תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות,מיתקנים וציוד) , התשס"א – 2001

תוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו173- לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל1970- (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז1977-, אני מתקין תקנות אלה:

 1. הגדרות

בתקנות אלה –

"מכונה" – כהגדרתה בפקודה;

"מכירה" – לרבות השכרה, מסירה לשימוש או לשם מכירה, הצגה לשם מכירה או לשם קידום מכירה;

פרסום

"מפעל" – כמשמעותו בפקודה;

"מפקח עבודה" – כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד1953-;

"פריט" – כל אחד מהפריטים המפורטים בתוספת הראשונה;

"סוכן" – מי שעוסק בתיווך בין יצרן הפריט לבין מקבלו;

"תקן" – תקן כהגדרתו בסעיף 6(א) לחוק התקנים, התשי"ג1953- (להלן – חוק התקנים), ותקן רשמי כהגדרתו בסעיף 8(א) לחוק התקנים.

 1. איסור מכירה

(א)  לא ימכור אדם לשימוש במפעל מכונה או פריט שאינו ממלא אחר דרישות הפקודה, תקנותיה או התקן, הכל כמפורט בתוספת השניה.

(ב)  מפקח עבודה רשאי לדרוש מיצרן, יבואן, סוכן, משווק או מוכר לגבי מכונה או פריט, הצגת תעודת בדיקה, כמשמעותה בסעיף 12 לחוק התקנים, בדבר התאמת המכונה או הפריט לתקן.

 1. צירוף הוראות הפעלה, אחזקה ובטיחות

(א)  יצרן, יבואן, סוכן, משווק או מוכר של מכונה או פריט יצרף אליהם הוראות הפעלה, אחזקה ובטיחות (להלן – הוראות) בשפה העברית; למכונה או פריט מיובאים יצורפו גם הוראות בשפה האנגלית.

(ב)  למכונה או פריט שנועדו להרכבה יצורפו, נוסף על ההוראות האמורות בתקנת משנה (א), הוראות הרכבה והרצה והוראות בטיחות בהרכבה בשפה העברית; למכונה או פריט מיובאים יצורפו הוראות אלה גם בשפה האנגלית.

(ג)  הוצמדה למכונה או פריט תווית הוראות בטיחות והפעלה בשפה זרה, תתורגם התווית לשפה העברית ותוצמד למכונה או לפריט.

 1. אחזקת מלאי של חלקי חילוף

יצרן, יבואן, סוכן, משווק או מוכר של מכונה או פריט יספק, על פי דרישת לקוח, חלקי חילוף בטיחותיים עד תום שבע שנים מיום אספקת המכונה או הפריט ללקוח.

 1. שמירת דינים

אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין.

 1. סייג לתחולה

תקנות אלה לא יחולו על מכונה חקלאית כהגדרתה בתקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח1988-.

 1. תחילה2

תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

פריט הוא כל אחד מאלה:

(1)  מכונת הרמה;

(2)  אבזר הרמה;

(3)  מיתקן לחץ;

(4)  מעלית;

(5) פיגום, כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח1988- (להלן – תקנות הבניה);

(6)  טפסה מתועשת, כהגדרתה בתקנות הבניה;

(7)  כלי עבודה חשמלי מיטלטל;

(8)  ציוד ריתוך וחיתוך;

(9)  כלים לשיקוע פינים.

תוספת שניה

(תקנה 2)

 1. למכונת הרמה –

(א)  סעיפים 37 עד 39, 44, 45 ו80- לפקודה;

(ב)  תקנות 14 עד 25 ו27- לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), התשכ"ז1966-;

(ג)  תקנות 5 עד 10, 11(3) עד (5) לתקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ"ג1983-;

 1. לאבזרי הרמה – סעיף 72 לפקודה;
 2. למיתקן לחץ –

(א)  סעיפים 37 עד 39, 44, 45, 101, 102, 108, 109, 113, 114 לפקודה;

(ב)  תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ"ז1986-;

(ג)  תקנות 1 עד 16 לתקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במיתקן לחץ), התשנ"ו1995-;

(ד)  ת"י 4280, חלק 1 – דודי קיטור: דוודים בעלי צינורות אש;

פרסום

(ה)  ת"י 4295 – מכלי לחץ.

 1. למעלית –

(א)  סעיפים 37 עד 39, 44, 45, 59, 63, 65, 68 לפקודה;

(ב)  ת"י 24 חלק 1 – מעליות נוסעים ומעליות משא: חשמליות או ת"י 24 חלק 2 – מעליות: מעליות נוסעים ומעליות משא הידרוליות, לפי הענין;

 1. לפיגומים – ת"י 1139 חלק 1 – פיגומים: כללי; ת"י 1139, חלק 2 – פיגומים: פיגומים תלויים – דרישות בטיחות, חישובי תכן, קריטריונים ליציבות, מבנה בדיקות; ת"י 1139 חלק 3 – פיגומים: פיגומי מגדל ניידים ונייחים עשויים רכיבים טרומיים; לפיגום ממוכן – כהגדרתו בתקנות הבניה סעיפים 37 עד 39, 44, 45 ו80- לפקודה.
 2. טפסה מתועשת –

(א)  תקנות 90 עד 93 לתקנות הבניה;

(ב)  ת"י 904, חלק 1 – טפסות לבטון: עקרונות – סעיף 3.4.13 ות"י 904 חלק 2 – טפסות לבטון: תומכות שחילות.

 1. כלי עבודה חשמלי מיטלטל –

(א)  סעיפים 37 עד 39, 44 ו45- לפקודה;

(ב)  תקנה 6(א) ו-(ב) לתקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן1990-;

(ג)  ת"י 757 – כלי עבודה חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד: דרישות בטיחות כלליות;

 1. ציוד ריתוך וחיתוך –

(א)  סעיפים 37 עד 39, 44 ו45- לפקודה;

(ב)  ת"י 717 חלק 1 – ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לריתוך; ת"י 717 חלק 2 – ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח בעלי שירות מוגבל לריתוך ידני באלקטרודות מצופות; ת"י 717 חלק 3 – רתכות בקשת חשמלית: מחזקי אלקטרודות לריתוך ידני;

 1. כלי לשיקוע פינים – ת"י 472 חלק 1 – כלי לשיקוע פינים: דרישות בטיחות.
 2. למכונה –

(א)  סעיפים 37 עד 39, 44 ו45- לפקודה;

(ב)  ת"י 1844 – מכבשם מכניים – בטיחות; ת"י 1845, חלק 2 – בטיחות מכונות: מרווחים מינימליים למניעת מעיכת חלקי גוף אדם.

_________________________________

1 ק"ת תשס"א, 928.

2 התקנות פורסמו ביום 12.7.2001.

 

Print Friendly, PDF & Email

פה יבוא באנר

תודה שאתם מבקרים בפורטל "טכנו נט". טכנו נט נט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום הטכנולוגיה והתעשייה באתר תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום המתכת,פלסטיק, זיווד ואריזה, הייטק, אוצומציה וסייבר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

ניקוי מחליפי חום
ועדת הכלכלה אישרה תיקון לתקנות המיזוגים
גידור מכונות - מה הדרישות
שיטות לצמצום חשיפת הרתך לגזי הריתוך
חבות מעבידים
סיכום שנת 2015 בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית
ניקוי מחליפי חום
ועדת הכלכלה אישרה תיקון לתקנות המיזוגים
גידור מכונות - מה הדרישות
שיטות לצמצום חשיפת הרתך לגזי הריתוך
תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

כדי להיות תמיד מעודכנים