לקט אינדיקטורים כלכליים לחודשים אוגוסט – אוקטובר 2015

 

 

 

אוגוסט – אוקטובר 2015 לעומת מאי – יולי 2015 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי)

·  יצוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים) ירד ב-11.1%

פרסום

·  סך כל הרכישות בכרטיסי אשראי עלה ב-3.7%

·  מדד המכירות ברשתות שיווק עלה ב-1.1%

·  יבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות, מטוסים ומוצרי אנרגיה) עלה ב-2.9%

·  מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.8%

 

אוגוסט – ספטמבר 2015 לעומת יוני- יולי 2015 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי)

·  מדד הייצור התעשייתי ירד ב-5.6%

·  מדד הפדיון במסחר הקמעוני עלה ב-5.1%

·  מדד הפדיון לכל ענפי המשק (למעט יהלומים) עלה ב-2.7%

 

ללוח

האינדיקטורים הכלכליים לחודשים האחרונים מצביעים על עלייה במדד המכירות ברשתות השיווק, ביבוא הסחורות, במדד הפדיון במסחר הקמעוני, במדד הפדיון לכלל ענפי המשק ובסך כל הרכישות בכרטיסי האשראי. במקביל, ירידה ביצוא הסחורות, במדד המחירים לצרכן ובמדד הייצור התעשייתי.

אחוז הבלתי מועסקים מתוך כוח העבודה, על פי נתונים מנוכי עונתיות, היה 5.3% בחודש אוקטובר 2015, לעומת 5.1% בחודש הקודם.

 

בתיאור הממצאים מוצגים השינויים בנתוני מגמה במונחים שנתיים, אלא אם כן צוין אחרת. נתוני מגמה ונתונים מנוכי עונתיות עשויים להשתנות מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מדי חודש או רבעון.

פירוט האינדיקטורים העיקריים (לוח 1).


שימושים במקורות

יצוא הסחורות 1 (למעט יהלומים, אניות ומטוסים) ירד באוגוסט – אוקטובר 2015 ב-%11.1 בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 14.1% בשלושת החודשים הקודמים (תרשים 1).

 

היצוא התעשייתי (תעשייה, כרייה וחציבה) ירד באוגוסט – אוקטובר 2015 ב-%10.7 בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 13.0% בשלושת החודשים הקודמים.

פירוט היצוא התעשייתי (ללא אניות, מטוסים ויהלומים) לפי עצמה טכנולוגית (לוח א), מצביע על ירידה בכל סוגי התעשיות למעט תעשיית מעורבת עילית (תרשים 2).

 

לוח א: יצוא תעשייתי לפי עצמה טכנולוגית – שינוי באחוזים בחישוב שנתי (על פי נתוני מגמה)

תעשיות טכנולוגיה מאי – יולי 2015 אוגוסט – אוקטובר 2015
עילית (אלקטרוניקה, כלי טיס ותרופות) 9.1- 19.3-
מעורבת עילית (כימיה, מכונות, ציוד חשמלי וכלי הובלה ללא כלי טיס) 21.0- 2.8
מעורבת מסורתית (כרייה וחציבה, מינרלים-אל מתכתיים, גומי ופלסטיק, מתכת בסיסית ומוצרי מתכת) 14.8- 12.4-
מסורתית (מזון, משקאות, טקסטיל, הלבשה, מוצרי עור, נייר, דפוס ועץ ומוצריו) 0.9- 2.3-

 

יצוא השירותים (לא כולל שירותים מחברות הזנק),2 לאחר ניכוי השפעת העונתיות, ירד באוגוסט – ספטמבר 2015 ב-3.3%, לאחר עלייה של 1.6% בחודשיים הקודמים. יצוא שירותי תיירות נותר יציב באוגוסט – ספטמבר 2015, לאחר עלייה של 1.7% בחודשיים הקודמים, יצוא השירותים העסקיים (לא כולל שירותים מחברות הזנק) ירד באוגוסט – ספטמבר 2015 ב-4.0%, לאחר עלייה של 1.6% בחודשיים הקודמים.

יצוא שירותים עסקיים מהווה כשני שלישים מסך יצוא השירותים והוא כולל: תכנה ומחשוב, מחקר ופיתוח, שירותי תקשורת, שירותי הנדסה ושירותי טכנאים, פרסום, תמלוגים, בינוי, מסחר ועוד.

 

מספר לינות התיירים במלונות התיירות ירד באוגוסט – אוקטובר 2015 ב-8.4% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 0.2% בחישוב שנתי בשלושת החודשים הקודמים. במקביל, ירד מספר לינות הישראלים בבתי מלון באוגוסט – אוקטובר 2015 ב-6.1% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 3.4% בשלושת החודשים הקודמים.

________________________

1 החל מחודש יוני2013 מתפרסמים נתוני יצוא הסחורות על פי הסיווג האחיד של ענפי כלכלה 2011 (ISIC Rev. 4).

בעקבות המעבר לסיווג החדש עודכנו כל סדרות יצוא הסחורות לפי ענפי כלכלה משנת 2004 ואילך.

2 החל מחודש מרס 2013 מתפרסמים נתוני יצוא השירותים העסקיים על פי סיווג כלכלי חדש (הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011) ועל פי מדגם מע"מ חדש שהוצא בשנת 2011. הסבר מפורט לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 בהודעה לעיתונות יצוא שירותים שהתפרסמה באתר הלשכה בתאריך 7 בנובמבר 2012


מדד פדיון המסחר הקמעוני, שהינו אינדיקטור לביקוש בשוק המקומי, עלה ב-5.1% בחישוב שנתי בחודשים באוגוסט – ספטמבר 2015, בהמשך לעלייה של 5.8% בחודשיים הקודמים.

 

מדד המכירות ברשתות השיווק (המהוות שליש מפדיון המסחר הקמעוני) עלה באוגוסט – אוקטובר 2015 ב-1.1% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 3.3% בשלושת החודשים הקודמים. מדד המכירות של רשתות המזון ירד באוגוסט – אוקטובר 2015  ב-1.5% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 4.7% בשלושת החודשים הקודמים.

 

סך הרכישות של צרכנים פרטיים בכרטיסי אשראי עלה ב-3.7% בחישוב שנתי באוגוסט – אוקטובר 2015 , בהמשך לעלייה של 9.1% בשלושת החודשים הקודמים.

 

מספר המשרות הפנויות הממוצע 3 באוגוסט – אוקטובר 2015 הסתכם ב- 85.2 אלף משרות פנויות בחודש, לעומת ממוצע של 84.9 אלף משרות פנויות בשלושת החודשים הקודמים.

 

מדד אמון הצרכנים (ללא ניכוי השפעת עונתיות) ירד בחודש אוקטובר 2015 לרמה של %25.0- , לעומת %22.0- בספטמבר 2015 .

באוקטובר 2015 לא חל שינוי (ברמת מובהקות מקובלת של 95%) במאזן המתייחס למספר המובטלים ולעומת זאת חלה הרעה במאזן המתייחס למצב הכלכלי בישראל ובמאזן המתייחס לציפיות לגבי חיסכון של משק בית ובמאזן המתייחס למצב הכלכלי של משק הבית (לוח ב').

 

המאזן מייצג את ההפרש שבין המדווחים על ערכים חיוביים למדווחים על ערכים שליליים, כשיעור מסך כלל המשיבים. מדד אמון הצרכנים נע בין %100- לבין 100%+.

 

לוח ב: מדד אמון הצרכנים והמאזנים המרכיבים את המדד (שינוי באחוזים)

 

המאזנים ספטמבר 2015 אוקטובר 2015
המאזן המתייחס למצב הכלכלי של משק הבית -4.0 -6.0
המאזן המתייחס למצב הכלכלי בישראל -21.0 -29.0
המאזן המתייחס למספר המובטלים -31.0 -30.0
המאזן המתייחס לציפיות לגבי חיסכון של משק הבית -31.0 -35.0
מדד אמון הצרכנים -22.0 -25.0

 

_________________________

3 החל מחודש מאי 2013 מתפרסמים נתונים של משרות פנויות לפי סיווגים חדשים של ענפי הכלכלה ומשלחי יד. נוכח שינויים אלה, יש  

לשים לב בהשוואת נתונים החל מינואר 2013 לנתוני עבר. להסברים נוספים על השינויים בסקר משרות פנויות


ענפי הכלכלה

מדד הפדיון לכל ענפי המשק ללא יהלומים4 (לפי נתוני מע"מ) עלה בחודשים באוגוסט – ספטמבר 2015 ב-2.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעליה של 4.0% בחודשיים הקודמים (לוח ג, תרשים 3).

 

לוח ג: מדדי פדיון בענפי הכלכלה השונים – שינוי באחוזים בחישוב שנתי (על פי נתוני מגמה)

 

ענף כלכלי יוני – יולי 2015 אוגוסט – ספטמבר 2015
תעשייה, כרייה וחציבה -3.2 -1.7
בינוי 18.9 7.6
מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים 4.6 2.5
תחבורה אחסנה, דואר ובלדרות 6.7 3.7
מידע ותקשורת -6.1 -7.7
פעילויות בנדל"ן, שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים ושירותי ניהול ותמיכה 6.1 4.6
כלל ענפי המשק ללא יהלומים 4.0 2.7

 

 

מאזן הפעילות העסקית הכוללת (ללא ניכוי השפעת עונתיות) על פי סקר הערכת מגמות בעסקים5 הסתכם בעלייה של 1.9% בחודש אוקטובר 2015, לעומת %3.4 בספטמבר 2015.

פירוט מאזן הפעילות העסקית הכוללת (לוח ד), על פי דיווח המנהלים, באוקטובר 2015, מצביע על הרעה קלה במאזן הפעילות העסקית הכוללת, ירידה בהערכת המנהלים חלה בענפי הבינוי, השירותים, המסחר הקמעוני ובענף המלונאות. הטבה בהערכת המנהלים חלה בענף התעשייה.

 

לוח ד': מאזן הפעילות העסקית הכוללת והמאזן לפי ענפים (שינוי באחוזים)

 

המאזנים ספטמבר 2015 אוקטובר 2015
ענף התעשייה -0.1 1.0
ענף הבינוי 7.2 6.1
ענף המסחר הקמעוני 2.8 -3.9
ענף השירותים 4.7 3.7
ענף המלונאות -12.6 -18.6
מאזן הפעילות העסקית הכוללת 3.4 1.9

 

 

________________________

4 החל מחודש פברואר 2013, מתפרסמים מדדי הפדיון משנת 2011 על פי הסיווג הכלכלי החדש (הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011) ועל בסיס חדש: 100=2011. להסברים מפורטים על השינויים במדדי הפדיון.

פרסום

5 בחודש ינואר 2013 נערכו מספר שינויים בסקר הערכת המגמות בעסקים: המעבר לסיווג הכלכלי האחיד החדש של ענפי הכלכלה 2011, שינוי בנוסח השאלות, שינוי במספר האופניות והאפשרות החדשה להשבה על הסקר באמצעות האינטרנט. נוכח שינויים אלו יש לשים לב לשינויים בהשוואת נתונים של ינואר 2013 לנתוני עבר. להסברים נוספים על השינויים בסקר הערכות מגמות בעסקים.

 

מדד הייצור התעשייתי (תעשייה, כרייה וחציבה) 6 ירד באוגוסט – ספטמבר 2015 ב-5.6% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 3.9% בחישוב שנתי בחודשיים הקודמים.

מפירוט הנתונים לפי עצמה טכנולוגית (לוח ה, תרשים 4) ניתן לראות המשך ירידה בתעשייה עילית ובתעשייה מעורבת מסורתית, ועלייה קלה בתעשייה מסורתית.

 

לוח ה: ייצור תעשייתי לפי עוצמה טכנולוגית – שינוי באחוזים בחישוב שנתי (על פי נתוני מגמה)

 

עצמה טכנולוגית יוני – יולי 2015 אוגוסט – ספטמבר 2015
עילית -14.8 -17.1
מעורבת עילית 7.9 7.8
מעורבת מסורתית -5.0 -6.1
מסורתית 1.2 1.8
סה"כ תעשייה, כרייה וחציבה -3.9 -5.6

 

 

 

 

 

יבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות, מטוסים וחומרי אנרגיה) עלה בחודשים אוגוסט – אוקטובר 2015 ב-2.9% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 5.4% בשלושת החודשים הקודמים (תרשים 1).

פירוט יבוא הסחורות (לוח ו), מצביע על עלייה ביבוא כל סוגי הסחורות.

 

לוח ו': יבוא הסחורות* – שינוי באחוזים בחישוב שנתי (על פי נתוני מגמה)

 

יבוא סחורות מאי – יולי 2015 אוגוסט – אוקטובר 2015
חומרי גלם (ללא יהלומים וחומרי אנרגיה) -0.7 5.2
מוצרי צריכה 6.1 5.0
מוצרי השקעה 13.2 0.2
סה"כ יבוא סחורות 5.4 2.9

           * למעט יהלומים, אניות, מטוסים וחומרי אנרגיה

             * * הנתון בסוגריים הוא בחישוב רבעוני.


________________________

6 החל מחודש מרס 2013, מתפרסמים מדדי התעשייה ובכללם מדד הייצור התעשייתי על פי סיווג כלכלי חדש (הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 ) ועל בסיס חדש 2011=100 (על פי מדגם שהוצא בשנת 2011). מדדי שנת 2012 חושבו מחדש על פי המדגם החדש והמדדים לשנים קודמות הועברו לבסיס 2011 על פי מטריצת מעבר. כדי לאפשר השוואה לתקופות קודמות המדדים משנת 2004 לפי סיווג חדש מתפרסמים במאגר הנתונים.   להסברים מפורטים על השינויים במדדי הייצור התעשייתי.

תעסוקה

אחוז הבלתי מועסקים מתוך כוח העבודה, על פי נתונים מנוכי עונתיות, היה 5.3% בחודש אוקטובר 2015, לעומת 5.1% בחודש הקודם.

 

אחוז המשתתפים מתוך כוח העבודה, על פי נתונים מנוכי עונתיות, הגיע ל-64.0% בחודש אוקטובר 2015, לעומת 64.2% בספטמבר 2015.

מחירים

לוח ז: מדד מחירים לצרכן (תרשים 6) – שינוי באחוזים בחישוב שנתי (על פי נתוני מגמה)

 

מדד מאי – יולי 2015 אוגוסט – אוקטובר 2015
מדד המחירים לצרכן – סך הכל 0.0 0.8-
מדד המחירים לצרכן – ללא דיור -0.8 -2.0
מדד המחירים לצרכן – ללא דיור וללא ירקות פירות -1.2 -2.8


בחודש אוקטובר 2015 ירדו שערי החליפין הממוצעים הן של הדולר והן של האירו ב-1.3% בהשוואה לחודש ספטמבר 2015 (נתונים מקוריים בחישוב חודשי).

 

 

Print Friendly, PDF & Email

פה יבוא באנר

תודה שאתם מבקרים בפורטל "טכנו נט". טכנו נט נט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום הטכנולוגיה והתעשייה באתר תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום המתכת,פלסטיק, זיווד ואריזה, הייטק, אוצומציה וסייבר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

מצלמת המעקב במרחב הציבורי - עד לאן הן מצליחות לחדור לנו לפרטיות

18 ביולי 2024

דאסו סיסטמס בסלון האוירי בפארנבורו 2024: התאומים הוירטואליים, חוויות יצירתי...

18 ביולי 2024

ראשי המגזר עסקי מתאחדים ויפעלו מעתה יחד

18 ביולי 2024

פיקוד העורף והמגזר העסקי פועלים בשיתוף פעולה למען מוכנות לחירום

15 ביולי 2024

נפתח מפעל בטרי Batte-Re למחזור סוללות ליתיום-יון בדימונה

15 ביולי 2024

הטקסונומיה הישראלית לסיווג פעילויות כלכליות בנות-קיימה, לפי תרומתן למטרות ה...

11 ביולי 2024

מצלמת המעקב במרחב הציבורי - עד לאן הן מצליחות לחדור לנו לפרטיות

18 ביולי 2024

דאסו סיסטמס בסלון האוירי בפארנבורו 2024: התאומים הוירטואליים, חוויות יצירתי...

18 ביולי 2024

ראשי המגזר עסקי מתאחדים ויפעלו מעתה יחד

18 ביולי 2024

פיקוד העורף והמגזר העסקי פועלים בשיתוף פעולה למען מוכנות לחירום

15 ביולי 2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

כדי להיות תמיד מעודכנים