדרגנוע תלויה בהם

(תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

70ז.   המפקח הראשי יקבע חלקים בדרגנוע שבטיחות הדרגנוע תלויה בהם ויפרסם על כך הודעה ברשומות[4].

מיום 14.7.2006

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 2013 מיום 14.7.2005 עמ' 693 (ה"ח 76)

הוספת סעיף 70ז

 

תקנות

(תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

70ח.  השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר מבנה הדרגנוע, דרכי הבדיקה והאישור של הדרגנוע, דרכי השימוש בדרגנוע ותחזוקתו, והכל בכפוף לתקן.

מיום 14.7.2006

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 2013 מיום 14.7.2005 עמ' 693 (ה"ח 76)

הוספת סעיף 70ח

סימן ו': שרשרות, חבלים ואבזרי הרמה

תחולה והגדרות
 1. (א) הוראות סימן זה יחולו לענין כל שרשרת, חבל או אבזר הרמה המשמשים להעלאה או להורדה של בני אדם, טובין או חמרים.

(ב)  לענין סימן זה –

(תיקון מס' 2)

תשמ"א-1981

"אבזר הרמה" – התקן כלשהו המשמש או הנועד לשמש במישרין או בעקיפין לחיבור עומס להתקן הרמה ואינו מחובר דרך קבע לעומס, לרבות מענב שרשרת, מענב חבל, טבעת, וו, מענב, אונקל, סגיר, סביבול, מנעול סבב, עין הרמה משולשת, חוליה, מלקחות לוח, מלקחות קורה, מלקחות מספריים, כלי קיבול להרמת חמרים או ציוד, דלי מלקחיים, בורג עין, קורת הרמה, מסגרת הרמה וכל התקן דומה המהווה חלק של התקן הרמה או אמצעי תליה, ולרבות תמיכה של התקן הרמה שבו משטח עבודה או במה;

"חבל" – לרבות כבל.

מיום 1.8.1981

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"א מס' 1025 מיום 26.5.1981 עמ' 274 (ה"ח 1458)

(ב) לענין סימן זה –

"אבזרי הרמה" – מענבי שרשרת, מענבי חבל, טבעות, ווים, סגירים וסביבולים;

"אבזר הרמה" – התקן כלשהו המשמש או הנועד לשמש במישרין או בעקיפין לחיבור עומס להתקן הרמה ואינו מחובר דרך קבע לעומס, לרבות מענב שרשרת, מענב חבל, טבעת, וו, מענב, אונקל, סגיר, סביבול, מנעול סבב, עין הרמה משולשת, חוליה, מלקחות לוח, מלקחות קורה, מלקחות מספריים, כלי קיבול להרמת חמרים או ציוד, דלי מלקחיים, בורג עין, קורת הרמה, מסגרת הרמה וכל התקן דומה המהווה חלק של התקן הרמה או אמצעי תליה, ולרבות תמיכה של התקן הרמה שבו משטח עבודה או במה;

מבנה
 1. אין להשתמש בשרשרת, בחבל או באבזר הרמה אלא אם הם ממבנה טוב, מחומר בריא, מחוזק מספיק וללא פגם גלוי.
לוח עומסי עבודה
 1. (א) במחסן שבו מחזיקים את השרשרת, החבלים או אבזרי ההרמה ובמקומות בולטים שבמפעל יוצג לוח בו רשום עומס העבודה הבטוח של כל סוג ומידה של שרשרת, חבל או אבזר הרמה שבשימוש, ולגבי מענב רב-ענפי – לוח עומסי העבודה הבטוחים לזוויות השונות של הענפים.

(ב)  אין להשתמש בשרשרת, בחבל או באבזר הרמה שאין לגביהם רישום בלוח כאמור בסעיף קטן (א).

(ג)   הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי אבזרי הרמה שעומסי העבודה הבטוחים שלהם, כאמור, מסומנים עליהם באופן ברור.

עומס יתר
 1. אין להשתמש בשרשרת, בחבל או באבזר הרמה בשביל מטען שמשקלו עולה על עומס העבודה הבטוח שלהם הרשום או המסומן כאמור בסעיף 73.
בדיקות
 1. כל השרשרות, החבלים ואבזרי ההרמה שבשימוש ייבדקו ביסודיות על ידי בודק מוסמך לפחות אחת לששה חדשים, או לתקופות ארוכות יותר כפי שנקבע.

שימוש ראשון

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. השרשרות, החבלים ואבזרי ההרמה – זולת חבלי-סיבים או מענבי חבל-סיבים – לא יוכנסו לשימוש במפעל אלא אם נוסו ונבדקו ביסודיות על ידי בודק מוסמך, ונתקבל התסקיר, המפרש את עומס העבודה הבטוח והחתום על ידי הבודק המוסמך שעשה את הניסוי והבדיקה, והוא נתון לעיון.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 143 (ה"ח 1089)

 1. השרשרות, החבלים ואבזרי ההרמה – זולת חבלי-סיבים או מענבי חבל-סיבים – לא יוכנסו לשימוש במפעל אלא אם נוסו ונבדקו ביסודיות על ידי בודק מוסמך, ונתקבלה תעודת הניסוי והבדיקה, המפרשת ונתקבל התסקיר, המפרש את עומס העבודה הבטוח והחתומה והחתום על ידי הבודק המוסמך שעשה את הניסוי והבדיקה, והיא נתונה והוא נתון לעיון.
ריפוי שרשרות ואבזרים
 1. (א) השרשרות ואבזרי ההרמה, חוץ ממענבי-חבל, ירופו לפחות אחת לארבעה עשר חדשים, ובשרשרת או מענב שרשרת העשויים ממוט שקטרו 1.25 סנטימטר או פחות מזה, ובשרשרת המשמשת בקשר למתכת מותכת או סיגים מותכים – אחת לששה חדשים; ואולם שרשרת או אבזר הרמה שאינם בשימוש רגיל ירופו רק כאשר הדבר נחוץ.

(ב)  אין הוראות סעיף זה חלות על שרשרות ואבזרי הרמה מסוג או מהגדר שהמפקח הראשי פטר אותם, בתעודה שפורסמה ברשומות, משום שאין הם יכולים להיות נתונים לטיפול בחום בלי חשש נזק בגלל המבנה והחומר שלהם, או משום שכבר ניתנו לטיפול מסויים בחום שאיננו ריפוי ושאושר על ידיו.

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974
 1. (בוטל).

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 138 (ה"ח 1089)

ביטול סעיף 78

הנוסח הקודם:

פנקס השרשרות

 1. ינוהל פנקס של השרשרות, החבלים או אבזרי ההרמה, חוץ ממענבי-חבל-סיבים, והוא יכיל פרטים אלה:

(1) מען המפעל ושם תופשו;

(2) תיאור שיש בו כדי לזהות את השרשרת, החבל או אבזר ההרמה, ומספר או סימן מבחינים;

(3) התאריך שבו הוכנסו השרשרת, החבל או אבזר ההרמה לשימוש במפעל, זולת אם היה הדבר לפני ח' בשבט תש"ז (29 בינואר 1947);

(4) התאריך של כל בדיקה שנעשתה לפי סעיף 75 ושמו של הבודק המוסמך שעשה את הבדיקה;

(5) פרטים בדבר פגם שנמצא ושיש לו השפעה לגבי עומס העבודה הבטוח, ובדבר האמצעים שננקטו לתיקון הפגם;

(6) התאריך והמספר של תעודת הניסוי והבדיקה שנעשו לפי סעיף 76, עם שמו ומענו של הבודק המוסמך שנתן את התעודה;

(7) התאריכים של הריפוי או הטיפול האחר בחום.

סימן ז': מכונות הרמה

הגדרות
 1. בסימן זה –

(תיקון מס' 2)

תשמ"א-1981

"מכונת הרמה" – התקן הרמה, לרבות עגורן, קילון, תלת-רגל, התקן משיכה, מחפר עגורן, מחדיר כלונסאות, כננת, מלגזה, גלגלת, גלגלת שרשרת, גלגלת כבלים, גלגילון, מסוע עילי, מסילת כבל, חבל עילי וכל מכונה אחרת היכולה באמצעות אבזר הרמה להרים עומס, להורידו או להחזיקו תלוי;

"חלקים", במכונת הרמה – לרבות מנגנון הפעלתה ואבזריה, בין קבועים ובין נעים, והתקני עיגון וקביעה.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 138 (ה"ח 1089)

מכונת הרמה" – עגורן, מלגזה, כננת לסוגיה, גלגלת, גשר הרמה לטעינה והובלה או מסוע עילי;

 

מיום 1.8.1981

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"א מס' 1025 מיום 26.5.1981 עמ' 275 (ה"ח 1458)

החלפת הגדרת "מכונת הרמה"

הנוסח הקודם:

מכונת הרמה" – עגורן, מלגזה, כננת לסוגיה, גלגלת, גשר הרמה לטעינה והובלה או מסוע עילי;

מבנה וקיום
 1. מכונת הרמה על כל חלקיה תהיה ממבנה טוב, מחומר בריא, מחוזק מספיק וללא פגם גלוי, ותקויים כראוי.
בדיקה
 1. מכונת הרמה על כל חלקיה תיבדק ביסודיות, לפחות אחת לארבעה עשר חדשים, על ידי בודק מוסמך.
(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974
 1. (בוטל).

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 138 (ה"ח 1089)

ביטול סעיף 82

הנוסח הקודם:

פנקס מכונות הרמה

 1. ינוהל פנקס מכונות הרמה והוא יכיל פרטים אלה לענין כל בדיקה לפי סעיף 81:

(1) מען המפעל ושם תופשו;

(2) תיאור שיש בו כדי לזהות את מכונת ההרמה, ומספר או סימן מבחינים, אם ישנם;

(3) תאריך כל בדיקה שנעשתה לפי סעיף 81 ושמו של הבודק המוסמך שעשה את הבדיקה;

(4) פרטים בדבר פגם שנמצא בשעת הבדיקה כאמור ושיש לו השפעה לגבי עומס העבודה הבטוח, ובדבר האמצעים שננקטו לתיקון הפגם.

מסילות
 1. פסים שעליהם נוסע עגורן נע, ומסילה שעליה נע מרכב האונקל של גשר הרמה לטעינה והובלה או של מסוע עילי, יהיו בעלי מידה מתאימה, חוזק מספיק ומשטח נסיעה חלק, ויהיו מונחים כראוי, נתמכים או נאחזים במידה מספקת ומקויימים כראוי.
סימון עומס עבודה
 1. על מכונת הרמה יסומנו ברורות עומסי העבודה הבטוחים שלה, אולם עגורן זרוע הבנוי באופן שעומס העבודה הבטוח יכול להשתנות על ידי הגבהת הזרוע או הנמכתה, יחובר אליו מחון אוטומטי של עומסי עבודה בטוחים או לוח בו רשומים עומסי העבודה הבטוחים לכל הטיה של הזרוע או לכל רדיוס של המטען.
עומס יתר
 1. לא תוטען מכונת הרמה במטען שמשקלו עולה על עומס העבודה הבטוח כפי שסומן או נרשם בהתאם לסעיף 84, אלא לצורך ניסוי.

שימוש ראשון

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. מכונת הרמה לא תוכנס לשימוש במפעל אלא אם נוסתה וכל חלקיה נבדקו ביסודיות על ידי בודק מוסמך, ונתקבל התסקיר, המפרש את עומסי העבודה הבטוחים של מכונת ההרמה והחתום על ידי הבודק המוסמך שעשה את הניסוי והבדיקה, והוא נתון לעיון.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 143 (ה"ח 1089)

 1. מכונת הרמה לא תוכנס לשימוש במפעל אלא אם נוסתה וכל חלקיה נבדקו ביסודיות על ידי בודק מוסמך, ונתקבלה תעודת הניסוי והבדיקה, המפרשת ונתקבל התסקיר, המפרש את עומסי העבודה הבטוחים של מכונת ההרמה והחתומה והחתום על ידי הבודק המוסמך שעשה את הניסוי והבדיקה, והיא נתונה והוא נתון לעיון.
עבודה במסילת עגורן עילי
 1. היה אדם עובד או עסוק במסילה של עגורן עילי נע, או בסמוך למסילה כאמור, במקום שבו הוא עלול להיפגע על ידי העגורן, יינקטו אמצעים יעילים כדי להבטיח שהעגורן לא ייכנס לתחום של ששה מטרים מאותו מקום.

סימן ח': אדים מסוכנים

הגדרה
 1. "מקום מוקף", לענין סימן זה – חדר, תא, מכל, בור, מעבר לאדים, צינור או חלל מוקף כיוצא באלה.
תחולת הסימן
 1. הוראות סימן זה יחולו אם יש לעשות עבודה בתוך מקום מוקף שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים כדי כך שיכול שבני אדם לא יעמדו בהם.
יציאה ממקום מוקף
 1. כוות-אש תותקן למקום מוקף שאין דרך נאותה אחרת ליציאה ממנו; כוות-אש מלבנית או סגלגלה לא תפחת מארבעים וששה סנטימטרים באורך וארבעים ואחד סנטימטרים ברוחב, וכוות-אש עגולה – מארבעים וששה סנטימטרים בקוטר, ובמכלית או בציוד נע אחר – מארבעים ואחד סנטימטרים באורך ושלושים וששה סנטימטרים ברוחב, ואם הכווה עגולה – מארבעים ואחד סנטימטרים בקוטר.
כניסה למקום מוקף
 1. לא ייכנס אדם למקום מוקף לכל מטרה שהיא אלא אם נתמלאה אחת מדרישות אלה:

(1)   האדם הנכנס לבוש מכשיר נשימה מתאים;

(2)   ננקטו כל האמצעים המעשיים לסלק אדים העלולים להיות שם ולמנוע חדירת אדים, וכל עוד לא הראה מבחן נאות שאין במקום אדים מסוכנים יהיה האדם הנכנס חגור חגורה שאליה מחובר לבטח חבל שקצהו החפשי מוחזק בידי אדם בחוץ.

ציוד לנשימה ולהנשמה
 1. (א) מכשיר נשימה, מכשיר הנשמה, חבלים וחגורות נאותים יוכנו ויקויימו באופן שהגישה אליהם תהיה נוחה ויבוקרו לעתים מזומנות.

(ב)  מספר מספיק מקרב העובדים יודרכו ויאומנו בשימוש במכשירים האמורים ובשיטת ההנשמה.

פטור
 1. המפקח הראשי רשאי בתעודה, בכפוף לתנאים שפורשו בה לפטור מהוראות סעיפים 90 עד 92, כולן או מקצתן, כל אימת שהוא משוכנע שמילוין אינו נחוץ או אינו מעשי.
עבודה בתא אש
 1. לא תותר כל עבודה בתא אש, בתא שריפה או במעבר לאדים של דוד עד שיצוננו במידה מספקת, על ידי איוורור או באופן אחר, כדי בטיחותם של העובדים באותה עבודה.

סימן ט': אבק, אדים וחמרים נפיצים ודליקים

הגדרה
 1. בסימן זה –

"אבק נפיץ" – אבק שמחמת טבעו וכמותו עלול הוא להתפוצץ אם יצת;

"תהליך המעלה אבק" – לרבות טחינה או ניפוי.

מניעת התפוצצות
 1. אם בקשר לתהליך המעלה אבק יכול שייפלט אבק נפיץ לתוך חדר עבודה, יינקטו כל האמצעים המעשיים למניעת התפוצצות האבק על ידי שיוקף המיתקן המשמש בתהליך, תימנע או תסולק הצטברות האבק ויורחקו או יוקפו באופן יעיל מקורות ההצתה האפשריים.
משנקים והתקנים אחרים
 1. אם נמצא אבק נפיץ במיתקן המשמש בתהליך המעלה אבק, יינקטו כל האמצעים המעשיים להגביל את היקפה ותוצאותיה של התפוצצות האבק על ידי שיותקנו משנקים, חייצים וטורים או התקנים אחרים יעילים כמותם בקשר עם המיתקן האמור, זולת אם המיתקן הוא ממבנה שיכול לעמוד בפני לחץ העלול להיווצר על ידי התפוצצות כאמור.
אדים נפיצים דליקים
 1. אם חלק ממיתקן – פרט למיתקן שהותקן תחת כיפת השמים – מכיל אדים נפיצים או דליקים בלחץ שמעל ללחץ אטמוספרי, לא ייפתח אותו חלק אלא בהתאם להוראות אלה:

(1)   לפני הרפיית אמצעי הידוק מחבר שבין צינור לבין החלק האמור, או של מכסה בכל פתח אל החלק האמור, תופסק באופן יעיל – על ידי שסתום מפסיק או באופן אחר – כל זרימת אדים לתוך החלק או לתוך הצינור;

(2)   לפני סילוקו של אמצעי הידוק כאמור, יינקטו כל  האמצעים המעשיים להפחית את לחץ האדים בצינור או בחלק כאמור עד ללחץ אטמוספרי;

(3)   הורפה או סולק אמצעי הידוק כאמור, יש למנוע חדירתם של אדים נפיצים או דליקים לתוך הצינור או החלק כאמור עד שהודק אמצעי ההידוק או הוחזר למקומו לבטח, הכל לפי המקרה.

חומר נפיץ או דליק

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. (א) במיתקן או במכל המכילים או שהכילו חומר נפיץ או דליק או חומצה, או בחפץ הנתמך במכל כאמור או מונח עליו, לא יעשו ריתוך, הלחמה רכה או קשה או חיתוך תוך שימוש בחום, כל עוד לא ננקטו כל האמצעים המעשיים לסילוק החומר וכל אדים העולים ממנו, או לעשות אותם לבלתי נפיצים או לבלתי דליקים.

(ב)  מיתקן או מכל שעשו בהם פעולה כאמור, אין להכניס לתוכם שום חומר נפיץ או דליק עד שהמתכת נצטננה במידה מספקת כדי למנוע סכנה שהחומר יצת.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 138 (ה"ח 1089)

(א) במיתקן או במכל המכילים או שהכילו חומר נפיץ או דליק או חומצה, או בחפץ הנתמך במכל כאמור או מונח עליו, לא יעשו ריתוך, הלחמה רכה או קשה או חיתוך תוך שימוש בחום, כל עוד לא ננקטו כל האמצעים המעשיים לסילוק החומר וכל אדים העולים ממנו, או לעשות אותם לבלתי נפיצים או לבלתי דליקים.

פטור
 1. המפקח הראשי רשאי בתעודה, בכפוף לתנאים שפורשו בה, לפטור מהוראות סעיפים 98
  ו-99, כולן או מקצתן, כל אימת שהוא משוכנע שמילוין אינו נחוץ או אינו מעשי.

סימן י': דודי קיטור

אישור להתקנה

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

100א.       לא יותקן דוד קיטור אלא במקום שניתן לגביו היתר מאת המפקח האזורי, ובכפוף לתנאי ההיתר.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 138 (ה"ח 1089)

הוספת סעיף 100א

מבנה וקיום

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. (א) כל חלק של דוד קיטור יהיה ממבנה טוב, מחומר בריא, מחוזק מספיק וללא פגם גלוי, הכל בהתאם לכללים המקובלים במקצוע.

(ב)  דוד קיטור על כל אבזריו יקויים כראוי.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 138 (ה"ח 1089)

(א) כל חלק של דוד קיטור יהיה ממבנה טוב, מחומר בריא, מחוזק מספיק וללא פגם גלוי, הכל בהתאם לכללים המקובלים במקצוע.

התקני בטיחות
 1. (א) דוד קיטור, בין שהוא נפרד ובין שהוא אחד ממערכת דוודים, יחוברו אליו כל אלה:

(1)   שסתום בטיחות נאות, נפרד משסתום מפסיק, שיהיה מכוונן כדי למנוע את הפעלת הדוד בלחץ שמעל ללחץ העבודה המותר ויהיה קבוע במישרין על הדוד או סמוך אליו עד כמה שהדבר מעשי; שסתום מנופי לא יראו כשסתום בטיחות נאות אלא אם המשקולת מהודקת אל המנוף במצב הנכון;

(2)   שסתום מפסיק נאות בין הדוד וצינור הקיטור;

(3)   מד-לחץ-קיטור מדוייק, המציין את לחץ הקיטור בדוד והוא מחובר אל חלל הקיטור, נראה בנקל לעין המסיק ומסומן עליו בצבע בולט לחץ העבודה המותר;

(4)   לפחות מראה-מפלס-מים אחד מחומר שקוף או מראה-מפלס-מים מסוג אחר שאושר על ידי המפקח הראשי, ואם הוא בעל צינור זכוכית ולחץ העבודה בדוד עולה כרגיל על שלושה קילוגרמים, לסנטימטר מרובע, יצוייד במגן יעיל אשר לא יפריע בקריאותו;

(5)   אם הוא אחד משני דוודים או יותר – לוח שעליו מספר מבחין, שניתן לראותו בנקל;

(6)   אמצעי המאפשר להצמיד מד-לחץ לניסוי;

(7)   אם הדוד אינו מוסק מן החוץ – פקק נתיך מתאים או התקן אזעקה יעיל לשפל-מים.

(ב)  בסעיף קטן (א), פסקה (2) לא תחול על חוסך ופסקאות (3) עד (7) לא יחולו על חוסך ועל משחן.

כניסת אדם
 1. לא ייכנס אדם לדוד קיטור שהוא אחד ממערכת של שני דוודים או יותר ולא יימצא בו אלא באחת משתי אלה:

(1)   כל המבואות, אשר דרכם היו קיטור או מים חמים יכולים להיכנס לדוד מחלק אחר של המערכת, נותקו מאותו חלק;

(2)   כל השסתומים והברזים השולטים על כניסת קיטור או מים חמים כאמור בפסקה (1) הם סגורים ונעולים לבטח, ואם יש לדוד צינור הרקה במשותף עם דוד אחר או צינור המוביל לתוך מכל ניקוז משותף, יהיו שסתום ההרקה או ברז ההרקה לכל אחד מדוודים אלה בנויים באופן שיהיו נפתחים רק במפתח שאי אפשר להסירו עד שהשסתום או הברז יהיו סגורים והוא המפתח היחיד בשימוש לאותה מערכת של שסתומי הרקה וברזי הרקה.

בדיקה

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. (א) דוד קיטור על כל אבזריו ייבדק ביסודיות על ידי בודק דוודים מוסמך לפחות אחת לארבעה עשר חדשים, וכן ייעשה אחרי תיקונים מקיפים.

(ב)  הבדיקה תיעשה בשני שלבים, והם:

(1)   בדיקת הדוד כשהוא קר וחלקיו הפנימיים והחיצוניים הוכנו באופן שנקבע;

(2)   בדיקת הדוד כשהוא בלחץ קיטור רגיל, שתיעשה בהזדמנות הראשונה של העלאת קיטור לאחר בדיקת הדוד כשהוא קר, או בהקדם ככל האפשר לאחר מכן, ובודק הדוודים המוסמך העושה את הבדיקה ידאג לכך ששסתום הבטיחות יכוונן כדי למנוע את הפעלת הדוד בלחץ שמעל לחץ העבודה המותר; פסקה זו לא תחול על חוסך ועל משחן.

(ג)   שני שלבי הבדיקה יכול שייעשו על ידי בודקים שונים, ולענין סעיף זה והסעיפים הבאים של סימן זה הנוגעים לתסקירים על בדיקות יראו את שני השלבים כבדיקות נפרדות.

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(ד)  (בוטל).

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(ה)  (בוטל).

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 138 (ה"ח 1089)

ביטול סעיפים קטנים 104(ד), 104(ה)

הנוסח הקודם:

(ד) תסקיר על כל שלב של הבדיקות, ערוך בטופס שנקבע וחתום על ידי בודק הדוודים המוסמך שעשה את הבדיקה ובו מצויין לחץ העבודה המותר ויתר הפרטים שנקבעו, יצורף לפנקס המפעל בהקדם ככל האפשר, ובכל אופן תוך עשרים ושמונה ימים לאחר גמר הבדיקה.

(ה) בכל מקרה שבתסקיר לפי סעיף זה הופחת לחץ העבודה המותר או שהבדיקה הראתה שאי אפשר להשתמש עוד בדוד בבטיחות אלא אם יבוצעו תיקונים מסויימים, מיד או תוך זמן קבוע, ישלח בודק הדוודים המוסמך שעשה את הבדיקה עותק של התסקיר למפקח האזורי תוך עשרים ושמונה ימים מגמר הבדיקה.

אישור להפעלה
 1. (א) לא יוכנס לשימוש דוד קיטור חדש אלא אם נתקיימו כל אלה:
(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(1)   נתקבל מאת בודק דוודים מוסמך תסקיר המפרש את לחץ העבודה המותר של הדוד והמציין את טיב הניסויים שנעשו בדוד ובאבזריו;

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(2)   התסקיר נתון לעיון;

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(3)   הדוד סומן באופן שאפשר לזהותו כדוד הנדון בתסקיר.

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(ב)  לא יוכנס לשימוש דוד קיטור משומש אלא אם נבדק לפי סעיף 104 ונערכו תסקירים על תוצאות הבדיקות בהתאם לסעיף 119א.

(ג)   לא ישמש דוד קיטור משומש בבניה או בבניה הנדסית שפקודה זו חלה עליהן, אלא אם נבדק ונערכו תסקירים כאמור תוך ארבעה עשר החדשים שקדמו לכך.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 138, 143 (ה"ח 1089)

(א) לא יוכנס לשימוש דוד קיטור חדש אלא אם נתקיימו כל אלה:

(1) נתקבל מאת בודק דוודים מוסמך תעודה המפרשת תסקיר המפרש את לחץ העבודה המותר של הדוד והמציינת והמציין את טיב הניסויים שנעשו בדוד ובאבזריו;

(2) התעודה נתונה התסקיר נתון לעיון;

(3) הדוד סומן באופן שאפשר לזהותו כדוד הנדון בתעודה בתסקיר.

(ב) לא יוכנס לשימוש דוד קיטור משומש אלא אם נבדק לפי סעיף 104 ונערכו תסקירים על תוצאות הבדיקות בהתאם לסעיף 104 לסעיף 119א.

תנאי הפעלה
 1. דוד קיטור, שלהבטחת פעולתו הבטוחה נקבעו תנאים בתסקיר על בדיקה לפי סימן זה, לא יופעל אלא בהתאם לאותם תנאים.
תקנות
 1. השר רשאי להתקין תקנות – אף בסטיה מהוראות סימן זה – בדבר דרכי הבדיקה של דודי קיטור ומועדיה, אם הבטיחות מחייבת או מצדיקה זאת.

סימן י"א: קולטי קיטור

מבנה וקיום
 1. (א) כל חלק של קולט קיטור יהיה ממבנה טוב, מחומר בריא, מחוזק מספיק וללא פגם גלוי.

(ב)  קולט קיטור על כל אבזריו יקויים כראוי.

התקני בטיחות
 1. (א) קולט קיטור שאינו בנוי ומקויים באופן שיעמוד בבטיחות בפני לחץ העבודה המותר של דוד הקיטור או בפני הלחץ המקסימלי שניתן להשיג בצינור שבין הקולט ומקור אספקה אחר, יצוייד בכל אלה:

(1)   שסתום מצמצם נאות או התקן אוטומטי נאות אחר שיש בהם כדי למנוע שהלחץ יעבור את לחץ העבודה המותר (להלן בסעיף זה – שסתום מצמצם);

(2)   שסתום בטיחות נאות שיהיה מכוונן כדי לאפשר פליטת קיטור מיד כאשר הלחץ יעבור את לחץ העבודה המותר או התקן נאות שיפסיק אוטומטית את אספקת הקיטור מיד כאשר הלחץ יעבור את לחץ העבודה המותר;

(3)   מד-לחץ-קיטור מדוייק המציין את לחץ הקיטור בקולט;

(4)   שסתום מפסיק נאות;

(5)   לוח שעליו מספר מבחין שניתן לראותו בנקל, זולת אם משתמשים בקולט קיטור אחד בלבד.

(ב)  שסתום הבטיחות והמד-לחץ ייקבעו בקולט הקיטור או בצינור ההספקה שבין הקולט ובין השסתום המצמצם.

(ג)   מערכת קולטי קיטור שמספקים להם קיטור דרך צינור יחיד והשסתום המצמצם קבוע בצינור היחיד האמור, יכול שיראו אותה כקולט אחד –

(1)   לענין הוראות פסקאות (1) עד (4) של סעיף קטן (א), אם היא חלק ממכונה אחת בלבד;

(2)   לענין הוראות פסקאות (1) עד (3) של סעיף קטן (א), אם המדובר במערכת אחרת.

בדיקה

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. קולט קיטור על כל אבזריו ייבדק ביסודיות על ידי בודק דוודים מוסמך, במידה שמבנהו של הקולט מרשה לעשות כן, לפחות אחת לעשרים וששה חדשים.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 138 (ה"ח 1089)

 1. (א) קולט קיטור על כל אבזריו ייבדק ביסודיות על ידי בודק דוודים מוסמך, במידה שמבנהו של הקולט מרשה לעשות כן, לפחות אחת לעשרים וששה חדשים.

(ב) תסקיר על תוצאות הבדיקה, ערוך בטופס שנקבע וחתום על ידי בודק הדוודים המוסמך שעשה את הבדיקה ובו מצויין לחץ העבודה המותר ויתר הפרטים שנקבעו, יצורף לפנקס המפעל.

אישור להפעלה
 1. (א) לא יוכנס לשימוש קולט קיטור חדש אלא אם נתקיימו כל אלה:
(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(1)   נתקבל מבודק דוודים מוסמך תסקיר המפרש את לחץ העבודה המותר של קולט הקיטור והמציין את טיב הניסויים שנעשו בקולט הקיטור ובאבזריו;

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(2)   התסקיר נתון לעיון;

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(3)   קולט הקיטור סומן באופן שאפשר לזהותו כקולט הקיטור הנדון בתסקיר.

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(ב)  לא יוכנס לשימוש קולט קיטור משומש אלא אם נבדק לפי סעיף 110 ונערך תסקיר על תוצאות הבדיקה בהתאם לסעיף 119א.

(ג)   לא ישמש קולט קיטור משומש בבניה או בבניה הנדסית שפקודה זו חלה עליהן אלא אם נבדק ונערך תסקיר כאמור תוך עשרים וששת החדשים שקדמו לכך.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 139, 143 (ה"ח 1089)

(א) לא יוכנס לשימוש קולט קיטור חדש אלא אם נתקיימו כל אלה:

(1) נתקבל מבודק דוודים מוסמך תעודה המפרשת תסקיר המפרש את לחץ העבודה המותר של קולט הקיטור והמציינת והמציין את טיב הניסויים שנעשו בקולט הקיטור ובאבזריו;

(2) התעודה נתונה התסקיר נתון לעיון;

(3) קולט הקיטור סומן באופן שאפשר לזהותו כקולט הקיטור הנדון בתעודה בתסקיר.

(ב) לא יוכנס לשימוש קולט קיטור משומש אלא אם נבדק לפי סעיף 110 ונערך תסקיר על תוצאות הבדיקה בהתאם לסעיף 110 לסעיף 119א.

סימן י"ב: מכלי קיטור

הבטחת מוצא
 1. מכל קיטור יקויים באופן המבטיח שמוצא הקיטור יהיה פתוח בכל עת ללא הפרעה.

סימן י"ג: קולטי אויר

מבנה וקיום
 1. קולט אויר על כל אבזריו יהיה ממבנה טוב ויקויים כראוי.
התקני בטיחות
 1. (א) בקולט אויר ייעשו כל אלה:

(1)   יצוייד בשסתום בטיחות נאות שיהיה מכוונן כדי לאפשר את פליטת האויר מיד כאשר הלחץ יעבור את לחץ העבודה המותר;

(2)   יצוייד במד-לחץ מדוייק המציין את לחץ האויר בקולט;

(3)   יצוייד בהתקן נאות לניקוז נוזלים, זולת אם הוא קולט אויר כמוגדר בפסקאות (3) או (4) של ההגדרה בסעיף 1;

(4)   יצוייד בכוות-אש או בכוות-יד נאותות, או באמצעי נאות אחר, המאפשרים ניקוי יסודי של פנים הקולט;

(5)   יסומן עליו לחץ העבודה המותר באופן שניתן לראותו ברורות;

(6)   היה הקולט מחובר למדחס, יהיה בנוי באופן שיעמוד בבטיחות בפני הלחץ המקסימלי שניתן להשיג במדחס או ייקבע עליו שסתום מצמצם נאות או התקן נאות אחר שיש בהם כדי למנוע שהלחץ יעבור את לחץ העבודה המותר (להלן בסעיף זה – שסתום מצמצם);

(7)   היו בשימוש במפעל יותר מקולט אויר אחד, ישא סימן מבחין שניתן לראותו בנקל.

(ב)  לענין הוראות סעיף קטן (א) ביחס לשסתום בטיחות ומד-לחץ, יכול שיראו כקולט אויר אחד מערכת קולטי אויר אשר להם מסופק אויר דרך צינור יחיד, אולם הוראת סעיף קטן זה לא תחול אם יש לקבוע שסתום מצמצם, אלא אם השסתום נקבע בצינור היחיד האמור.

בדיקה
 1. (א) בכפוף לאמור בסעיף זה ובסעיף 116, ינוקה קולט אויר וייבדק ביסודיות לפחות אחת לעשרים וששה חדשים.

(ב)  בקולט אויר העשוי במשיכה –

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(1)   יהא בודק הדוודים המוסמך העושה את הבדיקה רשאי לקבוע בתסקיר שהבדיקה הבאה תיעשה תוך תקופה העולה על עשרים וששה חדשים ואינה עולה על ארבע שנים;

(2)   היה הקולט בנוי באופן שאי אפשר לבדוק ביסודיות את שטחו הפנימי ייעשה ניסוי הידרולי מתאים בקולט במקום הבדיקה הפנימית.

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(ג)   בדיקה וניסוי לפי סימן זה ייעשו על ידי בודק דוודים מוסמך.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 139, 143 (ה"ח 1089)

(ב) בקולט אויר העשוי במשיכה –

(1) יהא בודק הדוודים המוסמך העושה את הבדיקה רשאי לקבוע בתעודה בתסקיר שהבדיקה הבאה תיעשה תוך תקופה העולה על עשרים וששה חדשים ואינה עולה על ארבע שנים;

(2) היה הקולט בנוי באופן שאי אפשר לבדוק ביסודיות את שטחו הפנימי ייעשה ניסוי הידרולי מתאים בקולט במקום הבדיקה הפנימית.

(ג) בדיקה וניסוי לפי סימן זה ייעשו על ידי בודק דוודים מוסמך, ולפנקס המפעל  יצורף תסקיר על התוצאות של כל בדיקה וניסוי, ערוך בטופס שנקבע וחתום על ידי בודק הדוודים המוסמך שעשה את הבדיקה או הניסוי, ובו מצויים לחץ העבודה המותר ויתר הפרטים שנקבעו.

אישור להפעלה
 1. (א) לא יוכנס לשימוש קולט אויר חדש אלא אם נתקיימו כל אלה:
(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(1)   נתקבל מבודק דוודים מוסמך תסקיר המפרש את לחץ העבודה המותר של קולט האויר והמציין את טיב הניסויים שנעשו בקולט ובאבזריו;

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(2)   התסקיר נתון לעיון;

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(3)   קולט האויר סומן באופן שאפשר לזהותו כקולט האויר הנדון בתסקיר.

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(ב)  בבניה ובבניה הנדסית שעליהן חלה פקודה זו, לא ישתמשו בקולט אויר אלא אם נבדק ונערך תסקיר בהתאם להוראות סימן זה וסעיף 119א תוך עשרים וששה חדשים שקדמו לשימוש או תוך תקופה שלא תעלה על ארבע שנים שנקבעה לפי סעיף 115(ב)(1).

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 139, 143 (ה"ח 1089)

 1. (א) לא יוכנס לשימוש קולט אויר חדש אלא אם נתקיימו כל אלה:

(1) נתקבל מבודק דוודים מוסמך תעודה המפרשת תסקיר המפרש את לחץ העבודה המותר של קולט האויר והמציינת והמציין את טיב הניסויים שנעשו בקולט ובאבזריו;

(2) התעודה נתונה התסקיר נתון לעיון;

(3) קולט האויר סומן באופן שאפשר לזהותו כקולט האויר הנדון בתעודה בתסקיר.

(ב) בבניה ובבניה הנדסית שעליהן חלה פקודה זו, לא ישתמשו בקולט אויר אלא אם נבדק ונערך תסקיר בהתאם להוראות סימן זה וסעיף 119א תוך עשרים וששה חדשים שקדמו לשימוש או תוך תקופה שלא תעלה על ארבע שנים שנקבעה לפי סעיף 115(ב)(1).

סימן י"ד: הוראות כלליות לסימנים י' עד י"ג

פטור
 1. המפקח הראשי רשאי בתעודה שתפורסם ברשומות לפטור, לגמרי או בתנאים שיפרט בתעודה, מהוראות סימנים י' עד י"ג, כולן או מקצתן, כל סוג או טיפוס של דוד קיטור, קולט קיטור, מכל קיטור או קולט אויר, אם שוכנע שאי אפשר להחיל עליהם באופן סביר את ההוראות האמורות.
סייג לתחולה
 1. סימנים י', י"א ו-י"ג לא יחולו על דוד קיטור, קולט קיטור או קולט אויר –

(1)  הנמצאים באניה;

(2)  המשמשים במסילת ברזל או בנמל השייכים למדינה או המנוהלים על ידיה או המשמשים בקשר למסילת ברזל או לנמל  כאמור.

בדיקה על-ידי בודק דוודים ממשלתי

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. אדם הרוצה שבודק דוודים מוסמך שהוא עובד המדינה יבדוק דוד קיטור, קולט קיטור או קולט אויר, או יתן תסקיר להכנסה לשימוש ביחס לדוד קיטור, לענין הוראות סימנים י', י"א ו-י"ג, יפנה למפקח האזורי וישלם את האגרה שנקבעה, והמפקח האזורי יורה לבודק דוודים כאמור לעשות את הבדיקה או את הניסויים הנחוצים למתן התסקיר, הכל לפי הענין.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 143 (ה"ח 1089)

 1. אדם הרוצה שבודק דוודים מוסמך שהוא עובד המדינה יבדוק דוד קיטור, קולט קיטור או קולט אויר, או יתן תעודה תסקיר להכנסה לשימוש ביחס לדוד קיטור, לענין הוראות סימנים י', י"א ו-י"ג, יפנה למפקח האזורי וישלם את האגרה שנקבעה, והמפקח האזורי יורה לבודק דוודים כאמור לעשות את הבדיקה או את הניסויים הנחוצים למתן התעודה התסקיר, הכל לפי הענין.
(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

סימן י"ד1: הוראות כלליות לענין תסקירים

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 139 (ה"ח 1089)

הוספת סימן י"ד1

תסקירים

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

119א. (א) בודק מוסמך או בודק דוודים מוסמך שעשה בדיקה לענין הוראות סימנים ה' עד ז' או י' עד י"ג לפרק זה ימסור, תוך 14 יום מעשיית הבדיקה, תסקיר על תוצאות בדיקתו לתופש המפעל, והעתקו למפקח העבודה האזורי, ואולם לגבי מפעלים של מערכת הבטחון יועבר העתק התסקיר למפקח עבודה אזורי שאישר לכך שר הבטחון.

(ב)  התסקיר יהיה ערוך בטופס שנקבע לסוג הבדיקה ובו יהיו הפרטים שנקבעו והוא ייחתם בידי מי שעשה את הבדיקה; לענין תסקירים לפי סימנים ו' ו-ז' יכול שייקבע טופס לתסקיר מאוחד.

(ג)   התסקיר יצורף לפנקס המפעל תוך 20 ימים אחרי עשיית הבדיקה.

(תיקון מס' 2)

תשמ"א-1981

(תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

(ד)  השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר חובת התופש או בעל מעלית או דרגנוע להציג תסקיר או חלק ממנו במעלית או בדרגנוע וכן להחזיק עותק ממנו בדרך שתאפשר פיקוח על עשיית הבדיקות במעלית או בדרגנוע ועל ביצוע העבודות הדרושות לפי ממצאי הבדיקות.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 139 (ה"ח 1089)

הוספת סעיף 119א

 

מיום 1.8.1981

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"א מס' 1025 מיום 26.5.1981 עמ' 275 (ה"ח 1458)

הוספת סעיף קטן 119א(ד)

 

מיום 14.7.2006

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 2013 מיום 14.7.2005 עמ' 693 (ה"ח 76)

(ד) השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר חובת התופש או בעל מעלית או דרגנוע להציג תסקיר או חלק ממנו במעלית או בדרגנוע וכן להחזיק עותק ממנו בדרך שתאפשר פיקוח על עשיית הבדיקות במעלית או בדרגנוע ועל ביצוע העבודות הדרושות לפי ממצאי הבדיקות.

סימן ט"ו: הסדרי בטיחות לשעת דליקה

שילוט מימלטים
 1. כל דלת העשויה לשמש מימלט מדליקה או הנותנת גישה למימלט מדליקה, למעט דלת שבשימוש רגיל, תסומן עליה במובחן ובמובלט הודעה על כך, באותיות אדומות בגודל מתאים; "דלת", לענין זה – לרבות חלון או מוצא אחר.
גישה למימלטים
 1. כל דבר הנמצא בחדר שבו עובדים בני אדם יסודר וימוקם באופן שיהא לכל העובדים בחדר מעבר חפשי אל מימלט מדליקה.

איסור נעילת דלתות

(תיקון מס' 2)

תשמ"א-1981

 1. נמצא אדם במפעל או במקום עבודה אף שאינו מפעל, או קיים יסוד סביר להניח כי נמצא בו אדם, לא ייסגרו הדלתות המפורטות להלן באופן שימנע פתיחתן בקלות מבפנים אלא אם יש באותו מקום אפשרות אחרת לצאת בנוחות:

(1)  דלתות החדר שבו נמצא האדם;

(2)  דלתות המפעל;

(3)  דלתות המשמשות לעובדים במפעל מוצא מבנין או מגידרה שבהם נמצא המפעל.

מיום 1.8.1981

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"א מס' 1025 מיום 26.5.1981 עמ' 275 (ה"ח 1458)

 1. נמצא אדם בתוך מפעל לשם עבודה או אכילה, לא יינעלו לא יהודקו הדלתות המפורטות להלן באופן שאין לפתחן בקלות ומיד מבפנים נמצא אדם במפעל או במקום עבודה אף שאינו מפעל, או קיים יסוד סביר להניח כי נמצא בו אדם, לא ייסגרו הדלתות המפורטות להלן באופן שימנע פתיחתן בקלות מבפנים אלא אם יש באותו מקום אפשרות אחרת לצאת בנוחות:
כיוון פתיחת דלתות
 1. דלתות אלה ייפתחו החוצה אם אינן דלתות הזזה:

(1)  בכל מפעל – הדלתות מחדר שבו עובדים יותר מעשרה בני אדם אל חדר מדרגות או פרוזדור;

(2)  במפעל שהוחל בבנייתו או בהתאמתו לשימוש כמפעל אחרי ז' בשבט תש"ז (28 בינואר 1947) – גם כל הדלתות האחרות המשמשות לעובדים במפעל מוצא ממנו;

(3)  במפעל שהוחל בבנייתו או בהתאמתו לשימוש כמפעל לפני ח' בשבט תש"ז (29 בינואר 1947) ועובדים בו יותר מעשרה בני אדם בבנין אחד מעל לקומת הקרקע – גם כל דלת שלרגלי חדר מדרגות המשמשת מוצא מהבנין ואינה פתוחה תמיד.

פיר מעלית
 1. (א) פיר מעלית בפנים בנין שהוחל בבנייתו לאחר ז' בשבט תש"ז (28 בינואר 1947) יהיה מוקף כליל חמרים עמידים בפני אש וכל אמצעי גישה למעלית יצויידו בדלתות מחמרים עמידים בפני אש, ובלבד שקצהו העליון של הפיר יהיה חסום בחומר הנשבר בקלות על ידי אש או שיותקן בו אור.

(ב)  המפקח הראשי רשאי, בתעודה ובכפוף לתנאים המפורשים בה, לפטור מדרישות סעיף זה, כולן או מקצתן, בכל מקרה שהוא משוכנע כי מילוי דרישה הוא בלתי מתאים או בלתי רצוי.

אזעקה
 1. במפעל שעובדים בו יותר מעשרים בני אדם בבנין אחד, או מפעל שבו עובדים בני אדם בבנין שנמצאים בשימוש או מוחסנים בו חמרים דליקים ביותר או נפיצים, ייעשה הסדר יעיל למתן אזעקה, שתישמע היטב בכל הבנין, במקרה של דליקה.

תרגילי הימלטות

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. צעדים יעילים לרבות תרגילי הימלטות, הבאים להבטיח שהעובדים יהיו בקיאים במימלטים מדליקה ובשימושם ובסדר הקבוע לשעת דליקה יינקטו –

(1)   במפעל שעובדים בו בבנין אחד יותר מעשרים בני אדם מעל לקומה הראשונה או במקום שהוא יותר מששה מטרים מעל לפני הקרקע;

(2)   במפעל שבו נמצאים בשימוש או מוחסנים חמרים דליקים ביותר או נפיצים בבנין שבו עובדים בני אדם.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 139 (ה"ח 1089)

 1. צעדים יעילים לרבות תרגילי הימלטות, הבאים להבטיח שהעובדים יהיו בקיאים במימלטים מדליקה ובשימושם ובסדר הקבוע לשעת דליקה יינקטו –

סימן ט"ז: מימלטים מדליקה

תקנות
 1. השר רשאי להתקין תקנות בדבר מימלטים מדליקה שיש להתקין למפעלים או לסוג או הגדר של מפעלים.

התקנת מימלטים וקיומם

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. יותקנו ויקויימו בכל מפעל מימלטים מדליקה נאותים ומספיקים בהתחשב במספר העובדים, בחמרים ובתהליכי העבודה.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 139 (ה"ח 1089)

החלפת סעיף 128

הנוסח הקודם:

תחולה

 1. הסעיפים הבאים של סימן זה יחולו על כל מפעל מאלה:

(1) מפעל שבו עובדים יותר מעשרים בני אדם;

(2) מפעל שבו נמצאים בשימוש חמרים דליקים ביותר או נפיצים או מוחסנים חמרים כאמור;

(3) מפעל שמתחתיו נמצאים בשימוש או מוחסנים חמרים כאמור בפסקה (2);

(4) מפעל שבנייתו הושלמה לפני כ"ז בשבט תש"ו (29 בינואר 1946) ועובדים בו בבנין אחד יותר מעשרה בני אדם מעל לקומה הראשונה או במקום שהוא יותר מששה מטרים מעל פני הקרקע;

(5) מפעל שבנייתו הושלמה – או שבחצרים שהתאמתם לשימוש כמפעל הושלמה – אחרי כ"ו בשבט תש"ו (28 בינואר 1946), ועובדים בו יותר מעשרה בני אדם בבנין אחד בקומות שמעל קומת הקרקע.

צו מימלטים

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. (א) מפקח עבודה אזורי רשאי להורות בצו לתופש מפעל לעשות שינויים במימלטים הקיימים או להוסיף מימלטים; צו כאמור יצורף לפנקס המפעל.

(ב)  בצו כאמור בסעיף קטן (א) (להלן – צו מימלטים) יכול שייקבע –

(1)   המספר המקסימלי של העובדים אשר מותר שיהיו במפעל או בחלק פלוני או בחדר בו; פסקה זו לא תחול לגבי מפעלי מערכת הבטחון;

(2)   תהליכי העבודה במפעל או בחלק פלוני או בחדר בו והכמות וצורות ההחסנה של חמרים שמותר להחזיק או להחסין בהם; פסקה זו לא תחול לגבי מפעלי מערכת הבטחון;

(3)   כל ענין אחר שהביא המפקח האזורי בחשבון בקביעת המימלטים מדליקה במפעל;

(4)   התקופה שבה על התופש למלא את דרישות הצו והוראות לתקופת הביניים.

(ג)   התופש רשאי לערער על צו מימלטים בדרך תובענה לפני בית-הדין האזורי לעבודה תוך 30 יום מיום מסירת הצו לידיו, ועד לפסק הדין הסופי בתובענה לא תיחשב הפרת הצו כעבירה.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 139 (ה"ח 1089)

החלפת סעיף 129

הנוסח הקודם:

תעודת מימלטים מדליקה

 1. (א) המפקח האזורי יביא לידי כך שכל מפעל ייבדק כדי להיווכח אם מותקנים מימלטים מדליקה בשביל העובדים בו כנדרש באופן סביר בנסיבות המקרה.

(ב) שוכנע המפקח האזורי שמימלטים כאמור מותקנים במפעל – יתן תעודה המאשרת את הדבר (להלן – תעודת מימלטים מדליקה), והתופש יצרף אותה לפנקס המפעל.

(ג) תעודת מימלטים מדליקה תפרש בדייקנות ובפרטות את המימלטים שהותקנו ותכלול פרטים בענינים אלה:

(1) המספר המקסימלי של העובדים או של האנשים שמתכוונים להעבידם במפעל כולו, או בחלק פלוני של המפעל אם נראה כך למפקח האזורי;

(2) כל חומר דליק ביותר וחומר נפיץ הנמצאים בשימוש או המוחסנים במפעל;

(3) ענינים אחרים שהובאו בחשבון למתן התעודה.

בקשה לשינוי צו מימלטים

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. ביקש תופש מפעל כי מפקח העבודה האזורי יבטל או ישנה צו מימלטים, מחמת שינוי שחל בנסיבות מזמן שניתן הצו, וסירב המפקח לעשות כן, רשאי תופש המפעל לערער על הסירוב בדרך תובענה לפני בית-הדין האזורי לעבודה תוך 30 יום מיום שנמסרה לו הודעה בכתב על הסירוב.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 139 (ה"ח 1089)

החלפת סעיף 130

הנוסח הקודם:

קיום מימלטים

 1. כל המימלטים שפורשו בתעודת מימלטים מדליקה יקויימו כראוי וללא הפרעה.
(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974
 1. 131. (בוטל).

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 139 (ה"ח 1089)

ביטול סעיף 131

הנוסח הקודם:

הודעה על שינויים במפעל

 1. מפעל שניתנה לו תעודת מימלטים מדליקה ומוצע לעשות בו אחד מהדברים המנויים להלן – יודיע התופש בכתב למפקח האזורי על ההצעה:

(1) הרחבה ממשית או שינוי מבנה של המפעל;

(2) הגדלה ממשית של מספר העובדים במפעל או בחלק ממנו שפורש בתעודת המימלטים מדליקה;

(3) החסנה או שימוש בחומר דליק ביותר או נפיץ;

(4) הגדלה ממשית בהחסנה או בשימוש בחומר דליק ביותר או נפיץ.

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974
 1. 132. (בוטל).

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 139 (ה"ח 1089)

ביטול סעיף 132

הנוסח הקודם:

דרישה לשיפורים במימלטים

 1. (א) המפקח האזורי רשאי בהודעה בכתב לדרוש מתופש המפעל לעשות שינויים כמפורש בהודעה תוך התקופה שפורשה בה –

(1) אם ביום מן הימים היה סבור שמחמת שינוי שחל במצב אין המימלטים הקיימים מספיקים;

(2) אם כאשר קיבל הודעה של התופש לפי סעיף 131 היה סבור שהשינוי המוצע ישפיע על המצב מבחינת ההימלטות מדליקה;

(3) אם ניתנה תעודת מימלטים מדליקה למפעל ואין המפעל ממלא אחרי תקנות שהותקנו לפי סעיף 127.

(ב) תופש המפעל יבצע את השינויים הנדרשים בהודעת המפקח האזורי תוך התקופה המפורשת בה.

(ג) בוצעו השינויים להנחת דעתו, יתקן המפקח האזורי את תעודת המימלטים מדליקה, או יתן תעודה חדשה; לא בוצעו כן, יבטל המפקח האזורי את התעודה, ואין הביטול מונע נקיטת הליכים אחרים.

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974
 1. 133. (בוטל).

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 139 (ה"ח 1089)

ביטול סעיף 133

הנוסח הקודם:

החלטת בית משפט שלום

 1. (א) תופש מפעל, שנפגע על ידי סירובו של המפקח האזורי לתת תעודה או על ידי דרישת המפקח האזורי לעשות שינויים או על ידי ביטול תעודה, רשאי לערער לבית משפט שלום תוך עשרים ואחד ימים מיום שנודע לו על הסירוב או על הדרישה או על הביטול כאמור; החלטת בית משפט השלום או, אם הוגש ערעור עליה לפי סעיף 244, החלטת בית המשפט המחוזי, תחייב את תופש המפעל ואת המדינה.

(ב) עד להחלטה סופית בערעור, לרבות ערעור לפי סעיף 244, השימוש בחצרים כמפעל ללא תעודת מימלטים מדליקה בת-תוקף לא ייחשב כעבירה לפי סעיף 230.

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974
 1. 134. (בוטל).

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 139 (ה"ח 1089)

ביטול סעיף 134

הנוסח הקודם:

מפעל שמלפני 29.1.1947

 1. מפעל שהוחל בבנייתו, או בהתאמתו לשימוש כמפעל, לפני ח' בשבט תש"ז (29 בינואר 1947), השימוש בו בתקופה שבין היום האמור לבין מתן תעודת מימלטים מדליקה, או הסירוב ליתן אותה, לא ייחשב כעבירה לפי סעיף 230; סירב המפקח האזורי ליתן למפעל תעודת מימלטים מדליקה אם לא ייעשו בו שינויים – לא ייחשב השימוש בו כעבירה בעת שנעשים השינויים בהתאם לדרישות המפקח האזורי.
(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974
 1. 135. (בוטל).

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 139 (ה"ח 1089)

ביטול סעיף 135

הנוסח הקודם:

צו איסור של בית משפט שלום

 1. (א) אם נראה למפקח כי המצב מבחינת ההימלטות מדליקה במפעל פלוני הוא כה מסוכן שאין להשתמש בו או בחלק ממנו, או שאין להשתמש בהם לתהליך מסויים או לעבודה מסויימת, עד שיינקטו צעדים להסרת הסכנה, רשאי הוא, במקום למסור הודעה לתופש המפעל לפי הוראות סעיף 132, להגיש תלונה לבית משפט שלום.

(ב) שוכנע בית משפט השלום בנכונות התלונה, רשאי הוא בצו לאסור את השימוש במפעל או בחלק ממנו, או את השימוש בהם לתהליך מסויים או לעבודה מסויימת, עד שיבוצעו השינויים הדרושים לדעתו לסילוק הסכנה.

(ג) בוצעו השינויים בהתאם לצו האמור, יתקן המפקח האזורי את תעודת המימלטים מדליקה שניתנה למפעל או יתן תעודה חדשה.

פרק ד': רווחה לעובדים

סימן א': מי שתיה

מי שתיה
 1. יש להתקין ולקיים, בנקודות נאותות שהגישה אליהן נוחה לכל העובדים, הספקת מים ראויים לשתיה, בכמות מספקת, מצינור ראשי ציבורי או ממקור אחר שאושר בכתב על ידי רופא של לשכת הבריאות המחוזית שהמפעל נמצא בתחומה.
מי שתיה מכלים
 1. מי שתיה שאינם מסופקים במערכת צינורות יהיו נתונים בכלים נאותים ויוחלפו לפחות אחת ליום, ויינקטו כל האמצעים המעשיים לשמירת המים והכלים מזיהום.
סימון
 1. נקודות ההספקה של מי השתיה, בין במערכת צינורות ובין בכלים, יסומנו באופן ברור במלים "מי שתיה" אם הורה על כך המפקח האזורי.
כוסות
 1. אם אין המים באים בקילוח עולה שנוח לשתות ממנו, יימצאו ליד כל נקודת הספקה כלי שתיה נאותים וסידורים לשטיפתם במי שתיה.

סימן ב': רחצה

התקנת סידורי רחצה
 1. יש להתקין ולקיים לשימוש העובדים סידורי רחצה מספיקים ונאותים, לרבות סבון ומגבות נקיות או אמצעים נאותים אחרים לניקוי או לניגוב; הגישה אליהם תהיה נוחה והם יוחזקו במצב נקי ומסודר.
פטור
 1. המפקח הראשי רשאי בתעודה לפטור מדרישות סעיף 140, כולן או מקצתן, מפעל שבו דרישה כאמור היא לדעתו בלתי סבירה מפני שצר המקום במפעל וקיימים סידורי רחצה מספיקים ונאותים אחרים שהגישה אליהם נוחה, או בגלל הקושי להשיג מים במידה מספקת או בגלל נסיבות מיוחדות אחרות שיפורשו בתעודה.

סימן ג': שמירת בגדים

מלתחה
 1. יש להתקין ולקיים לשימוש העובדים מלתחה מספיקה ונאותה לבגדים שאין לובשים אותם בשעות העבודה, וסידורים מעשיים סבירים לייבוש בגדים כאמור.
פטור
 1. המפקח הראשי רשאי בתעודה לפטור מדרישות סעיף 142, כולן או מקצתן, מפעל שבו דרישה כאמור היא, לדעתו, בלתי סבירה, מפני שצר המקום במפעל או בגלל נסיבות מיוחדות אחרות שיפורשו בתעודה.

סימן ד': מקומות ישיבה

מושב לפנאי
 1. במפעל יהיו כסאות או ספסלים מתאימים, בעלי משענת גב, במספר מספיק ובמצב תקין כדי לאפשר לעובדים כשיש להם במשך העבודה הזדמנות סבירה לשבת בלי שתופרע העבודה.
מושב לעבודה
 1. ניתן באופן סביר לבצע חלק מהעבודה בישיבה, יותקן ויקויים בשביל העובד באותה עבודה מושב בעל משענת גב, מותאם בצורתו, במבנהו ובממדיו לעובד ולעבודה המבוצעת, וכן הדום שעליו יוכל להשעין רגליו בנוחות, אם אין הוא יכול לעשות כן בלי הדום.
פטור
 1. המפקח האזורי רשאי לפטור מהתקנת משענת גב, במקום שאין זה מעשי לדעתו לעשות זאת.

סימן ה': עזרה ראשונה

ארגז לעזרה ראשונה
 1. (א) לכל מאה וחמישים עובדים או חלק ממספר זה יש להתקין ולקיים ארגז לעזרה ראשונה לפי תקן שקבע השר.

(ב)  מספר העובדים במפעל, לענין סעיף קטן (א), הוא המספר הגדול ביותר של עובדים בזמן מן הזמנים, ואם היו עובדים במשמרות – מספר העובדים הגדול ביותר הנמצאים בעבודה בזמן מן הזמנים.

(ג)   כל ארגז יהיה במצב שהגישה אליו תהיה נוחה, ולא יוחזק בו דבר מלבד חמרים וכלים לעזרה ראשונה.

ממונה על ארגז
 1. (א) על כל ארגז לעזרה ראשונה יתמנה אדם אחראי והוא יהיה מצוי בנקל כל שעות העבודה; במפעל שעובדים בו יותר מחמישים איש על הממונה להיות מאומן במתן עזרה ראשונה.

(ב)  בכל חדר עבודה תוצג הודעה המפרשת את שמו של הממונה על הארגז שנועד לאותו חדר.

פטור
 1. הותקנה במפעל מרפאה ונעשו סידורים להבטיח בה טיפול תכוף בכל פגיעה שתקרה במפעל, רשאי המפקח הראשי בתעודה לפטור את המפעל מדרישות סימן זה במידה ובתנאים שיפרש בתעודה.

סימן ו': תקנות לענין רווחה לעובדים

תחולת הסימן
 1. (א) סימן זה יחול על עניני רווחה אלה:

(1)   הענינים הנדונים בסימנים א' עד ה' של פרק זה;

(2)   הספקת מושבים בחדרי עבודה והשימוש בהם;

(3)   סידורים למתן עזרה ראשונה ולטיפול במרפאה;

(4)   הספקת תלבושת מגן;

(5)   סידורים להכנת ארוחות, חימומן ואכילתן;

(6)   חדרי מנוחה;

(7)   סידורים להשגחה על עובדים;

(תיקון מס' 4)
תשמ"ד-1983

(8)   הבטחת סידורים נאותים לשמירה על כשרות מקומות להכנת ארוחות ואכילתן, לפי תביעת עובד או עובדים באותו מקום עבודה.

(ב)  השר רשאי בתקנות להוסיף על הענינים שסימן זה חל עליהם ענינים אחרים הנוגעים לרווחתם של עובדים או של סוג מהם.

(ג)   סימן זה לא יחול על מפעלים שבהם העובדים היחידים הם בני משפחה אחת הגרים שם.

מיום 30.12.1983

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ד מס' 1101 מיום 30.12.1983 עמ' 34 (ה"ח 1652)

הוספת פסקה 150(א)(8)

תקנות רווחה
 1. (א) ראה השר כי בגלל התנאים והנסיבות של העבודה, או בגלל מהותם של התהליכים המבוצעים, יש לקבוע הוראות לגבי ענין רווחה לעובדים או לסוג פלוני מהם, רשאי הוא להתקין תקנות המחייבות לנקוט בקשר לאותו ענין צעדים סבירים שיפורשו בתקנות, בין בנוסף להוראות הקודמות של פרק זה, בין במקומן ובין להרחבתן או לשינוין.

(ב)  תקנות לפי סימן זה יכול שיותקנו למפעל פלוני או למפעלים מסוג או מהגדר פלוני, ויכול שיטילו חובות על בעלי מפעלים, ולענין השימוש בהסדרים שסודרו – על העובדים.

בקשת עובדים להחלת תקנות
 1. לענין דרישות מסויימות יכול שתקנות לפי סימן זה יהיו מותנות בכך שתוגש בקשה מאת מספר נקוב של עובדים הנוגעים בדבר או מאת חלק נקוב מהם, ובהן תיקבע הדרך שבה יש לברר מה דעתם של העובדים.
שיתוף העובדים בניהול ובהוצאות
 1. (א) במקרה שהעובדים משתתפים בהוצאות לעניני רווחה יכול שתקנות לפי סימן זה יקבעו הוראות לשיתופם בניהול ההסדרים לפי התקנות.
(תיקון מס' 7) תשע"ד-2014

(ב)  לא תידרש השתתפות בהוצאות מן העובדים במפעל אלא לשם הספקת טובות הנאה נוספות או מיוחדות שלדעת השר אין זה סביר לדרוש מן המעסיק שיספק אותן לבדו, ואלא אם לפחות שני שלישים של העובדים הנוגעים בדבר שבאותו מפעל הסכימו לכך לאחר שנתבררה דעתם באופן שנקבע.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 604 (ה"ח 535)

(ב) לא תידרש השתתפות בהוצאות מן העובדים במפעל אלא לשם הספקת טובות הנאה נוספות או מיוחדות שלדעת השר אין זה סביר לדרוש מן המעביד המעסיק שיספק אותן לבדו, ואלא אם לפחות שני שלישים של העובדים הנוגעים בדבר שבאותו מפעל הסכימו לכך לאחר שנתבררה דעתם באופן שנקבע.

פרק ה': הוראות מיוחדות לענין בריאות, בטיחות ורווחה

סימן א': אבק ואדים

סילוק אבק ואדים

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. (א) אם בקשר לתהליך פלוני נפלטים אבק, אדים או זיהום אחר שמחמת מהותם וכמותם עלולים הם לפגוע בעובדים או להטרידם, או נפלט אבק כלשהו בכמות ניכרת, יינקטו כל האמצעים הדרושים כדי להגן על העובדים מפני נשימת האבק, האדים או הזיהום האחר ולמנוע הצטברותם בחדר עבודה.

(ב)  נוסף לאמור בסעיף קטן (א), אם מהות התהליך מאפשר זאת יותקנו ויקויימו התקני פליטה בסמוך ככל האפשר לנקודת ההתהוות של האבק, האדים או הזיהום האחר, למניעת חדירתו לאויר של חדר עבודה.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 140 (ה"ח 1089)

(א) אם בקשר לתהליך פלוני נפלטים אבק, אדים או זיהום אחר שמחמת מהותם וכמותם עלולים הם לפגוע בעובדים או להטרידם, או נפלט אבק כלשהו בכמות ניכרת, יינקטו כל האמצעים המעשיים הדרושים כדי להגן על העובדים מפני נשימת האבק, האדים או הזיהום האחר ולמנוע הצטברותם בחדר עבודה.

מנוע שריפה פנימית
 1. לא ישתמשו במנוע שריפה פנימית נייח אלא אם נעשו שתי אלה:

(1)   הותקן מוביל גזי פליטה להוצאתם מן המנוע אל האויר החפשי;

(2)   המנוע – זולת אם מפעילים אותו לצורך ניסוי – הובדל במחיצות מכל חדר עבודה או מחלק של חדר עבודה, שיש בו עובדים שאינם מטפלים במנוע, הבדלה המונעת חדירת אדים מזיקים ממנו לאוירו של החדר או של החלק כאמור.

סימן ב': הוראות בדבר אכילה ושתיה

הגדרה

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. "תהליך מסוכן לבריאות", לענין סימן זה –

(1)   שימוש בעופרת, בזרניך או בחומר רעיל אחר;

(2)   תהליך או עבודה שבהם נפלטים אבק או אדים העלולים לפגוע באדם.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 140 (ה"ח 1089)

החלפת סעיף 156

הנוסח הקודם:

 1. "תהליך מסוכן לבריאות", לענין סימן זה –

(1) שימוש בעופרת, בזרניך או בחומר מרעיל אחר והוא שימוש שבו נפלטים אבק או אדים;

(2) תהליך שבו נפלטים אבק צורני או אבק אסבסט והוא תהליך שנקבע.

חדר שאסור לאכול בו
 1. (א) חדר שמבוצע בו תהליך מסוכן לבריאות לא יורשה אדם להישאר בו במשך ההפסקות הנתונות לו לאכילה או למנוחה, למעט הפסקות הנתונות תוך כדי עבודה רצופה.
(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(ב)  חדר שמבוצע בו תהליך מסוכן לבריאות, לא יורשה אדם לאכול, לשתות או לעשן בו.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 140 (ה"ח 1089)

החלפת סעיף קטן 157(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) חדר שמבוצע בו תהליך מסוכן לבריאותו כהגדרתו בסעיף 156 (1) לא יורשה אדם לאכול או לשתות בו.

מקום לאכילה

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. בכל מפעל שמבוצע בו תהליך מסוכן לבריאות יועמד לרשות העובדים מקום מתאים לאכילת ארוחותיהם, ובו שולחנות וכסאות במספר מספיק.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 140 (ה"ח 1089)

החלפת סעיף 158

הנוסח הקודם:

 1. הסדר נאות ייעשה כדי לאפשר לעובדים בחדר שמבוצע בו תהליך מסוכן לבריאות לאכול את ארוחותיהם במקום אחר שבמפעל.
תקנות
 1. השר רשאי להרחיב בתקנות את ההוראות של סעיפים 157 ו-158 או מקצתן על חדרים שבהם מבוצע תהליך פלוני אם נראה לו כי, מחמת מהותו של אותו תהליך, יהא הדבר פוגע בבריאות או בלתי רצוי מבחינה אחרת אם יאכלו ארוחות בחדר כאמור או יישארו בו במשך ההפסקות הנתונות לאכילה או למנוחה.

סימן ג': הגנה על עינים

תקנות להגנה על עינים
 1. השר רשאי לקבוע כי תהליך פלוני גורר סיכון מיוחד של פגיעה בעינים על ידי חלקיקים או רסיסים הניתזים תוך התהליך, וכי יסופקו משקפי מגן נאותים או סוככים יעילים, בהתאם להוראות שקבע, כדי להגן על עיני העובדים בתהליך.

סימן ד': ייצור גפרורים

איסור ייצור בזרחן
 1. לא ישתמש אדם לייצור גפרורים בחומר המכונה כרגיל בשם זרחן לבן או זרחן צהוב.

סימן ה': לחות בתהליך טקסטיל

תחולה
 1. הוראות סימן זה יחולו במפעל שבו מעלים לחות אטמוספרית באופן מלאכותי בהפחת קיטור או באמצעי אחר אגב תהליך שבייצור טקסטיל.
הודעה
 1. לפני שמעלים לראשונה לחות מלאכותית במפעל או עם העלאתה, ימציא תופש המפעל הודעה על כך בכתב למפקח האזורי.
הוראות
 1. מפעל שאין לגביו תקנות לפי פקודה זו בדבר לחות, יחולו עליו הוראות התוספת.

סימן ו': חדרים שבקומת מרתף

הגדרה
 1. "חדר שבקומת מרתף", לענין סימן זה – חדר שבכולו או בחלקו מחצית גבהו מהרצפה עד התקרה, או יותר ממחציתו, היא מתחת לפני המדרכה של הרחוב הגובל את החדר או מתחת לפני הקרקע הגובלת אותו הקרובה ביותר אליו.
חובת אישור לעבודה במרתף
 1. חדר שבקומת מרתף שבנייתו הושלמה אחרי ד' בטבת תשכ"ג (31 בדצמבר 1962), לא תיעשה בו עבודה אלא אם אישר המפקח האזורי בכתב שהחדר מתאים לייעודו מבחינת הבטיחות והגיהות בעבודה.
סמכות לפסול מרתף ישן
 1. (א) חדר שבקומת מרתף שבנייתו הושלמה לפני ה' בטבת תשכ"ג (1 בינואר 1963), לא תיעשה בו עבודה אם המפקח האזורי קבע בתעודה שאינו מתאים למטרתו בגלל המבנה, הגובה, התאורה או האיוורור או מטעמי גיהות או מפני שלא הותקן בו מימלט נאות למקרה של דליקה, זולת אם החדר משמש רק להחסנה או למטרה שהשר הוציא אותה בתקנות מכלל הוראות סעיף זה.

(ב)  היה החדר בשימוש למעשה בעת מתן התעודה כאמור, יתלה המפקח את תוקף התעודה לתקופה שיראה אותה סבירה, כדי לאפשר לתופש החדר לעשותו מתאים או להשיג לו תחליף.

החלטת בית משפט שלום

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. נפגע התופש על ידי החלטת המפקח האזורי לפי סעיף 167 לגבי חדר שבשימוש למעשה, רשאי הוא, תוך עשרים ואחד יום מיום שנודע לו על התעודה, לערער בדרך תובענה לפני בית הדין האזורי לעבודה; כל עוד לא ניתן פסק-דין סופי לא יראו כאילו הופרה הוראה של סימן זה לגבי החדר הנדון בתובענה.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 140 (ה"ח 1089)

 1. (א) נפגע התופש על ידי החלטת המפקח האזורי לפי סעיף 167 לגבי חדר שבשימוש למעשה, רשאי הוא, תוך עשרים ואחד יום מיום שנודע לו על התעודה, לערער בדרך תובענה לפני בית הדין האזורי לעבודה; כל עוד לא ניתן פסק-דין סופי לא יראו כאילו הופרה הוראה של סימן זה לגבי החדר הנדון בתובענה.

(ב) עד להחלטה סופית בערעור, לרבות ערעור לפי סעיף 244, לא יראו כאילו הופרה הוראה של סימן זה לגבי החדר שהערעור מתייחס אליו.

ביטול תעודה
 1. המפקח האזורי רשאי לבטל אישור לפי סעיף 166 או תעודה לפי סעיף 167, אם לדעתו חלו בחדר שינויים העושים אותו מתאים לייעודו, או לא מתאים לייעודו, הכל לפי הענין.

סימן ז': מכבסות

ויסות חום וסילוק קיטור
 1. במכבסה יינקטו אמצעים יעילים, על-ידי מאוורר או באופן אחר, לווסת את מידת החום בכל חדר גיהוץ ולסלק את הקיטור בכל חדר כביסה.
(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974
 1. (בוטל).

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 140 (ה"ח 1089)

ביטול סעיף 171

הנוסח הקודם:

הגנה מפני חום תנורים

 1. במכבסה יופרדו התנורים לחימום מגהצים מחדר הגיהוץ או משולחן הגיהוץ כדי הגנת העובדים מפני חום התנורים.

סימן ח': משקל משאות

תקנות בדבר הרמת משקל יתר
 1. (א) השר רשאי להתקין תקנות הקובעות את המשקל המקסימלי של משאות שעובדים במפעלים או במקומות עבודה אחרים ירימו, ישאו או יניעו.

(ב)  בתקנות אלה יכול שייקבעו משקלים שונים לנסיבות שונות ויכול שיתייחסו לעובדים בדרך כלל, לסוג פלוני של עובדים או לעובדים בסוג או הגדר פלוני של מפעלים או מקומות עבודה אחרים או בתהליך פלוני.

סימן ט': תקנות בטיחות ובריאות

תקינות בטיחות ובריאות

(תיקון מס' 5)
תשמ"ט-1989

 1. (א) סבור השר כי ייצור, מכונות, מיתקן, ציוד, חומר, תהליך, מעשה או מחדל הנהוגים במפעל או במקום עבודה פלוני אף אם אינו מפעל כמשמעותו בסימן א' של פרק א', עלולים לגרום חבלת גוף – רשאי הוא להתקין תקנות בדבר בטיחות וגיהות בעבודה כפי שייראה לו למניעת הסכנה כאמור, אלא שתקנות שיוחדו למקומות עבודה שעיקר עיסוקם ייצור, מילוי, החסנה, הולכה, הובלה או שיווק של גז יותקנו בהסכמת שר האנרגיה והתשתית, ותקנות בדבר השימוש בחומר הדברה בחקלאות יותקנו בהסכמת שר החקלאות ושר הבריאות.

(ב)  בתקנות לפי סעיף קטן (א) רשאי השר, בין השאר –

(1)   לאסור עבודת עובדים או סוג עובדים פלוני בקשר לייצור, למכונות, לציוד, לתהליך או לעבודת כפיים מהגדר פלוני, וכן לשנות או להגביל את שעות עבודתם;

(2)   לאסור, להגביל או להסדיר את השימוש בחומר או תהליך;

(3)   לשנות או להרחיב כל הוראה מהוראות פרקים ב' ו-ג' ופרק זה, המטילה דרישה בענין בריאות או בטיחות.

(ג)   תקנות לפי סעיף זה יכול שיהיו כלליות או לסוגים, או מיוחדות למפעל או למקום עבודה אחר, ויכול שיטילו חובות על תופש מפעל, בעל מפעל, עובדים ובני אדם אחרים.

מיום 1.12.1989

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ט מס' 1286 מיום 29.9.1989 עמ' 114 (ה"ח 1940)

(א) סבור השר כי ייצור, מכונות, מיתקן, ציוד, חומר, תהליך, מעשה או מחדל הנהוגים במפעל או במקום עבודה פלוני אף אם אינו מפעל כמשמעותו בסימן א' של פרק א', עלולים לגרום חבלת גוף – רשאי הוא להתקין תקנות בדבר בטיחות וגיהות בעבודה כפי שייראה לו למניעת הסכנה כאמור, אלא שבדבר השימוש בחומר הדברה בחקלאות לא יתקין תקנות בלי הסכמת שר החקלאות ושר הבריאות אלא שתקנות שיוחדו למקומות עבודה שעיקר עיסוקם ייצור, מילוי, החסנה, הולכה, הובלה או שיווק של גז יותקנו בהסכמת שר האנרגיה והתשתית, ותקנות בדבר השימוש בחומר הדברה בחקלאות יותקנו בהסכמת שר החקלאות ושר הבריאות.

מקום עבודה בחזקת מפעל
 1. מקום עבודה שחלות עליו תקנות שהותקנו לפי סימן זה, רואים אותו כמפעל לענין סעיף 200, אם הוטלה חובת ניהול פנקס או רישומים אחרים, ולענין סעיפים 201 עד 204 ו-212 ופרק ט'.

פרק ו': תחולות והרחבות מיוחדות

סימן א': חלק מבנין שהוא מפעל נפרד

אחריות בעל הבנין
 1. (א) הושכר חלק מבנין כמפעל נפרד יחולו הוראות סעיף זה.

(ב)  ההוראות המנויות להלן יחולו על כל חלק מהבנין המשמש לצרכי המפעל אבל אינו כלול בו, ובעל הבנין יהיה אחראי להפרתן:

(1)   הוראות פרק ב', סימן א': נקיון וצביעה;

(2)   הוראות פרק ב', סימן ג', לענין תאורה;

(תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

(3)   הוראות פרק ג', סימן א', לענין מניעים ראשיים וממסרת, סימן ד': משטחים, מדרגות וסולמות, סימן ה': מעליות וסימן ה'1: דרגנועים;

(4)   הוראות פרק ג', סימנים י' ו-י"ד, לענין דודי קיטור.

(ג)   בעל הבנין יהיה אחראי ביחס למפעל, במקום התופש, לכל הפרה של הוראות אלה:

(1)   הוראות פרק ב', סימן ה': נוחויות, אלא שלענין נקיונן יהיה הוא אחראי רק כאשר השימוש בהן משותף לשוכרים אחדים;

(תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

(2)   הוראות פרק ג', סימן ה': מעליות, סימן ה'1: דרגנועים וסימנים י' ו-י"ד, לענין דודי קיטור, הכל במידה שהן מתייחסות לענינים שבשליטתו של בעל הבנין;

(3)   הוראות פרק ג', סימן ט"ו: הסדר בטיחות לשעת דליקה, וסימן ט"ז: מימלטים מדליקה, הכל במידה שהן מתייחסות לענינים שבשליטתו של בעל הבנין, ולענינים אלה יראו את המפעל כאילו הוא כולל כל חלק מהבנין המשמש לצרכיו.

מיום 14.7.2006

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 2013 מיום 14.7.2005 עמ' 693 (ה"ח 76)

(ב) ההוראות המנויות להלן יחולו על כל חלק מהבנין המשמש לצרכי המפעל אבל אינו כלול בו, ובעל הבנין יהיה אחראי להפרתן:

(1) הוראות פרק ב', סימן א': נקיון וצביעה;

(2) הוראות פרק ב', סימן ג', לענין תאורה;

(3) הוראות פרק ג', סימן א', לענין מניעים ראשיים וממסרת, סימן ד': משטחים, מדרגות וסולמות וסימן ה': מעליות , סימן ה': מעליות וסימן ה'1: דרגנועים;

(4) הוראות פרק ג', סימנים י' ו-י"ד, לענין דודי קיטור.

(ג) בעל הבנין יהיה אחראי ביחס למפעל, במקום התופש, לכל הפרה של הוראות אלה:

(1) הוראות פרק ב', סימן ה': נוחויות, אלא שלענין נקיונן יהיה הוא אחראי רק כאשר השימוש בהן משותף לשוכרים אחדים;

(2) הוראות פרק ג', סימן ה': מעליות, סימן ה'1: דרגנועים וסימנים י' ו-י"ד, לענין דודי קיטור, הכל במידה שהן מתייחסות לענינים שבשליטתו של בעל הבנין;

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

סימן ב': (בוטל)

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 140 (ה"ח 1089)

ביטול סימן ב'

הנוסח הקודם:

סימן ב': חצרים לשכירות כוח

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974
 1. (בוטל).

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 140 (ה"ח 1089)

ביטול סעיף 176

הנוסח הקודם:

אחריות הבעל במקום התופש

 1. (א) בעל חצרים לשכירות כוח, בין אם הוא אחד התופשים ובין אם לאו, יהיה אחראי במקום התופש לכל הפרה של ההוראות המנויות להלן, אלא שאם הופרה הוראה כאמור באחד החלקים, והיא נובעת משימוש בגידור, בהתקנים, במכונות, במיתקנים או בציוד, שימוש שמחוץ לשליטת הבעל, יהיה תופש החלק ולא הבעל אחראי לאותה הפרה:

(1) הוראות פרק ב', סימן א': נקיון וצביעה, סימן ב': צפיפות, סימן ג': איוורור, תאורה וחום, הכל בחדר התפוש בידי יותר משוכר אחד;

(2) הוראות פרק ב', סימן ד': ניקוז רצפות, וסימן ה': נוחיות;

(3) הוראות פרק ג' לענין התקנתם וקיומם של גידור והתקני בטיחות, וכן מבנם, קיומם, ניסוים ובדיקתם של מכונות, מיתקנים או ציוד, והכל למעט מכונות, מיתקנים וציוד השייכים לתופש החלק או שהוא סיפק אותם;

(4) הוראות פרק ג', סימן ד': משטחים, מדרגות וסולמות;

(5) הוראות פרק ג', סימן ט"ו: הסדרי בטיחות לשעת דליקה;

(6) הוראות פרק ג': סימן ט"ז: מימלטים מדליקה;

(7) הוראות פרק ד': רווחה לעובדים;

(8) הוראות פרק ה', סימן א': אבק ואדים, בחדר התפוש בידי יותר משוכר אחד;

(9) הוראות פרק ז', סימן ב': תקצירים ותעודות.

(ב) בעל חצרים לשכירות כוח יהיה אחראי כאמור לפי פסקאות (1), (5), (7) ו-(8) של סעיף קטן (א) רק להפרה שמקורה באי-ביצוע עבודות מבנה נחוצות או בפגם במכונות, במיתקנים, בציוד או בקבועות השייכים לו.

(ג) לענין סעיף זה יראו את החצרים בשלמותם, או את החצרים למעט החדרים התפושים בידי שוכר אחד בלבד, כמפעל אחד התפוש בידי הבעל.

(ד) הוראות סימן א' של פרק זה בדבר חלק מבנין שהוא מפעל נפרד לא יחולו על חצרים לשכירות כוח.

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974
 1. (בוטל).

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 140 (ה"ח 1089)

ביטול סעיף 177

הנוסח הקודם:

אחריות לחלקים שבשימוש כללי

 1. הוראות פקודה זו שלא הוחלו מכוח הוראות סעיף 176 יחולו, במידה שניתן להחילן, על כל חלק של חצרים לשכירות כוח שאינו כלול בתוך אחד המפעלים הנפרדים, כאילו היה החלק מפעל והבעל תופשו.
(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974
 1. (בוטל).

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 140 (ה"ח 1089)

ביטול סעיף 178

הנוסח הקודם:

סמכות לתאם הוראות

 1. השר רשאי בתקנות לשנות הוראות סימן זה בתחולתן על סוג פלוני או הגדר פלוני של חצרים לשכירות כוח.

סימן ג': תחנות חשמל

הגדרות
 1. בסימן זה –

"חשמל" – אנרגיה חשמלית;

"ייצור חשמל או בקרתו" – תהליך או פעולה של ייצור חשמל, השנאתו או המרתו, או מיתוג חשמל, בקרתו או ויסותו בדרך אחרת;

"הספקה" – הספקת חשמל דרך עסק, או הספקת חשמל לצרכי עסק של תחבורה, תעשיה או מסחר, או לצרכי בנין ציבורי או מוסד ציבורי, או לרחובות או מקומות ציבוריים אחרים.

תחולת הפקודה על תחנות חשמל וקווי חשמל

(תיקון מס' 2)

תשמ"א-1981

(תיקון מס' 7)
תשע"ד-2014

 1. (א) חצרים שבהם מבוצע ייצור חשמל או בקרתו לשם הספקה וכרגיל עובדים בהם בני אדם יחולו עליהם כל הוראות פקודה זו כאילו היו מפעל וכאילו מעסיקו של העובד בהם בייצור חשמל או בקרתו, או בקשר לכך, היה תופשו של מפעל.

(ב)  חצרים שבהם מבוצע ייצור חשמל או בקרתו לשם הספקה וכרגיל אין בני אדם עובדים בהם, אולם הם מרווחים עד כדי שאדם יכול להיכנס לתוכם כשמותקנים בהם המכונות, המיתקנים או הציוד – יחולו עליהם ההוראות המנויות להלן כאילו היו מפעל וכאילו מעסיקו של העובד בהם בייצור חשמל או בקרתו, או בקשר לכך, היה תופשו של מפעל:

(1)   הוראות פרק א', סימן א': פרשנות;

(2)   הוראות פרק ה', סימן ט': תקנות בטיחות ובריאות;

(3)   הוראות פרק ח': ביצוע;

(4)   הוראות פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים.

(תיקון מס' 2)

תשמ"א-1981

(ג)   דין קווי חשמל של רשת חשמל ארצית כדין חצרים כאמור בסעיף קטן (ב).

מיום 1.8.1981

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"א מס' 1025 מיום 26.5.1981 עמ' 275 (ה"ח 1458)

תחולת הפקודה על תחנות חשמל וקווי חשמל

 1. (א) חצרים שבהם מבוצע ייצור חשמל או בקרתו לשם הספקה וכרגיל עובדים בהם בני אדם יחולו עליהם כל הוראות פקודה זו כאילו היו מפעל וכאילו מעבידו של העובד בהם בייצור חשמל או בקרתו, או בקשר לכך, היה תופשו של מפעל.

(ב) חצרים שבהם מבוצע ייצור חשמל או בקרתו לשם הספקה וכרגיל אין בני אדם עובדים בהם, אולם הם מרווחים עד כדי שאדם יכול להיכנס לתוכם כשמותקנים בהם המכונות, המיתקנים או הציוד – יחולו עליהם ההוראות המנויות להלן כאילו היו מפעל וכאילו מעבידו של העובד בהם בייצור חשמל או בקרתו, או בקשר לכך, היה תופשו של מפעל:

(1) הוראות פרק א', סימן א': פרשנות;

(2) הוראות פרק ה', סימן ט': תקנות בטיחות ובריאות;

(3) הוראות פרק ח': ביצוע;

(4) הוראות פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים.

(ג) דין קווי חשמל של רשת חשמל ארצית כדין חצרים כאמור בסעיף קטן (ב).

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 604 (ה"ח 535)

(א) חצרים שבהם מבוצע ייצור חשמל או בקרתו לשם הספקה וכרגיל עובדים בהם בני אדם יחולו עליהם כל הוראות פקודה זו כאילו היו מפעל וכאילו מעבידו מעסיקו של העובד בהם בייצור חשמל או בקרתו, או בקשר לכך, היה תופשו של מפעל.

(ב) חצרים שבהם מבוצע ייצור חשמל או בקרתו לשם הספקה וכרגיל אין בני אדם עובדים בהם, אולם הם מרווחים עד כדי שאדם יכול להיכנס לתוכם כשמותקנים בהם המכונות, המיתקנים או הציוד – יחולו עליהם ההוראות המנויות להלן כאילו היו מפעל וכאילו מעבידו מעסיקו של העובד בהם בייצור חשמל או בקרתו, או בקשר לכך, היה תופשו של מפעל:

הרחבת התחולה בתקנות

(תיקון מס' 7)
תשע"ד-2014

 1. השר רשאי בתקנות להחיל כל הוראה מן ההוראות המנויות בסעיף 180(ב) על מכונות, מיתקנים או ציוד, המשמשים, במקום שאינו בגדר החצרים המפורטים בסעיף 180, בייצור חשמל או בקרתו לשם הספקה, כאילו היו מכונות, מיתקנים או ציוד במפעל וכאילו היה מעסיקו של כל עובד בקשר לשימוש כאמור תופש של מפעל.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 604 (ה"ח 535)

 1. השר רשאי בתקנות להחיל כל הוראה מן ההוראות המנויות בסעיף 180(ב) על מכונות, מיתקנים או ציוד, המשמשים, במקום שאינו בגדר החצרים המפורטים בסעיף 180, בייצור חשמל או בקרתו לשם הספקה, כאילו היו מכונות, מיתקנים או ציוד במפעל וכאילו היה מעבידו מעסיקו של כל עובד בקשר לשימוש כאמור תופש של מפעל.
סייג לתחולה
 1. סעיף 180 לא יחול, אלא במידה שהורה על כך השר בתקנות, על חצרים שבהם מבוצע ייצור חשמל או בקרתו לתכלית הישירה של הפעלת מנוע חשמלי או כל מכשיר הצורך חשמל לתאורה, לחימום, לשידור או לקליטה של הודעות או תשדורות או למטרות אחרות כיוצא באלה.
שמירת התחולה
 1. לענין הגדרת מפעל בסימן א' של פרק א' לא יראו חשמל כמצרך, אולם זולת זאת לא ישפיע האמור בסימן זה על תחולת פקודה זו על מפעל כמשמעותו בהגדרה האמורה.
(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

סימן ג'1: סדנאות במוסדות חינוך

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 140 (ה"ח 1089)

הוספת סימן ג'1

תחולת הפקודה על סדנאות במוסדות חינוך

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

183א.       (א)[5]  הוראות פקודה זו המפורטות להלן יחולו, בתיאומים הדרושים לפי הענין, על סדנאות בבתי ספר ובמוסדות לחינוך או להכשרה חקלאיים, ימיים או מקצועיים כאילו היו מפעל:

(1)   הוראות פרק א': פרשנות ותחולה;

(2)   הוראות פרק ב': בריאות;

(3)   הוראות פרק ג': בטיחות;

(4)   הוראות פרק ד': רווחה לעובדים;

(5)   הוראות פרק ה', סימן א': אבק ואדים, סימן ב': הוראות בדבר אכילה ושתיה, סימן ג': הגנה על עיניים, וסימן ט': תקנות בטיחות ובריאות;

(6)   הוראות פרק ח': ביצוע;

(7)   הוראות פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים.

(ב)  שר העבודה יקבע, בצו באישור ועדת העבודה של הכנסת, בדרך כלל או לסוגי סדנאות או מוסדות, את מועד תחילתן של הוראות סעיף קטן (א).

מיום 1.3.1978

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 140 (ה"ח 1089)

הוספת סעיף 183א

סימן ד': מוסדות

תחולת הפקודה במוסד צדקה וכו'
 1. (א) חצרים שהם חלק ממוסד של צדקה או ממוסד לתיקון עבריינים, ומבוצעת בהם עבודת כפיים בעשיית מצרכים שאינם מיועדים לשימוש המוסד או עבודה הכרוכה בכך, אך אין החצרים מפעל, יחולו בכל זאת הוראות פקודה זו על חצרים אלה כאילו היו מפעל והאדם שיש לו שליטה על המוסד היה תופשו.

(ב)  "עשיית מצרכים", לענין סעיף זה – לרבות שינוים, תיקונם, עיטורם, גימורם, רחיצתם, ניקוים או הכשרתם למכירה.

סימן ה': נמלים

תחולת הפקודה בשטח נמל
 1. (א) רציף, מיגשה או מספן, לרבות קו פסים או שלוחה שלו המשמשים בקשר אליהם ולצרכיהם, יחולו עליהם ההוראות המנויות בסעיף קטן (ב) כאילו היו מפעל וכאילו האדם שלמעשה משתמש או תופש בהם או בחצרים שבתוכם או המהווים חלק מהם היה תופשו של מפעל, אולם לענין ההוראות האמורות בפסקה (2) יהיה בעל דוד הקיטור, ולא התופש כאמור, אחראי להפרתן.

(ב)  ואלה ההוראות החלות כאמור:

(1)   הוראות פרק א', סימן א': פרשנות;

(2)   הוראות פרק ג', סימנים י' וי"ד, לענין דודי קיטור;

(3)   הוראות פרק ד', סימן ו': תקנות לענין רווחה לעובדים;

(4)   הוראות פרק ה', סימן ט': תקנות בטיחות ובריאות;

(5)   הוראות פרק ו', סימן א': חלק מבנין שהוא מפעל נפרד, בכפוף לשינויים שעשה השר בתקנות;

(6)   הוראות פרק ז', סימן ב': תקצירים ותעודות, וסימן ג': פנקס המפעל, הכל בכפוף לשינויים שעשה השר בתקנות;

(7)   הוראות פרק ז', סימן ד': חובותיהם של עובדים, וסימן ה': איסור ניכויים משכר;

(8)   הוראות פרק ח': ביצוע;

(9)   הוראות פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים.

תחולת הפקודה על טעינת אניות, פריקתן וציודן בפחם
 1. (א) תהליכי טעינת אניה, פריקתה וציודה בפחם, בכל נמל, מספן או תעלה, וכן מכונות, מיתקנים או ציוד המשמשים באותם תהליכים, לרבות כבש או סולם המשמשים לאדם העובד בתהליכים האמורים, יחולו עליהם ההוראות המנויות בסעיף קטן (ב) כאילו בוצעו התהליכים במפעל, כאילו המכונות, המיתקנים או הציוד כאמור היו במפעל וכאילו האדם המבצע את התהליכים היה תופשו של מפעל, אולם לענין ההוראות האמורות בפסקה (1) יהיה בעל דוד הקיטור, ולא התופש כאמור, אחראי להפרתן.

(ב)  ואלה ההוראות החלות כאמור:

(1)   הוראות פרק ג', סימנים י' וי"ד, לענין דודי קיטור, פרט לדוד קיטור הנמצא באניה והוא רכושו של בעל האניה;

(2)   הוראות פרק ה', סימן ט': תקנות בטיחות ובריאות;

(3)   הוראות פרק ז', סימן ב': תקצירים ותעודות, וסימן ג': פנקס המפעל, הכל בכפוף לשינויים שעשה השר בתקנות;

(4)   הוראות פרק ז', סימן ד': חובותיהם של עובדים, וסימן ה': איסור ניכויים משכר;

(5)   הוראות פרק ח': ביצוע;

(6)   הוראות פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים.

סימן ו': מחסנים

תחולת הפקודה על מחסנים
 1. (א) מחסן שאינו חלק ממפעל ואשר בו או לצרכיו משתמשים בכוח מיכאני, וכן מחסן השייך לבעל רציף, מיגשה, או מספן או לנאמנים או לממונים עליהם, יחולו עליו ההוראות המנויות בסעיף קטן (ב) כאילו היה מפעל וכאילו האדם שלמעשה משתמש או תופש בו או בחצרים המהווים חלק ממנו היה תופשו של מפעל, אולם לענין ההוראות האמורות בפסקה (3) יהיה בעל דוד הקיטור, ולא התופש כאמור, אחראי להפרתן.

(ב)  ואלה ההוראות החלות כאמור:

(1)   הוראות פרק א', סימן א': פרשנות;

ת"ט תשל"ד-1974

(2)   הוראות פרק ג', סימן א': מכונות בדרך כלל, סימן ב': מבנה של מכונות ומסחר בהן, סימן ד': משטחים, מדרגות וסולמות, סימן ו': שרשרות, חבלים ואבזרי הרמה, וסימן ז': מכונות הרמה;

(3)   הוראות פרק ג', סימנים י' וי"ד, לענין דודי קיטור;

(4)   הוראות פרק ד', סימן ו': תקנות לענין רווחה לעובדים;

(5)   הוראות פרק ה', סימן ט': תקנות בטיחות ובריאות;

(6)   הוראות פרק ו', סימן א': חלק מבנין שהוא מפעל נפרד, בכפוף לשינויים שעשה השר בתקנות;

(7)   הוראות פרק ז', סימן ב': תקצירים ותעודות, וסימן ג': פנקס המפעל, הכל בכפוף לשינויים שעשה השר בתקנות;

(8)   הוראות פרק ז', סימן ד': חובותיהם של עובדים, וסימן ה': איסור ניכויים משכר;

(9)   הוראות פרק ח': ביצוע;

(10)  הוראות פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים.

סימן ז': אניות

הגדרה
 1. "בניית אניה, קיומה ותיקונה", בסימן זה – כל עבודה –

(1)   בבניית אניה, בנייתה מחדש, תיקונה, כילולה מחדש, צביעתה וגימורה;

(2)   בפירוק אניה;

(3)   בהסרת אבנית של דוד קיטור באניה או בקילופו או בניקויו של דוד כאמור, לרבות תאי שריפה ותאי עשן של הדוד;

(4)   בניקוי של מכלים לשמן דלק או של שיפוליים שבאניה;

(5)   בניקוי מכלים או מחסנים באניה שהשתמשו בהם  לאחרונה להובלת נפט גלמי או דלק נוזל אחר מכל סוג שהוא או כל חומר שנקבע כחומר מסוכן.

תחולת הפקודה על בניה ותיקון של אניות
 1. (א) בניית אניה, קיומה ותיקונה, המבוצעים בנמל או במספן, יחולו עליהם ההוראות המנויות בסעיף קטן (ב), ולענין ההוראות האמורות יראו את האניה כמפעל ואת הנוטל עליו את הפעולה כאמור יראו כתופשו של מפעל.

(ב)  ואלה ההוראות החלות כאמור:

(1)   הוראות פרק א', סימן א': פרשנות;

(2)   הוראות פרק ד', סימן ו': תקנות לענין רווחה לעובדים;

(3)   הוראות פרק ה', סימן ט': תקנות בטיחות ובריאות;

(4)   הוראות פרק ז', סימן ג': פנקס המפעל, סימן ד': חובותיהם של עובדים, וסימן ה': איסור ניכויים משכר;

(5)   הוראות פרק ח': ביצוע;

(6)   הוראות פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים.

סייג לתחולה
 1. שום דבר האמור בפקודה זו לא יחול על בניית אניה, קיומה ותיקונה המבוצעים על ידי רב חובל או צוות של אניה או המבוצעים באניה כשהיא בהפלגת מבחן.

סימן ח': בניה ובניה הנדסית

תחולת הפקודה על בניה ובניה הנדסית
 1. (א) בניה ובניה הנדסית המבוצעת דרך משלח-יד או עסק או לצורך עסק תעשייתי או מסחרי, לרבות השימוש בקו פסים או שלוחה שלו לבניה או לבניה הנדסית ולצרכיהן, וכן בניה שאינה תיקון או קיום בלבד אף אם אינה דרך משלח-יד או עסק – יחולו עליהן ההוראות המנויות בסעיף קטן (ב), בהתאמות ובשינויים שנקבעו, כאילו המקום שבו בוצעו הפעולות האמורות הוא מפעל וכאילו מי שנטל עליו את ביצוען (להלן – המבצע) הוא תופשו של מפעל.

(ב)  ואלה ההוראות החלות כאמור:

(1)   הוראות פרק א', סימן א': פרשנות;

(2)   הוראות פרק ב', סימן ה': נוחויות;

(תיקון מס' 2)

תשמ"א-1981

(3)   הוראות פרק ג' סימן ו': שרשרות, חבלים ואבזרי הרמה, וסימן ז': מכונות הרמה;

(תיקון מס' 2)

תשמ"א-1981

(3א) הוראות פרק ג' סימנים י', י"א, י"ג, ו-י"ד, לענין מיתקני לחץ;

(4)   הוראות פרק ד', סימן ו': תקנות לענין רווחה לעובדים;

(5)   הוראות פרק ה', סימן ט': תקנות בטיחות ובריאות;

(6)   הוראות פרק ז', סימן ב': תקצירים ותעודות, סימן ג': פנקס המפעל, סימן ד': חובותיהם של עובדים, וסימן ה': איסור ניכויים משכר;

(7)   הוראות פרק ח': ביצוע;

(8)   הוראות פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים.

מיום 1.8.1981

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"א מס' 1025 מיום 26.5.1981 עמ' 275 (ה"ח 1458)

(ב) ואלה ההוראות החלות כאמור:

(1) הוראות פרק א', סימן א': פרשנות;

(2) הוראות פרק ב', סימן ה': נוחויות;

(3) הוראות פרק ג', סימנים י', י"ג וי"ד, לענין דודי קיטור וקולטי אוויר;

(3) הוראות פרק ג' סימן ו': שרשרות, חבלים ואבזרי הרמה, וסימן ז': מכונות הרמה;

(3א) הוראות פרק ג' סימנים י', י"א, י"ג, ו-י"ד, לענין מיתקני לחץ;

הודעה למפקח
 1. (א) המבצע בניה או בניה הנדסית שעליהן חלה פקודה זו ימציא למפקח האזורי לא יאוחר משבעה ימים לאחר התחלתן הודעה בכתב המציינת את הפרטים הבאים:

(1)   שם המבצע ומען הדואר שלו;

(2)   מקומה ומהותה של הבניה או הבניה ההנדסית;

(3)   אם ישתמשו במנועים, ואם כן – באיזה סוג;

(4)   פרטים אחרים שנקבעו.

(ב)  חובת ההודעה האמורה לא תחול כאשר יש למבצע יסוד סביר להניח שהבניה או הבניה ההנדסית תושלם תוך פחות מששה שבועות.

(ג)   המבצע בניה או בניה הנדסית במקום שכבר נעשית בו אותה שעה פעולה כאמור לא יידרש להמציא הודעה נוספת אם כבר ניתנה הודעה על הפעולה הנעשית.

סייג לתקנות בטיחות בבניה הנדסית
 1. (א) תקנות לפי סעיף 191(ב)(5) אין כוחן יפה לפגוע –

(1)   בעיצובו של מבנה הנדסי;

(2)   בשימוש בשיטת ביצוע לבניה הנדסית שנקבעה על ידי מהנדס, ובלבד שהשיטה אינה מנוגדת לבטיחות המבנה או לבטיחות העובדים.

(ב)  "נקבע על ידי מהנדס", בסעיף זה – נקבע על ידי המהנדס היועץ או המהנדס הממונה על הבניה ההנדסית, במיפרט, בתכניות חתומות או בהוראות בכתב.

(תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

סימן ט': מעלית, דרגנוע או מיתקן לחץ בחצרים שאינם מפעל

מיום 14.7.2006

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 2013 מיום 14.7.2005 עמ' 693 (ה"ח 76)

פרסום

סימן ט': מעלית מעלית, דרגנוע או מתקן לחץ בחצרים שאינם מפעל

תחולת הפקודה על מעליות, דרגנועים ומיתקני לחץ בחצרים שאינם מפעל

(תיקון מס' 6)
תשס"ה-2005

 1. (א) חצרים שאינם חלק ממפעל ומשתמשים בהם במעלית, בדרגנוע או במיתקן לחץ, יחולו עליהם ההוראות המנויות בסעיף קטן (ב) כאילו היו מפעל וכאילו היה האדם המשתמש בחצרים או תופש אותם למעשה תופש המפעל, אולם לענין ההוראות האמורות בפסקאות (3)
  ו-(4) יהיה בעל המעלית, הדרגנוע או מיתקן הלחץ, ולא התופש כאמור, אחראי להפרתן במידה שהן מתייחסות לדברים שבשליטתו.

(ב)  ואלה ההוראות החלות כאמור:

(1)   הוראות פרק א', סימן א': פרשנות;

(2)   הוראות פרק ג', סימן א': מכונות בדרך כלל, וסימן ב': מבנה של מכונות ומסחר בהן;

(תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

(3)   הוראות פרק ג', סימן ה': מעליות וסימן ה'1: דרגנועים;

(4)   הוראות פרק ג', סימנים י', י"א, י"ג ו-י"ד, לענין מיתקני לחץ;

(5)   הוראות פרק ו', סימן א': חלק מבנין שהוא מפעל נפרד, בכפוף לשינויים שעשה השר בתקנות;

(6)   הוראות פרק ז', סימן ג': פנקס המפעל, וסימן ד': חובותיהם של עובדים;

(7)   הוראות פרק ח': ביצוע;

(8)   הוראות פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים.

מיום 14.7.2006

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 2013 מיום 14.7.2005 עמ' 693 (ה"ח 76)

תחולת הפקודה על מעליות, דרגנועים ומיתקני לחץ בחצרים שאינם מפעל

(א) חצרים שאינם חלק ממפעל ומשתמשים בהם במעלית במעלית, בדרגנוע או במיתקן לחץ, יחולו עליהם ההוראות המנויות בסעיף קטן (ב) כאילו היו מפעל וכאילו היה האדם המשתמש בחצרים או תופש אותם למעשה תופש המפעל, אולם לענין ההוראות האמורות בפסקאות (3) ו-(4) יהיה בעל המעלית בעל המעלית, הדרגנוע או מיתקן הלחץ, ולא התופש כאמור, אחראי להפרתן במידה שהן מתייחסות לדברים שבשליטתו.

(ב) ואלה ההוראות החלות כאמור:

(1) הוראות פרק א', סימן א': פרשנות;

(2) הוראות פרק ג', סימן א': מכונות בדרך כלל, וסימן ב': מבנה של מכונות ומסחר בהן;

(3) הוראות פרק ג', סימן ה': מעליות וסימן ה'1: דרגנועים;

פרק ז': שונות

סימן א': פתיחת מפעל

הודעה על פתיחת מפעל או תפישתו
 1. (א) לא יתחיל אדם לתפוש חצרים כמפעל ולא יתחיל להשתמש בחצרים כמפעל אלא אם נמסרה, לפחות עשרה ימים מראש, הודעה בכתב למפקח האזורי או אם התיר המפקח בכתב לתפוש או להשתמש כאמור לפני תום עשרת הימים.

(ב)  הועבר המפעל אל האדם מידי אחר ולא חל שינוי במהות פעולתו, רשאי האדם להתחיל לתפוש אותו לפני תום עשרה ימים למסירת ההודעה או אף לפני מסירת הודעה, ובלבד שתימסר תוך חודש לאחר ההעברה.

(ג)   הודעה לפי סעיף זה תציין את שם התופש, מען המפעל, מהות המפעל וכל פרט נוסף שנקבע.

סימן ב': תקצירים ותעודות

הצגת תקצירים ותעודות
 1. (א) בכניסות הראשיות של מפעל, שדרכן נכנסים עובדים, יהיו מוצגות התעודות המנויות להלן, ואם נקבע טופס לתעודה – יוצג הטופס:

(1)   תקציר פקודה זו שנקבע;

(2)   הודעה על מען לשכתו של המפקח האזורי;

(3)   כל הודעה או תעודה שפקודה זו מחייבת להציג במפעל.

(ב)  מפקח רשאי להורות שתעודה מן התעודות האמורות תוצג באותם המקומות במפעל שהוא יורה עליהם בין בנוסף להצגה בכניסות הראשיות ובין במקומה.

(ג)   במפעל יוצגו תקציר שנקבע של כל התקנות החלות אותה שעה במפעל, או עותק מודפס של התקנות.

(ד)  כל התעודות ועותקי התקנות האמורים – מקומם, אותיותיהם ושפתם, עברית או ערבית, יהיו כך שהעובדים במפעל יוכלו לקרוא אותם בקלות.

(ה)  לגבי בניה ובניה הנדסית יראו את ההוראות המחייבות להציג במפעל תקציר של פקודה זו או של תקנות או עותק מודפס של תקנות, כפי שנקבע, כאילו נתמלאו, אם התקציר או התקנות האמורים מוצגים בכל חצר, סדנה ומשרד של המבצע, שבהם מבקרים העובדים אצלו באותן פעולות, ובמצב שיוכלו לקרוא אותם בקלות.

מסירת עותק התקנות
 1. תופש המפעל יתן עותק מודפס של כל התקנות החלות אותה שעה במפעל לכל אדם שהן נוגעות לו, אם ביקש זאת.

סימן ג': פנקס המפעל

פנקס המפעל
 1. (א) למפעל ינוהל פנקס בטופס שנקבע, בעברית או בערבית, וייעשו בו אלה:

(1)   יירשמו הפרטים שנקבעו בנוגע לסיוד וצביעה במפעל;

(2)   יירשמו הפרטים שנקבעו בנוגע לכל תאונה או מחלת מקצוע שאירעו במפעל ויש חובה להודיע עליהן למפקח האזורי בהתאם לפקודת התאונות ומחלות המקצוע (הודעה), 1945;

(3)   יירשמו פרטים המראים כל פטור שניתן למפעל ותופש המפעל פועל בהסתמך עליו;

(4)   יצורפו התסקירים והתעודות שיש לצרפם אליו לפי הוראה אחרת של פקודה זו ויירשמו הפרטים שלפי הוראה כאמור יש לרשום אותם בו;

(5)   ענינים אחרים שנקבעו.

(ב)  פנקס המפעל יוחזק בתוך המפעל או במקום מחוץ למפעל שאושר לכך על ידי המפקח האזורי, ולענין בניה ובניה הנדסית מותר להחזיקו במשרדו של המבצע.

פנקס מפעל למקומות הנחשבים כמפעל
 1. (א) לענין רציף, מיגשה, מספן, מחסן, בניה ובניה הנדסית, כל אדם שרואים אותו כתופש של מפעל חייב לנהל פנקס מפעל ביחס לעובדים אצלו ולענין הוראות פקודה זו שעליו למלא לפי סעיפים 185, 187 או 191.
(תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

(ב)  חצרים שבהם נמצאים בשימוש מעלית, דרגנוע או מיתקן לחץ, כל אדם המשתמש בהם או תופש אותם למעשה חייב לנהל פנקס מפעל לענין הוראות פקודה זו שעליו למלא לפי סעיף 194.

(ג)   פנקס מפעל המנוהל בהתאם לסעיף זה יירשמו בו פרטים ויצורפו אליו תסקירים מן האמורים בסעיף 198 השייכים לענין ושצויינו בהוראות שבגוף הפנקס.

מיום 14.7.2006

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 2013 מיום 14.7.2005 עמ' 693 (ה"ח 76)

(ב) חצרים שבהם נמצאים בשימוש מעלית מעלית, דרגנוע או מיתקן לחץ, כל אדם המשתמש בהם או תופש אותם למעשה חייב לנהל פנקס מפעל לענין הוראות פקודה זו שעליו למלא לפי סעיף 194.

שמירת פנקסים ורשומות
 1. פנקס המפעל וכל פנקס או רשומה אחרים המנוהלים לפי פקודה זו יש לשמרם ולהחזיקם פתוחים לעיון מפקח במשך שנתיים לפחות, או תקופה אחרת שנקבעה לסוג או להגדר פלוני של פנקס או רשומה, מיום הרישום האחרון בהם.
(תיקון מס' 8) תשע"ו-2015

סימן ג'1: אישורים לעניין מיתקני גז טבעי לצריכה

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 73 (ה"ח 951)

הוספת סימן ג'1

שמירת פנקסים ורשומות

200א. תופש מפעל המחזיק במיתקן גז טבעי שהוראות פרק ב'1 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 חלות עליו, ישמור את האישורים הנדרשים כתנאי לשימוש בגז טבעי במיתקן בהתאם להוראות פרק ב'1 האמור, ויציג אותם למפקח או לבודק מוסמך, לפי דרישתם.

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 73 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 200א

סימן ד': חובותיהם של עובדים

תחולה
 1. הוראות סימן זה יחייבו כל עובד במפעל או במקום אחר שעליו חלות הוראות פקודה זו.
איסור מעשה העלול לסכן
 1. עובד לא יעשה במזיד ובלי סיבה סבירה דבר העלול לסכן את עצמו או את זולתו.
איסור לפגוע בהתקנים
 1. עובד לא יפגע ולא ישתמש לרעה במזיד בכל אמצעי, התקן, נוחות או דבר אחר שסופקו או הותקנו לפי פקודה זו להבטחת בריאותם, בטיחותם או רווחתם של העובדים.
חובה להשתמש בהתקנים
 1. סופק או הותקן לשימושו של עובד, לפי פקודה זו, אמצעי או התקן להבטחת בריאותו או בטיחותו, חובה עליו להשתמש בהם.

סימן ה': איסור ניכויים משכר

איסור ניכויים משכר
 1. דבר שתופש מפעל חייב לעשותו, לספקו או להתקינו לפי פקודה זו, לא ינכה בשל כך מתשלום שהתחייב לשלם לעובד ולא יקבל מעובד תשלום בשל כך ולא יניח לאדם העובד אצלו לקבל מעובד תשלום כאמור, אלא אם יש לפי פקודה זו הוראה מפורשת אחרת בענין זה.

סימן ו': מצרכים שייבואם אסור

גפרורים בזרחן
 1. אסור לייבא גפרורים שנעשו בחומר המכונה כרגיל בשם זרחן לבן או זרחן צהוב.
מצרכים מחמרים האסורים בשימוש
 1. נאסר בתקנות לפי פקודה זו שימוש בחומר פלוני או ביצוע תהליך פלוני, רשאי השר לאסור בתקנות את ייבואם של מצרכים שהחומר או התהליך שימש בייצורם.
מסחר במצרך שייבואו אסור
 1. לא ימכור אדם, לא יציע ולא יציג למכירה ולא יחזיק לשם מכירה מצרך שייבואו נאסר בסימן זה או לפיו.

פרק ח': ביצוע

סמכויות מפקח
 1. למפקח יהיו הסמכויות המנויות להלן וכל סמכות אחרת הדרושות לביצוע פקודה זו:

(1)   להיכנס ולעשות בקורת ובדיקות ביום או בלילה, במפעל או בכל חלק ממנו, אם יש לו סיבה סבירה להניח שאדם עובד בהם;

(2)   להיכנס ולעשות בקורת ובדיקות ביום –

(א)   בכל מקום שיש לו סיבה סבירה להניח שהוא מפעל;

(ב)   בכל חלק של בנין שמפעל נמצא בו, אם יש לו סיבה סבירה להניח ששם נמצאים בשימוש או מוחסנים חמרים דליקים ביותר או נפיצים;

(3)   להביא עמו שוטר, אם יש לו סיבה סבירה לחשוש להפרעה רצינית בביצוע תפקידו;

(4)   לדרוש להציג לפניו פנקסים, הודעות ותעודות המנוהלים או מוחזקים לפי פקודה זו, לעיין בהם, לבדקם ולהעתיק מהם;

(5)   לעשות חקירה ובדיקה ככל הדרוש כדי לוודא אם נתמלאו הוראות פקודה זו לגבי מפעל ולגבי כל העובד בו;

(6)   לדרוש מכל אדם שהוא מוצא במפעל את הידיעות שיש בידו ליתן בדבר זהותו של תופש המפעל;

(7)   לחקור, לענינים שלפי פקודה זו, בין לבדו ובין בפני אדם אחר, כפי שיראה לנכון, כל אדם שהוא מוצא במפעל או אדם שיש לו סיבה סבירה להניח שהוא עובד במפעל או שהיה עובד בו תוך שלושת החדשים שקדמו לחקירה, ולדרוש ממנו להיחקר כאמור ולחתום על הצהרה בדבר אמיתות הדברים שעליהם הוא נחקר; אולם לא יידרש אדם לפי הוראה זו להשיב על שאלה או לתת עדות העלולה להפלילו.

סמכות לענינים רפואיים

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. (א) מפקח שהוא רופא רשאי לבצע בדיקות רפואיות הדרושות לענין תפקידיו לפי פקודה זו.
(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(ב)  כל מפקח רשאי להביא עמו למפעל רופא לשם ייעוץ בענינים רפואיים.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 141 (ה"ח 1089)

 1. (א) מפקח שהוא רופא מוסמך רשאי לבצע בדיקות רפואיות הדרושות לענין תפקידיו לפי פקודה זו.

(ב) כל מפקח רשאי להביא עמו למפעל רופא ממשלתי אם לדעתו נעשה במפעל מעשה או מחדל בניגוד לסעיף 34 או לתקנות לפי סעיף 35 לשם ייעוץ בענינים רפואיים.

נטילת דוגמאות לאנליזה
 1. (א) מפקח רשאי בכל עת ליטול לאנליזה דוגמאות מספיקות של החמרים המפורשים להלן, ובלבד שהודיע על כך תחילה לתופש המפעל או – אם אין להשיגו בנקל – למנהל עבודה או לאדם אחראי אחר במפעל (להלן בסעיף זה – התופש או שלוחו):

(1)   חומר שבשימוש או המיועד לשימוש במפעל, המעלה על דעתו חשד של הפרת תקנה לפי פרק ה' או העלול לדעתו לגרום חבלת גוף לעובדים;

(2)   חומר שבשימוש בייצור גפרורים או שעורבב לשימוש כאמור.

(ב)  בשעת נטילת דוגמה רשאי התופש או שלוחו, לאחר שהמציא את ההתקנים הנחוצים, לדרוש מהמפקח שיחלק את הדוגמה לשלוש מנות, יסמן ויחתום או יקשור במהודק כל אחת מהן לפי מהותה, ויעשה בהן כך:

(1)   ימסור מנה אחת לתופש או לשלוחו;

(2)   ישמור מנה אחת להשוואה בעתיד;

(3)   יגיש מנה אחת לעושה האנליזה.

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(ג)   אנליזה לפי סעיף זה תיעשה בידי מי ששר העבודה הסמיך אותו לכך, אולם לגבי מפעל שבמערכת הבטחון היא תיעשה בידי אדם שאישר לכך שר הבטחון או בידי מי שאותו אדם הסמיכו לכך.

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(ד)  תעודה הנחזית כתעודה שניתנה על ידי מי שהוסמך או אושר לפי סעיף קטן (ג) בדבר תוצאת אנליזה לפי סעיף זה, תהיה קבילה בכל משפט לפי פקודה זו לראיה על הדברים האמורים בה, אולם כל צד רשאי לדרוש שמי שעשה את האנליזה ייקרא להעיד.

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(ה)  לא יפרסם אדם את תוצאותיה של אנליזה שנעשתה לפי סעיף זה, ולא יגלה אותן לאדם שאינו מוסמך לקבלן.

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(ו)   מפקח רשאי ליטול דוגמה של חומר גלמי, או של חומר או חפץ מעובדים, לאחר שהודיע על כך לתופש או לשולחו, וכן רשאי הוא לצלם כל חומר, מיתקן, מכונה או תהליך עבודה; אולם שר הבטחון או אדם שאישר לכך רשאי לאסור נטילת דוגמה או צילום כאמור אם ראו מניעה לכך מטעמי בטחון.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 141 (ה"ח 1089)

(ג) אנליזה לפי סעיף זה תיעשה על ידי כימאי ממשלתי, אם באה דרישה על כך.

(ג) אנליזה לפי סעיף זה תיעשה בידי מי ששר העבודה הסמיך אותו לכך, אולם לגבי מפעל שבמערכת הבטחון היא תיעשה בידי אדם שאישר לכך שר הבטחון או בידי מי שאותו אדם הסמיכו לכך.

(ד) תעודה הנחזית כתעודה שניתנה על ידי כימאי ממשלתי מי שהוסמך או אושר לפי סעיף קטן (ג) בדבר תוצאת אנליזה לפי סעיף זה, תהיה קבילה בכל משפט לפי פקודה זו לראיה על הדברים האמורים בה, אולם כל צד רשאי לדרוש שמי שעשה את האנליזה ייקרא להעיד.

(ה) לא יפרסם אדם ולא יגלה את תוצאותיה של אנליזה שנעשתה לפי סעיף זה אלא במידה שהדבר דרוש לתביעה על עבירה לפי פקודה זו.

(ה) לא יפרסם אדם את תוצאותיה של אנליזה שנעשתה לפי סעיף זה, ולא יגלה אותן לאדם שאינו מוסמך לקבלן.

(ו) מפקח רשאי ליטול דוגמה של חומר גלמי, או של חומר או חפץ מעובדים, לאחר שהודיע על כך לתופש או לשולחו, וכן רשאי הוא לצלם כל חומר, מיתקן, מכונה או תהליך עבודה; אולם שר הבטחון או אדם שאישר לכך רשאי לאסור נטילת דוגמה או צילום כאמור אם ראו מניעה לכך מטעמי בטחון.

החובה להמציא אמצעים לבקורת
 1. תופש מפעל, שלוחיו ועובדיו יספקו את האמצעים שדרש מפקח כנחוצים לאפשר כניסה, בקורת, בדיקה, חקירה, נטילת דוגמאות או פעולה אחרת לשם שימוש בסמכויותיו לפי פקודה זו לגבי אותו מפעל.
החובה להמציא נסח מפנקס המפעל
 1. תופשו של מפעל ישלח למפקח נסחים מפנקס המפעל כפי שדרש המפקח לביצוע תפקידיו לפי פקודה זו.
תעודת מינוי של מפקח
 1. לכל מפקח תינתן תעודת מינוי ובשעת ביקורו במפעל או במקום שחלה עליו הוראה מהוראות פקודה זו יראה את תעודת המינוי, אם נדרש לכך, לתופש המפעל או לאדם אחר שיש לו תפקיד ניהולי אחראי במפעל.
מתן תעודות
 1. תעודה לפי פקודה זו או לענינה, שניתנה מאת השר, המפקח הראשי או מפקח אזורי, יכול שתינתן לזמן מוגבל או ללא הגבלת זמן, והרשות שנתנה אותה רשאית לשנותה או לבטלה.
התקנת תקנות
 1. תקנה לפי פקודה זו יכול שתהיה לזמן מוגבל או ללא הגבלת זמן ויכול שתהיה בכפוף לתנאים כפי שהמתקין יראה לנכון, ויכול שתכלול הוראות משלימות והוראות גרר ככל שייראה דרוש לביצועה.
המצאת תעודות ומשלוחן
 1. (א) תעודה שיש חובה או רשות להמציאה לפי פקודה זו יכול שתומצא –

(1)   לאדם פלוני – במסירתה לידו, או בהשארתה במקום מגוריו או בשליחתה לשם בדואר;

(2)   לפירמה שעליה חלה פקודת השותפויות – במסירתה לשותף של הפירמה, או בהשארתה במשרד הפירמה או  בשליחתה לשם בדואר;

(3)   לבעל או לתופש של מפעל, אף אם היו חברה שחלה עליה פקודת החברות או אגודה שיתופית שחלה עליה פקודת האגודות השיתופיות – בדרך כאמור בפסקאות
(1) או (2), או במסירת התעודה או העתק נכון ממנה לאדם במפעל שגילו, לפי הנראה, איננו למטה משש עשרה.

(ב)  תעודה שיש להמציאה לתופש של מפעל יכול שימענו אותה אל "תופש המפעל", לפי המען המתאים למסירה למפעל בדואר, בלי שם או תיאור נוספים.

(ג)   הוראות סעיף זה יחולו, בתיאומים המחוייבים, על תעודה שלפי פקודה זו יש חובה או רשות לשלחה לאדם, לפירמה, לבעל או לתופש.

המצאת הודעות לאדם שבמקום התופש
 1. אם לפי פקודה זו נקבע אדם כאחראי במקום התופש או הבעל של מפעל, תהא החובה או הרשות, לפי הענין, להמציא לו כל הודעה שיש חובה או רשות בפקודה זו או לפיה להמציא אותה לתופש או לבעל.

פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים

סימן א': האחראים

עבירות התופש או הבעל
 1. (א) על כל הפרה, במפעל או בקשר למפעל, של הוראות פקודה זו או תקנה לפיה, יהיה תופש המפעל, – או בעל המפעל, אם האחריות להפרה מוטלת עליו בפקודה זו או לפיה – אשם בעבירה, בכפוף לנאמר להלן.

(ב)  תופש מפעל הפועל בהסתמך על פטור מיוחד שניתן בפקודה זו או לפיה ואינו מקיים את התנאים המצורפים לפטור, יראו אותו כמפר הוראות פקודה זו.

בעל מכונה במקום התופש
 1. היתה במפעל מכונה המונעת בכוח מיכאני שבעלה או שוכרה איננו תופש המפעל, יראו את הבעל או השוכר כאילו היה תופש המפעל לענין עבירה לפי פקודה זו שנעברה לגבי אדם שהוא עובד של הבעל או של השוכר או מקבל מהם גמול והוא עסוק ליד מכונה כאמור או בקרבתה או בקשר אליה.
העבריין למעשה
 1. אם מעשה או מחדל שתופש מפעל או בעלו אחראי להם לפי פקודה זו הם לאמיתו של דבר מעשה או מחדל של שלוח, עובד, פועל או אדם אחר, יהיה דינו כדין התופש או הבעל, הכל לפי הענין.

אחריות מנהל תאגיד או שותף

(תיקון מס' 3)
תשמ"ב-1982

 1. חברה, אגודה שיתופית או כל חבר בני אדם אחר שעברו אחת העבירות לפי פקודה זו, רואים כאחראי לעבירה גם כל מנהל, שותף או פקיד אחראי של אותו חבר בני אדם, ואפשר להביאו לדין כאילו עבר הוא את העבירה, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ונקט אמצעים סבירים למניעת העבירה.

מיום 21.5.1982

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ב מס' 1051 מיום 21.5.1982 עמ' 166 (ה"ח 1472)

 1. חברה, אגודה שיתופית או כל חבר בני אדם אחר שעברו אחת העבירות לפי פקודה זו, רואים כאחראי לעבירה גם כל מנהל, שותף או פקיד אחראי של אותו חבר בני אדם, ואפשר להביאו לדין כאילו עבר הוא את העבירה, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו או שנקט ונקט אמצעים סבירים למניעת העבירה.
עבירות עובדים ואחרים
 1. עובד שהפר את הוראות פרק ז', סימן ד', או כל אדם שהפר תקנה לפי פקודה זו המטילה עליו במפורש חובה פלונית – הוא יהיה אשם בעבירה, ותופש המפעל או בעל המפעל לא יהיו אשמים בה אלא אם הוכח שלא נקטו אמצעים סבירים למניעת ההפרה.

הפרה נפרדת לגבי כל עובד

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. עבדו בני אדם במפעל שלא בהתאם להוראות פקודה זו או תקנה לפיה, יראו את הדבר כאילו היתה הפרת הוראה לגבי כל עובד לחוד.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 141 (ה"ח 1089)

 1. הועבדו עבדו בני אדם במפעל שלא בהתאם להוראות פקודה זו או תקנה לפיה, יראו את הדבר כאילו היתה הפרת הוראה לגבי כל עובד לחוד.

 

סימן ב': עבירות ועונשין

עונש כשלא נקבע במפורש

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(תיקון מס' 2)

תשמ"א-1981

 1. בכפוף לנאמר להלן בפקודה זו, העובר עבירה לפי פקודה זו שלא נקבע לה עונש במפורש, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס 10,000 שקלים, ומאסר נוסף ארבעה עשר ימים או קנס נוסף 600 שקלים לכל יום שבו נמשכת העבירה, ובעבירה שהיתה עשויה לגרום מוות או חבלת גוף, דינו – מאסר שנה או קנס 20,000 שקלים, ומאסר נוסף ארבעה עשר ימים או קנס נוסף 600 שקלים לכל יום שבו נמשכת העבירה; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריות לפי דין אחר.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 142 (ה"ח 1089)

 1. בכפוף לנאמר להלן בפקודה זו, העובר עבירה לפי פקודה זו שלא נקבע לה עונש במפורש, דינו – מאסר חודש או קנס 1000 לירות מאסר שלושה חדשים או קנס 5000 לירות, ומאסר נוסף שבעה ימים או קנס נוסף 100 לירות 300 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה, ובעבירה שהיתה עשויה לגרום מוות או חבלת גוף, דינו – מאסר שלושה חדשים או קנס 3,000 לירות מאסר ששה חדשים או קנס 10,000 לירות, ומאסר נוסף שבעה ימים או קנס נוסף 100 לירות 300 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריות למותו של אדם או לחבלה בגופו לפי דין אחר.

 

מיום 1.8.1981

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"א מס' 1025 מיום 26.5.1981 עמ' 275 (ה"ח 1458)

 1. בכפוף לנאמר להלן בפקודה זו, העובר עבירה לפי פקודה זו שלא נקבע לה עונש במפורש, דינו – מאסר שלושה חדשים או קנס 5000 לירות, ומאסר נוסף שבעה ימים או קנס נוסף 300 לירות מאסר ששה חדשים או קנס 10,000 שקלים, ומאסר נוסף ארבעה עשר ימים או קנס נוסף 600 שקלים לכל יום שבו נמשכת העבירה, ובעבירה שהיתה עשויה לגרום מוות או חבלת גוף, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס 10,000 לירות, ומאסר נוסף שבעה ימים או קנס נוסף 300 לירות מאסר שנה או קנס 20,000 שקלים, ומאסר נוסף ארבעה עשר ימים או קנס נוסף 600 שקלים לכל יום שבו נמשכת העבירה; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריות למותו של אדם או לחבלה בגופו לפי דין אחר.
צו לתיקונים
 1. (א) הורשע תופש מפעל או בעל מפעל בשל עבירה לפי פקודה זו שאינה עבירה לפי סעיפים 235 או 236, רשאי בית המשפט, בנוסף להטלת העונש או במקומה, לצוות עליו לנקוט אמצעים שיפורטו בצו, תוך הזמן שפורש בו, לתיקון הענינים אשר לגביהם אירעה ההפרה, ורשאי הוא, לפי בקשה, להאריך את הזמן.

(ב)  ניתן הצו, לא יהיה התופש או הבעל אחראי לפי פקודה זו להמשכת ההפרה בתוך הזמן שפירש בית המשפט.

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(ג)   תופש או בעל שלא ביצע צו לתיקונים תוך הזמן שפורש או הוארך כאמור, דינו – קנס 500 לירות או מאסר שבעה ימים בעד כל יום שבו נמשכת הפרת הצו אחרי הזמן שפורש או הוארך כאמור.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 142 (ה"ח 1089)

(ג) תופש או בעל שלא ביצע צו לתיקונים תוך הזמן שפורש או הוארך כאמור, דינו – קנס 150 לירות 500 לירות או מאסר שבעה ימים בעד כל יום שבו נמשכת הפרת הצו אחרי הזמן שפורש או הוארך כאמור.

מסחר אסור

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. המפר את הוראות סעיף 46 או הוראות תקנות לפי סעיף 47, דינו – קנס 10,000 לירות או מאסר שישה חדשים.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 142 (ה"ח 1089)

 1. המפר את הוראות סעיף 46 או הוראות תקנות לפי סעיף 47, דינו – קנס 3,000 לירות או מאסר שלושה חדשים קנס 10,000 לירות או מאסר שישה חדשים.

אי-משלוח תסקיר למפקח אזורי

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. בודק דוודים מוסמך או בודק מוסמך שלא שלח עותק של תסקיר למפקח האזורי בנסיבות שבהן נדרש לעשות כן לפי סעיף 119א יאשם בעבירה.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 142 (ה"ח 1089)

 1. בודק דוודים מוסמך או בודק מוסמך שלא שלח עותק של תסקיר למפקח האזורי בנסיבות שבהן נדרש לעשות כן לפי סעיף 104(ה) לפי סעיף 119א יאשם בעבירה.

עריכת בדיקה או תסקיר שלא כראוי

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. בודק דוודים מוסמך או בודק מוסמך שעשה בדיקה שלא ביסודיות הנדרשת לפי הוראות פרק ג' או שערך תסקיר לקוי בפרט חיוני, דינו – קנס 2,000 לירות או מאסר שלושה חדשים, ואם ערך תסקיר כוזב ביודעין, דינו – קנס 10,000 לירות או מאסר שנה.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 142 (ה"ח 1089)

החלפת סעיף 229

הנוסח הקודם:

 1. בודק דוודים מוסמך שעשה בדיקה שלא ביסודיות הנדרשת לפי הוראות פרק ג' או שערך תסקיר כוזב או לקוי בפרט חיוני, דינו, בדוד קיטור – מאסר 1,500 לירות או מאסר שלושה חדשים, ובקולט קיטור או קולט אויר – קנס 750 לירות או מאסר שלושה חדשים.

שימוש במפעל ללא מימלטים מדליקה או בניגוד לצו מימלטים

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. השתמשו במפעל שאין לו מימלטים נאותים ומספיקים מדליקה, או השתמשו במפעל או בחלק ממפעל בניגוד לצו מימלטים, דין התופש – קנס 5,000 לירות או מאסר שלושה חדשים, וקנס נוסף 300 לירות או מאסר נוסף שבעה ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 142 (ה"ח 1089)

החלפת סעיף 230

הנוסח הקודם:

שימוש במפעל ללא תעודת מימלטים מדליקה או בניגוד לצו

 1. השתמשו במפעל כאמור בסעיף 128 ואין לו תעודת מימלטים מדליקה בת-תוקף או השתמשו במפעל או בחלק ממפעל בניגוד לצו של בית משפט שלום שניתן לפי סעיף 135, דין התופש – קנס 1,500 לירות או מאסר שלושה חדשים, וקנס נוסף 75 לירות או מאסר נוסף שבעה ימים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה.

תפישת מפעל בלא הודעה

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. המפר את הוראות סעיף 195, דינו – קנס 1,500 לירות וקנס נוסף 150 לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 142 (ה"ח 1089)

 1. המפר את הוראות סעיף 195, דינו – קנס 500 לירות 1,500 לירות וקנס נוסף 20 לירות 150 לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה.

פגיעה בתעודה מוצגת

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. המוריד או המקלקל תקציר, הודעה, טופס תקנות או כל תעודה אחרת שהוצגה לפי פקודה זו או הפוגע בהם, דינו – קנס 500 לירות או חודש מאסר.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 142 (ה"ח 1089)

 1. המוריד או המקלקל תקציר, הודעה, טופס תקנות או כל תעודה אחרת שהוצגה לפי פקודה זו או הפוגע בהם, דינו – קנס 150 לירות 500 לירות או חודש מאסר.
מסחר במצרך שייבואו אסור
 1. המפר את הוראות סעיף 208 יאשם בעבירה וכל מצרך שנעברה בו העבירה והוא ברשותו יחולט; מצרך שחולט כאמור יושמד או יטופל בו בדרך אחרת כפי שבית המשפט יראה לנכון.

גילוי תוצאות אנליזה

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. המפר את הוראות סעיף 211(ה), דינו – קנס 5,000 לירות או מאסר שלושה חדשים.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 142 (ה"ח 1089)

 1. המפר את הוראות סעיף 211(ה), דינו – קנס 1,500 לירות 5,000 לירות או מאסר שלושה חדשים.

 

הפרעה למפקח

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(תיקון מס' 2)

תשמ"א-1981

 1. (א) העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שלושה חדשים ובכל הרשעה נוספת לפי סעיף זה תוך שנתיים מן ההרשעה האחרונה בשל אותה עבירה, דינו – מאסר ששה חדשים:

(1)   מפריע למפקח או מעכב אותו מהשתמש כראוי בסמכות שהוענקה לו בפקודה זו או לפיה;

(2)   מסרב להשיב או משיב תשובה כוזבת, בחקירה שהותרה בפקודה זו או לפיה;

(3)   אינו מציג פנקס או תעודה שנדרש להציגם בפקודה זו או לפיה;

(4)   מסתיר או מונע, או מנסה להסתיר או למנוע, אדם מהתייצב לפני מפקח או מהיחקר על ידיו.

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(ב)  נעברה במפעל עבירה לפי סעיף קטן (א) על ידי אדם שאיננו תופש המפעל, גם התופש יהיה אשם בה, אלא אם הוכיח שלא ידע על העבירה או שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי למנעה.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 142 (ה"ח 1089)

 1. (א) העושה אחת מאלה, דינו – קנס 300 לירות 1,500 לירות או מאסר חודש, ובכל הרשעה נוספת לפי סעיף זה תוך שנתיים מן ההרשעה האחרונה בשל אותה עבירה, דינו – קנס 600 לירות 3,000 לירות או מאסר שלושה חדשים:

(1) מפריע למפקח או מעכב אותו מהשתמש כראוי בסמכות שהוענקה לו בפקודה זו או לפיה;

(2) מסרב להשיב או משיב תשובה כוזבת, בחקירה שהותרה בפקודה זו או לפיה;

(3) אינו מציג פנקס או תעודה שנדרש להציגם בפקודה זו או לפיה;

(4) מסתיר או מונע, או מנסה להסתיר או למנוע, אדם מהתייצב לפני מפקח או מהיחקר על ידיו.

(ב) נעברה במפעל עבירה לפי סעיף קטן (א) על ידי אדם שאיננו תופש המפעל, גם התופש יהיה אשם בה, אלא אם הוכיח שלא ידע על העבירה או שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי למנעה.

 

מיום 1.8.1981

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"א מס' 1025 מיום 26.5.1981 עמ' 275 (ה"ח 1458)

(א) העושה אחת מאלה, דינו – קנס 1,500 לירות או מאסר חודש מאסר שלושה חדשים, ובכל הרשעה נוספת לפי סעיף זה תוך שנתיים מן ההרשעה האחרונה בשל אותה עבירה, דינו – קנס 3,000 לירות או מאסר שלושה חדשים מאסר ששה חדשים:

זיוף ומרמה

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

 1. (א) העושה אחת מאלה, דינו, בלי לפגוע בכל הוראה ענשית אחרת – קנס 10,000 לירות או מאסר ששה חדשים:

(1)   מזייף תעודה הדרושה בפקודה זו או בתקנה לפיה או לענינן;

(2)   נותן תעודה כאמור או חותם עליה בידעו שהיא כוזבת בפרט חשוב;

(3)   מפיץ ביודעין תעודה כאמור כשהיא מזוייפת או כוזבת כאמור, או משתמש בה;

(4)   מפיץ ביודעין תעודה כאמור כאילו היא חלה על אדם פלוני כשאינה חלה כן, או משתמש בה כאמור;

(5)   מתחזה כאדם הנזכר בתעודה כאמור;

(6)   מתיימר בכוזב להיות מפקח;

(7)   מעלים עין במזיד מאחת העבירות המנויות בפסקאות (1) עד (6);

(8)   רושם במזיד רישום כוזב בפנקס, בהודעה או בתעודה שניהולם, הצגתם, המצאתם או שליחותם דרושים בפקודה זו או בתקנה לפיה או לענינן;

(9)   מצהיר או חותם במזיד הצהרה כוזבת שנדרש ליתן בפקודה זו או בתקנה לפיה או לענינן;

(10)  משתמש ביודעין ברישום כוזב או בהצהרה כוזבת כאמור.

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974

(ב)  בסעיף זה "תעודה" – לרבות תסקיר.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 143 (ה"ח 1089)

 1. (א) העושה אחת מאלה, דינו, בלי לפגוע בכל הוראה ענשית אחרת – קנס 10,000 לירות או מאסר ששה חדשים:

(1) מזייף תעודה הדרושה בפקודה זו או בתקנה לפיה או לענינן;

(2) נותן תעודה כאמור או חותם עליה בידעו שהיא כוזבת בפרט חשוב;

(3) מפיץ ביודעין תעודה כאמור כשהיא מזוייפת או כוזבת כאמור, או משתמש בה;

(4) מפיץ ביודעין תעודה כאמור כאילו היא חלה על אדם פלוני כשאינה חלה כן, או משתמש בה כאמור;

(5) מתחזה כאדם הנזכר בתעודה כאמור;

(6) מתיימר בכוזב להיות מפקח;

(7) מעלים עין במזיד מאחת העבירות המנויות בפסקאות (1) עד (6);

(8) רושם במזיד רישום כוזב בפנקס, בהודעה או בתעודה שניהולם, הצגתם, המצאתם או שליחותם דרושים בפקודה זו או בתקנה לפיה או לענינן;

(9) מצהיר או חותם במזיד הצהרה כוזבת שנדרש ליתן בפקודה זו או בתקנה לפיה או לענינן;

(10) משתמש ביודעין ברישום כוזב או בהצהרה כוזבת כאמור.

(ב) בסעיף זה "תעודה" – לרבות תסקיר.

הוראות בדבר עבירות נמשכות
 1. (א) נעברה עבירה לפי פקודה זו על ידי שלא נעשתה בדיקה, לא נרשם או צורף תסקיר או לא נעשתה פעולה אחרת, בשעה או תוך הזמן שפורשו בפקודה זו או בתקנה לפיה, יראו את העבירה כנמשכת כל עוד לא נעשתה הפעולה כאמור.

(ב)  כדי להסיר ספק נאמר בזה, כי לענין עבירה נמשכת על הוראה מהוראות פקודה זו –

(1)   התחלה חדשה של העבירה כאמור, לאחר הפסקתה, היא עבירה חדשה;

(2)   מותר להגיש תביעה ולהרשיע ולהעניש את הנאשם מזמן לזמן על כל חלק של התקופה שבה נמשכת העבירה, ובלבד שלא הורשע ולא נענש על חלק זה של התקופה קודם לכן בשל אותה עבירה.

סימן ג': הליכים משפטיים

צורת האישום
 1. באישום לפי פקודה זו די לטעון שהמפעל הוא מפעל כמשמעותו בפקודה זו ולציין את שמו של הנחזה כתופש המפעל.
המצאה ומשלוח של הזמנה לדין וצו בית המשפט
 1. הוראות סעיף 217 יחולו על ההמצאה והמשלוח של הזמנה לדין ושל צו בית המשפט שיש חובה או רשות להמציאם או לשלחם לפי פקודה זו.
הליכים כלפי אדם שבמקום התופש
 1. אם לפי פקודה זו נקבע אדם כאחראי במקום התופש או הבעל של מפעל, יחולו הוראות סעיף 218 על ההמצאה של הזמנה לדין או צו בית המשפט אליו ועל נקיטת הליך כלפיו.
רישום בפנקס כראיה
 1. אם בפקודה זו או לפיה נדרש רישום בפנקס המפעל או בפנקס אחר או ברשומה אחרת – יהא הרישום שנעשה על ידי תופשו של מפעל או מטעמו קביל כראיה נגדו על העובדות שצויינו בו; והעובדה שלא נעשה רישום שנדרש כאמור, בדבר קיום הוראה מהוראות פקודה זו או תקנה לפיה, תשמש ראיה שאותה הוראה לא קויימה.
אדם במפעל ייראה כעובד בו
 1. (א) אדם הנמצא במפעל שעה שנעשית עבודה או כשהמכונות בתנועה – למעט זמן הפסקות לארוחות או למנוחה – יראו אותו לענין פקודה זו כמי שעובד אותה שעה במפעל כל עוד לא הוכח היפוכו.

(ב)  סעיף זה לא יחול על מפעל אשר בו העובדים היחידים הם בני משפחה אחת הגרים שם.

אישום העבריין למעשה ודינו
 1. (א) תופש מפעל או בעל מפעל שהואשם בעבירה לפי פקודה זו זכאי לדרוש שאדם אחר, שאותו הוא מאשים כעבריין למעשה, יובא לפני בית המשפט בזמן שנקבע לשמיעת אישומו, ובלבד שיעשה שתי אלה:

(1)   יגיש אישום כדין נגד האדם האחר;

(2)   יתן לתובע הודעה מוקדמת לא פחות משלושה ימים על כוונתו לעשות כן.

(ב)  התובע יהיה זכאי לחקור חקירה שכנגד את התופש או הבעל אם הוא מוסר עדות, או כל עד שהזמין לתמיכת האישום שהגיש, ולהביא ראיות מפריכות.

(ג)   אם לאחר שהוכח ביצוע העבירה הוכיח התופש או הבעל להנחת דעתו של בית המשפט שתי אלה:

(1)   הוא שקד כראוי על הפעלת ההוראות של פקודה זו ושל כל תקנה לפיה השייכת לענין;

(2)   אדם אחר כאמור בסעיף קטן (א) ביצע את העבירה הנדונה בלי הסכמה, העלמת עין או מחדל זדוני מצד התופש או הבעל, –

התופש והבעל לא יהיו אשמים בעבירה, אלא אותו אדם יורשע בה, ובית המשפט רשאי, לפי שיקול דעתו, לחייבו בתשלום ההוצאות הכרוכות במשפט.

(ד)  אם בשעת גילוי עבירה הובררו להנחת דעתו של מפקח ארבע אלה:

(1)   התופש או הבעל של המפעל שקד כראוי על הפעלת ההוראות של פקודה זו ושל כל תקנה לפיה השייכת לענין;

(2)   מי הוא האדם שעבר את העבירה;

(3)   העבירה נעברה בלי הסכמה, העלמת עין או מחדל זדוני של התופש או הבעל;

(4)   העבירה נעברה תוך הפרת הוראותיו של התופש או הבעל, –

ייתבע לדין האדם שלפי דעת המפקח הוא העבריין למעשה, בלי שייתבע התופש או הבעל תחילה.

(תיקון מס' 1)
תשל"ד-1974
 1. (בוטל).

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 143 (ה"ח 1089)

ביטול סעיף 244

הנוסח הקודם:

ערעור על החלטת בית משפט שלום

 1. (א) המדינה וכל אדם שנפגע על-ידי החלטה או צו של בית משפט שלום שניתנו לפי הוראות סעיפים 133, 135 או 168, רשאים לערער עליהם לפני בית המשפט המחוזי.

(ב) על ערעור כאמור יחולו הוראות כל חיקוק הנוגע להגשת הודעות ערעור ונימוקי ערעור, לתשלום אגרות ולמתן ערובה, כאילו היה ערעור בתובענה אזרחית.

(ג) החלטת בית המשפט המחוזי בערעור לפי סעיף זה אין אחריה ולא כלום.

תביעה לשינוי הסכם או לחלוקת הוצאות בין בעל לתופש
 1. (א) חצרים שהושכרו כולם או מקצתם כמפעל, ושינויי מבנה או שינויים אחרים דרושים בהם למילוי הוראה של פקודה זו או של תקנה או דרישה לפיה, רשאי הבעל או התופש לפנות לבית המשפט המחוזי ולטעון, לפי הענין, טענה מטענות אלה:

(1)   כי לרגל הסכם שביניהם נמנע ממנו לבצע את השינויים;

(2)   כי יש לחייב את שכנגדו בהוצאות הכרוכות בשינויים, כולן או מקצן.

(ב)  בית המשפט, לאחר ששמע את בעלי הדין ואת העדים שירצו להזמין, רשאי ליתן, כפי שיראה צודק וישר בנסיבות המקרה –

(1)   לענין טענה לפי סעיף קטן (א)(1) – צו המבטל או המשנה את תנאי ההסכם;

(2)   לענין טענה לפי סעיף קטן (א)(2) – צו בדבר ההוצאות או חלוקתן, בהתחשב עם תנאי הסכם שביניהם, ולחלופין, לפי בקשת אחד מהם, לשים קץ לשכירות.

פרק י': כללי

שמירת דינים
 1. הוראות פקודה זו באות להוסיף על הוראותיו של כל חוק אחר ולא להחליפן או לגרוע מהן, זולת אם יש הוראה אחרת מפורשת.
ביצוע
 1. השר ממונה על ביצוע פקודה זו.
תחילה
 1. תחילתו של נוסח חדש זה ביום א' בניסן תשל"א (27 במרס 1971).

 

התוספת

(סעיף 164)

הוראות בדבר לחות בתהליכי טקסטיל

סימן א': ציוד

שני מדי-לחות
 1. בחדר שבו מעלים לחות מלאכותית יותקנו ויקויימו שני מדי-לחות הממלאים את הדרישות שקבע השר בצו בדבר מבנם וקיומם; אחד ייקבע במרכזו של החדר ואחד בצדו או במקום ובמצב שמפקח הורה עליו או אישר אותו, ובלבד שיהיו נראים ברורות לעובדים.
פטור
 1. המפקח הראשי רשאי בתעודה להורות לגבי מפעל או חדר שבו, כי די בהתקנתו וקיומו של מד-לחות אחד במקום שנים והוא ייקבע במקום ובמצב שיורה עליו מפקח.
לוח לחות וטופס לרישום
 1. סמוך לכל מד-לחות יהיו תלויים טופס שנקבע לרישום המקראים ולוח לחות כזה:

לוח לחות

קריאת מדי-לחות
 1. (א) מד-לחות ייקרא בכל אחד מזמנים אלה בכל יום שבו בני אדם עובדים בחדר:

(1)   אם עובדים בבוקר – בין השעות 10.00-11.00;

(2)   אם עובדים אחרי הצהריים – בין השעות 15.00-16.00;

(3)   אם עובדים לפני 06.00 או אחרי 20.00 – בזמנים אחרים שיורה עליהם המפקח האזורי.

(ב)  קריאת מדי הלחות ורישום המקראים בטופס לרישום ייעשו על ידי אדם שמינה לכך תופש המפעל.

(ג)   טפסים לרישום, לאחר הרישום האחרון בהם, יישמרו במפעל לעיון.

הרישומים ראיה
 1. הרישומים שבטופס לרישום יהיו ראיה לכאורה ללחות האטמוספירה ולמידת החום בחדר.

סימן ב': הגבלת לחות

הגבלת לחות מלאכותית
 1. לא תועלה לחות מלאכותית בחדר באחת הנסיבות האלה:

(1)   המקרא של המדחום בעל הגולה המורטבת עלה על 22.5 מעלות צלסיוס;

(2)   בחדר שטווים בו כותנה, או טווים מרינו או קשמיר בתהליך הצרפתי או היבש, או טווים או סורקים צמר באותו תהליך – עלה המקרא של המדחום בעל הגולה המורטבת על 26.5 מעלות צלסיוס;

(3)   ההפרש בין המקרא של המדחום בעל הגולה המורטבת לבין המקרא של המדחום בעל הגולה היבשה הוא פחות מההפרש שצויין בלוח הלחות.

אין להשתמש במים מזיקים
 1. (א) בהעלאת לחות מלאכותית לא ישתמשו במים העלולים לגרום נזק לבריאות העובדים או לגרום לצחנה מזיקה או מטרידה.

(ב)  לענין סעיף קטן (א) יראו מים כעלולים לגרום נזק לבריאות העובדים אם הם סופגים מתמיסה חומצנית של פרמנגנט האשלגן יותר משבעה מיליגרמים של חמצן לליטר מים תוך ארבע שעות בחום של 15.5 מעלות צלסיוס.

הגבלת לחות לפי שיטה מיוחדת
 1. אם מתכוונים שהלחות האטמוספרית בחדר מסויים לא תהיה גדולה מלחות שיש בה הפרש של 2.2 מעלות צלסיוס לפחות בין המקרא של המדחום בעל הגולה המורטבת לבין המקרא של המדחום בעל הגולה היבשה, ונמסרה הודעה על כך למפקח האזורי בדרך שנקבעה – הוראות תוספת זו לענין קריאת מדי-לחות וטפסים לרישום לא יחולו לגבי אותו חדר כל זמן שמקויים לפחות אותו הפרש והעתק של הודעה כאמור מוצג בחדר.

 

 

יעקב ש' שפירא

שר המשפטים

 

לוח השוואה

מונחים המשמשים בלוח זה

 

 

א

אַבְזָר fitting, attachment, accessory

אבזר הרמהlifting tackle

אדיםfumes

אַוָּרvent

אחיזת ידhandhold

אִנקוּלhooking

אַכֵּלcorrode

ב

בּוֹרpit, vat

בית כסא מעל בורprivy

במזידwilfully

ג

גִדרָהclose, curtilage, enclosure

גַלshaft

גַלגִלוֹןpulley

גַלגֶלתpulley block

גלילהlapping

גַּמֵּרfinish

גשרbridge, viaduct

ד

דוכןplatform

דַּפָּסות אבןlithography

דַּפָּסות בֶּלֶטletter-press

דַּפָּסות שֶקעphotogravure

ה

הלחמה קשהbrazing

הלחמה רכהsoldering

הסרת אַבניתscaling

הַשלֵםmake up, v.

הַשנֵה (חשמל)transform

התאמהadjustment

הֶתקֵןdevice, appliance

הַתקֵןprovide

ז

זרוע (בעגורן)jib

זרוע (בעגורן)ךיג

ח

חוֹסֵך (בדוד קיטור)economiser

חידוש מילוי מַשָּׁקיםrepointing

חַיָּץbaffle

חָצֹה וָשוֹבtraverse

חצרים לשכירות כוחtenement factory

 

כ

כֶּבֶשgangway

כַּוונֵןadjust, set up

כּוֹשspindle

כַּוַּת אישmanhole

כַּוַּת ידhandhole

כַּלֵל מחדשrefit

כַּנֶנתcrab, winch, gin wheel, teagle

ל

לולבbolt

לַכָּהvarnish, lacquer

מ

מאגרreservoir

מַאֲחֵזhandhold

מבדוקdock (dry or floating)

מַד לחץ קיטורsteam pressure gauge

מִדרֶכֶת מעבר gangway

מובִיל מיםaqueduct

מוֹט גֶלֶםstock bar

מוצאoutlet, exit

מֵזַחpier

מזח עגינהjetty

מַחבֵּרjoint, coupling

מַחוֵןindicator

מִיגָשהwharf

מְכָלvessel, tank

מְכַל ניקוזblow-off vessel

מכַל קיטורsteam container

מִמלָטescape, means of escape

מיתקניםworks

מכוונן-מכונת-כליםtoolsetter

 

 

 

 

מַכוֵןguide

מכונותmachinery

מכשירapparatus

מכשיר עיתוקstriking gear

מֶמיר (חשמל)converter

מִמסֶרֶתtransmission machinery

מסביב ל…precincts of

מסוּכָּךancased

מַסּוֹעַ עילי (מכונת הרמה)runway

מִסְפָּןdock (wet)

מספָּנָהyard (for shipbuilding)

מעבר לאדיםflue

מַעֲנָבsling

מענב רב-ענפיmultiple sling

מעליתlift, hoist

מעקהhand-rail

מקראreading

מַראֶה מפלס מים water gauge

מֶרכּבcarriage

משולבinterlocking

מַשחֵןsuperheater

מַשנֵקchoke

מַתֵּגswitch, v.

נ

נֶחזהostensible, purporting

נחשוןcoil

נַיָּחstationary

נֶסַחextract

ס

סַבֶּבת שינייםpinion

סְביבוֹלswivel

סְגירshackle

סִיגיםslag

סַפֵּקprovide

ע

עובדperson employed

עוסק, עסוקperson working

עוּקהsump

עיצובdesign

עשוי במשיכהsolid drawn

פ

פיר מעליתliftway, hoistway

פקק נָתִיךfusible plug

פתח שבקירteagle opening

צ

צוהרskylight

צוֹרflint

צַחנה מזיקה או מטרידהeffluvia

צינור הרקהblow-off pipe

צַפחהslate

צרורותgravel

ק

קְבועותfixtures

קַיֵםmaintain

קילוףscurfing

קירוי (של חדר)top (of room)

קַפֵּלplait, v.

ר

רוֹבדlanding

רווחהwelfare

רַפֵּהanneal

רצועת הֶנֵעַdriving belt

רָציףquay

ש

שַדֵּר (הודעות ותשדורות)transmit

שחםgranite

שיפּולַיםbilges

ת

תא (במעלית)cage (of lift)

תא אש ותא שריפהboiler-furnace

תעלה עליונה (של גלגל מים)head race

תעלה תחתונה (של גלגל מים)tail race

תעודהcertificate, document

תקצירabstract

תשדורותcommunications

תשלובת גלגליםgearing

 

 

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן

 

* פורסמה דיני מדינת ישראל [נוסח חדש] מס' 16 מיום 30.8.1970 עמ' 337 (הנ"ח מס' 13 עמ' 335).

נקבעה בוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ביום 5.8.1970 לפי סעיף 16 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948. נוסח זה בא במקום הפקודה שפורסמה ע"ר 1946, תוס' 1 מס' 1472, עמ' 60; ס"ח 164, תשי"ד, עמ' 208; ס"ח 382, תשכ"ג, עמ' 6.

תוקנה ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 136 (ה"ח תשל"ד מס' 1089 עמ' 16) – תיקון מס' 1.

ק"ת תשל"ח  מס' 3810 מיום 1.2.1978 עמ' 659 – צו תשל"ח-1978.

ס"ח תשמ"א מס' 1025 מיום 26.5.1981 עמ' 274 (ה"ח תש"ם מס' 1458 עמ' 256) – תיקון מס' 2; תחילתו ביום 1.8.1981.

ס"ח תשמ"ב מס' 1051 מיום 21.5.1982 עמ' 166 (ה"ח תש"ם מס' 1472 עמ' 335) – תיקון מס' 3 בסעיף 16 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 2), תשמ"ב-1982.

ס"ח תשמ"ד מס' 1101 מיום 30.12.1983 עמ' 34 (ה"ח תשמ"ד מס' 1652 עמ' 88) – תיקון מס' 4.

ס"ח תשמ"ט מס' 1286 מיום 29.9.1989 עמ' 114 (ה"ח תשמ"ט מס' 1940 עמ' 110) – תיקון מס' 5 בסעיף 35 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), תשמ"ט-1989; תחילתו ביום 1.12.1989.

ס"ח תשס"ה מס' 2013 מיום 14.7.2005 עמ' 692 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 76 עמ' 142) – תיקון מס' 6; תחילתו ביום 14.7.2006 ור' סעיף 8 לענין תחילה ותחולה.

ס"ח תשס"ז מס' 2109 מיום 8.8.2007 עמ' 453 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 143 עמ' 140) – הוראת שעה בסעיף 11 לחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), תשס"ז-2007; תחילתה 60 ימים מיום פרסומה ותוקפה לעשר שנים מיום פרסומה (תוקנה ס"ח תשע"ב מס' 2374 מיום 2.8.2012 עמ' 592 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 709 עמ' 1220) – הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2012).

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 600 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 535 עמ' 44) – תיקון מס' 7 בחוק להחלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה), תשע"ד-2014.

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 72 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 951 עמ' 1352) – תיקון מס' 8 בסעיף 28 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), תשע"ו-2015; תחילתו ביום 1.12.2015.

[1] תחילת תוקף הפסקה במועד או במועדים שיקבע השר בצו באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, דרך כלל או לסוגי מעבדות.

[2] סעיף 70ב ייכנס לתוקף ביום 14.7.2007; ר' סעיף 8 לתיקון מס' 6, תשס"ה-2005.

[3] הסעיף ייכנס לתוקף ביום 14.7.2007.

[4] ר' י"פ תשס"ו מס' 5542 מיום 19.6.2006 עמ' 3800.

[5] ר' צו הבטיחות בעבודה (סדנאות במוסדות חינוך), תשל"ח-1978.

Print Friendly, PDF & Email

פה יבוא באנר

תודה שאתם מבקרים בפורטל "טכנו נט". טכנו נט נט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום הטכנולוגיה והתעשייה באתר תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום המתכת,פלסטיק, זיווד ואריזה, הייטק, אוצומציה וסייבר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

חוק פסולת אלקטרונית עובר לשלב הבא -האיסוף והטיפול בפסולת אלקטרונית וחשמלית ...

13 ביולי 2024

ניקוי מחליפי חום
ועדת הכלכלה אישרה תיקון לתקנות המיזוגים
גידור מכונות - מה הדרישות
שיטות לצמצום חשיפת הרתך לגזי הריתוך
חבות מעבידים
חוק פסולת אלקטרונית עובר לשלב הבא -האיסוף והטיפול בפסולת אלקטרונית וחשמלית ...

13 ביולי 2024

ניקוי מחליפי חום
ועדת הכלכלה אישרה תיקון לתקנות המיזוגים
גידור מכונות - מה הדרישות
תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

כדי להיות תמיד מעודכנים