תהליך ריתוך – ריתוך התנגדות- (413) RW

גדרה

איחוד חלקי מתכת הנמצאים במגע ישיר באמצעות הפעלת לחץ הדדי וחום כתוצאה מהעברת זרם חשמלי דרך נקודת מגע בעלת התנגדות חשמלית גבוהה [1] .

משימות עיקריות בתהליך ריתוך התנגדות

א.   הכנת עמדת עבודה

ארגון עמדת העבודה לרבות פינוי האזור מחומרים דליקים, הקצאת שטח עבודה נקי, יבש, מואר ומאוורר.

הבאת חלקים: חומרים, ציוד מגן אישי, ציוד ספציפי נחוץ (למשל ביצוע ריתוך במקום מוקף מצריך קיומם של מערכת לאספקת אוויר לרתך ומערכת יניקת אוויר מן המקום המוקף). תהליך הבאת האמצעים יבוצע לעיתים תוך שימוש באביזרי הרמה או שינוע.

עיין בתהליך עזר "שינוע" מספר 444 ותקנות הבטיחות בעבודה הרלוונטיות.

פרסום

ב.    הכנת חלקים  (עוּבָּדִים) לריתוך

הכנת החלקים כוללת בדרך כלל ניקוי האזור המיועד לריתוך על ידי הסרת שמנים ולעתים על ידי השחזה זויתית. עיין תהליכים ("השחזה") "עיבוד אברזיבי יבש" מספר 357 ו"הסרת שומנים" מספר 183.

ג.    תיאור התהליך ריתוך התנגדות

בריתוך התנגדות, זרם חשמלי מועבר דרך החלקים המתכתיים המוחזקים יחד תחת לחץ.

כתוצאה מהתנגדות חשמלית גבוהה בנקודת המגע , מתקבל חימום מקומי וחלקי המתכת מותכים ומתאחדים. בשיטה זו לא מוספת לתהליך הריתוך מתכת נוספת (חומר מילוי).

שיטות ריתוך בהתנגדות העיקריות הן: ריתוך נקודתי Spot welding)), ריתוך תפר ((Seam welding, ריתוך בליטות ((Projection welding וריתוך הבזק/נצנוץ (Flashing welding) כפי שמוצגות שלש מביניהן באיור 1 [2]. באיור 2א מוצגת מכונה לריתוך נקודתי ובאיור 2ב מוצגת מכונה לריתוך תפרים אורכיים.

שיטת ריתוך בהתנגדות שימושית בעיקר בייצור של משטחים מתכתיים קלים [3].

איור 1. שיטות ריתוך בהתנגדות. [שביט, י.: בטיחות בריתוך חשמלי, המוסד לבטיחות וגהות, 1996]

איור 2 א. מכונה לריתוך בהתנגדות: ריתוך נקודתי.

איור 2 מכונה לריתוך בהתנגדות: ריתוך תפרים אורכיים [שביט, י.: בטיחות בריתוך חשמלי, המוסד לבטיחות וגהות,1996]

עבודות גימור

ד.    הסרת סיגים

עם סיום ביצוע הריתוך, תתבצע הסרת הסיגים שהצטברו כשכבת ציפוי על פני האזור המרותך – "לנקות את התפר". תהליך זה מבוצע בדרך כלל באופן ידני (על ידי פטיש או באמצעות השחזה). עיין תהליך עיבוד אברזיבי יבש מספר 357.

בדיקות של טיב התפר

בדיקת טיב התפר תעשה באמצעות:

בדיקה ויזואלית של טיב הריתוך (בדיקה חיצונית);

בדיקת אל-הרס, למשל באמצעות קרני X-Ray.

עיין תהליכים "ביקורת טיב-ויזואלי" מספר 118 ו"בדיקות אל הרס – פולטי קרינת X-Ray" מספר 111.

ה.   שינוע חלקים

שינוע חלקים כבדים שרותכו יעשה תוך שימוש בציוד הרמה, כולל במקרה הצורך עגורנים על פי המפורט בתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנים מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג -1992 . עיין תהליך עזר "שינוע" מספר 444.

גורמי סיכון עיקריים במשימה ריתוך בהתנגדות

סיכונים בטיחותיים

זיהוי :

מעיכת חלק מגוף הרתך בין אלקטרודות או חלקים נעים אחרים בציוד.

בקרה:

מתגי ההפעלה יתוכננו כך שהמפעיל לא יוכל להפעילם שלא במתכוון.

יש להתקין מנגנוני הפעלה דו-ידניים, חישני קרבה, מגינים או כל אמצעי אחר על מנת למנוע מידי העובד להיתפס בין החלקים.

במכונות קבועות לריתוך נקודתי יש להתקין לפחות אחד מהתקני הבטיחות הבאים:

– מגינים המונעים מידי המפעיל להגיע לנקודת המגע.

– מנגנון המונע הפעלה בעת שידי המפעיל נמצאת בנקודת העבודה.

– הגנה על חלקים הטעונים גידור בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה- תש"ל -1970.

במכונות ניידות, שנהוג לתלותן , יש לוודא שאמצעי התלייה נבדקים כאביזר הרמה/ציוד הרמה.

אם הציוד התלוי עלול לפגוע במשהו, יש לגדרו .

יש למנוע תזוזה מקרית של מחזיקי האלקטרודות באמצעות עצרים.

מתגי הפסקת פעולה אדומים יהיו סמוך למיקום ההפעלה של המכונה 1.

סיכוני חשמל

זיהוי:

מכת חשמל כתוצאה ממגע בחלקים הנמצאים תחת מתח חשמלי.

מעבר זרם דרך הגוף בעוצמה גורמת לתופעות פיזיולוגיות שליליות. חומרת המכה תלויה בכמות הזרם, משך ההופעה ומסלולו.

בקרה:

לצורך מניעת פגיעה עקב התחשמלות: בכל שיטות הריתוך אשר בהן יש שימוש בחשמל יש להשתמש בציוד חשמלי תקני, תקין ונבדק בהתאם לחוק החשמל, תשי"ד – 1954;  ובשיטות עבודה בטוחות בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה  (חשמל) התש"ן – 1990, למשל:

במקרה שניתן, יש לבחור את שיטת שימוש בחשמל הבטיחותית ביותר. לדוגמא: באם פעולת הריתוך יכולה להתבצע הן בזרם ישר והן בזרם חילופין יש לקחת בחשבון שזרם חילופין מסוכן יותר לאדם במקרה של מכת חשמל מבחינת עוצמת הפגיעה. לפיכך השימוש בזרם ישר מועדף בבצוע עבודות ריתוך.

מעגל הריתוך יהיה מוארק. הרתכת תהיה מוארקת 2.

כל החיבורים החשמליים במערכת הריתוך יהיו מהודקים למניעת היווצרות קצרים ונקודות התחממות.

מערכת הריתוך תיבדק תקופתית על ידי חשמלאי מוסמך. הבדיקות תתועדנה ותשמרנה.

קבלים- ציוד הריתוך ולוח הבקרה המכילים קבלים המיועדים לשימוש במתחים גבוהים (מעל 550 וולט), חייבים להיות מבודדים ומוגנים באמצעות אמצעים אשר יפסיקו את אספקת המתח כאשר מכסה לוח הבקרה פתוח. בנוסף יש להתקין אמצעי הפעלה ידני שיאפשר בעת הצורך הארקה מוחלטת של הקבלים (ANSI Z49.1) [4].

יש הכרח בכפתור חירום אחד לפחות להפסקת פעולת הרתכת במקרים הבאים:

פעולת הריתוך נמשכת מעל 3 שניות.

קיימת תנועה מכנית של החלקים או הציוד.

ההתקנה והשימוש בכפתורי החירום לא יהוו בעצמם סיכון בטיחותי.

סיכונים גהותיים

סיכונים פיסיקלים

קרינה

זיהוי:

מבט לאזור הריתוך בזמן פעולת הריתוך עלול לגרום לנזק לראייה עקב חשיפה לקרינה בתחום הנראה והאינפרא-אדום (IR).

בקרה:

בעת ביצוע עבודות ריתוך חובה להשתמש באמצעי מיגון אישיים- במסכת רתכים או משקפי מגן עם הגנה צדדית כולל זכוכיות מגן. השימוש במשקפיים או במסכה מיוחדת מיועדת למבצע הריתוך וכן לעובדים הנמצאים בקרבת מקום על פי תקן ישראלי 1283-00-00-0 [5].

מספר הכהות של העדשות/זכוכיות המגנות על העיניים נקבע על פי דרגת ההיחלשות הנראית לעין

[6]

. מספר הכהות מציין את כמות האור הניתנת למעבר דרך העדשות כך שככל שהמספר נמוך יותר, כך העדשה מסננת פחות אור הנפלט מן הקרינות השונות [7]. מספר הכהות מציין את דרגת הכהות המסופקת על ידי עדשות נתונות כאשר הרתך בוחר לעצמו את המספר הנוח לו ביותר ושמקנה ראיה טובה בעת ביצוע תהליכי ריתוך מסוגים שונים [8].

ב. למניעת פגיעה בעובדים ובעוברי אורח בסמוך לעמדות הריתוך, מומלץ לבודד את אזור הריתוך על ידי מחיצות קבועות או ניידות העשויות חומרים בלתי בעירים ובלתי מתלקחים בהתאם לתקן ישראלי 5093 [9]. במידה ואין מחיצות ,יש להורות באמצעות שילוט ונהלים על לבישת ביגוד מגן ואמצעי הגנה על הפנים והעיניים.על המחיצות לאפשר תנועה מעגלית של אוויר בגובה הרצפה ומעל לגובה המחיצה.

שדות חשמליים ומגנטיים

זיהוי:

שדות חשמליים ומגנטים נוצרים כאשר נוצר או נעשה שימוש בחשמל. שדות אלה נוצרים כאשר נעשה חיבור לחשמל על ידי מוליכים חשמליים, או כאשר מופעל ציוד חשמלי.

תדירות נמוכה מ- 300 Hz בשדות מגנטיים מכונה בשם   Extremely Low Frequency  (ELF) [10].

הערכה:

חשיפות תעסוקתיות בטווח של ELF שבין 1-300 Hz לא יכולות לעבור את ערך גבול העליון המחושב בעזרת המשוואה:60  BTLV =

f

כאשר f זהו התדר הנתון בערכי Hz, BTLV זהו ערך שטף צפיפות מגנטי ביחידות של milliTesla [11].

רמת החשיפה הממוצעת היומית לשדות מגנטיים שאליהם נחשפים רתכים על פי נטורים שפורסמו על ידי NIOSH נמצאה בערך של 8.2 mGauss עבור טווח עוצמות חשיפה של 1.7-96.0 mGauss (1 Tesla (T)= (10000 G [12].

חשיפה לרעש מזיק

זיהוי:

רעש היינו כל צליל בלתי רצוי.

הרעש המזיק היינו רעש בעל יכולת לגרום לפגיעה בשמיעה.

לפי תקנות בטיחות בעבודה הרעש (גהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד – 1984, רעש שמפלסו המשוקלל על פני הזמן עולה על  85 dB(A) לחשיפה במשך 8 שעות היינו רעש מזיק.

הערכה:

בהתאם לתוצאות בדיקות של מפלס הרעש, שבוצעו במהלך פרוייקט מיפוי סיכונים גהותיים בתעשייה -20001994 בתהליכי ריתוך עבור 44 בדיקות שנעשו בריתוך התנגדות נמצאו ערכים בין 71 עד 100 dB(A). ממוצע המפלסים המדודים 86 dB(A)*  [פרוייקט מיפוי סיכונים גהותיים פוטנציאלים בתעשייה 1994 – 2000 , דו"ח מסכם. המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית, רעננה  2004].

בקרה:

הקפדה על שימוש בציוד מגן אישי בהתאם להפחתת החשיפה לרעש (לרבות אוזניות, אטמים) בהתאם לתוצאות ניטור הרעש[13].

הקפדה על בצוע תהליכים רועשים בסביבה בה נמצא מספר מינימלי של עובדים, אשר אינם נחוצים לצורך ביצוע התהליך (תזמון תהליכים).

שילוט אזור העבודה כאזור מרעיש.

בצוע הדרכות לגבי היבטי הסיכונים בחשיפה לרעש.

חשיפה לחומרים כימיים (נדפים וגזים)

זיהוי:

הרכב  הנדפים בריתוך התנגדות תלוי אם מתכת הבסיס עברה ציפוי,  צביעה או שהיא מרוחה בשמן. הנדפים עשויים להכיל תחמוצות ברזל, תחמוצות מנגן, פלואורידים, תחמוצת סיליקון ותרכובות של טיטניום, ניקל, כרום, מוליבדן, ונדיום, טונגסטן, נחושת, קובלט, עופרת ואבץ.

הגזים שמשתחררים בתהליך זה עשויים להיות תחמוצות פחמן, תחמוצות חנקן ופלואורידים.

באם מתכות הבסיס מרוחות בשמן, אזי קיים סיכון לשחרור אלדהידים הנוצרים מהתפרקות השמן בזמן הריתוך 2.

הערכה:

הריכוזים העליונים המותרים לנדפים בריתוך בסביבת העבודה הוגדרו בתקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסוימות), התשנ"ג – 1993 ובחוברת ערכים עליונים מותרים של ACGIH11 .

הנתונים לגבי המצאות חומרים שונים בתהליך ואחוז תוצאות חריגות של הניטור שלהם (על סמך הנתונים של פרוייקט מיפוי סיכונים גיהותיים בתעשייה 1994-2000 והנתונים של המעבדה הארצית לגהות תעסוקתית) מוצגים בטבלאות של גורמי סיכון בתהליך [14],[15].

בקרה:

מכיוון שבריתוך בחלל לא מאוורר קיים סיכון להצטברות רבה של נדפים וגזים, יש לארגן עמדות ריתוך במקום מאוורר היטב.

מומלץ לצייד עמדות ריתוך באוורור מאולץ מסוג יניקה מקומית. פתחי היניקה חייבים להיות ממוקמים במקומות שאינם עולים על גובה פניו של העובד, על מנת לא לגרום לתנועת נדפים וגזים דרך אזור נשימתו של העובד.

מהירות זרימת האוויר בפתח היניקה של עמדת ריתוך צריכה להיות לפחות 0.5  מטר/שניה על פני אזור הריתוך. כמו כן ניתן להשתמש באקדח השואב נדפים ממקור פליטתם ומוסבים בעזרת זרנוק לתוך מערכת פליטה. אקדח מסוג זה מאד יעיל עבור משטחים ישרים ואנכיים או בפינות וסביב אגן Flanges)) [16].

בעמדות ריתוך חובה לבצע ניטור סביבתי על ידי בודקים מוסמכים בהתאם לתדירות הקבועה בחוק על פי תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א – 1990.

במידה ותוצאות הנטור הסביבתי מצביעות על ערכי חשיפה הגבוהים מרמת הפעולה, העובדים החשופים חייבים לעבור בדיקות רפואיות.

על מנת למנוע חשיפת העובדים שלא עסוקים ישירות בעבודות ריתוך מומלץ לארגן עמדות ריתוך בשטח מופרד. כך מומלץ להפריד בין עובדי מנהלה, עובדי יצור, עובדי מחסנים מאזורים בהם מבצעים תהליכי ריתוך. כמו כן מומלץ כי משרדים המיועדים לרתכים וכן עמדות מנוחה יהיו מופרדים מעמדות הריתוך.

במידה ותוצאות הנטור מצביעות על ערכי חשיפה הגבוהים מרמת הפעולה בחשיפה לנדפים, עד לשיפור תנאי העבודה, יש לבצע ריתוכים כשהרתך מצויד במסכה עם מסנן לנדפים.

גורמי סיכון פיסיולוגיים (היבטים ארגונומים)

זיהוי:

במהלך ביצוע עבודות ריתוך העובדים נחשפים להרמת חלקים כבדים, ביצוע תנועות חוזרניות וממושכות, עמידה שפופה או ביצוע תנועות לא נוחות.

בקרה:

הרמת משאות תבוצע עם ציוד הרמה כגון עגורן בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנים מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג – 1992.

מניעת מפגעים (נוהג טוב)

ניהול היבטי הבטיחות והגהות בעבודה תהליך ריתוך – התנגדות מומלץ לבצע תוך הקפדה על התנאים הבאים:

  1. כללי

הדרכה לעובדים אחת לשנה לפחות, על ידי מדריך מוסמך. ניהול פנקס הדרכה לרבות תיעוד מועד ההדרכה, המדריך והחומר הנלמד. עם כניסתו של עובד חדש יש לדאוג לביצוע הדרכה ביחס לסיכונים שבריתוך התנגדות, אמצעי הפחתת סיכונים לרבות אמצעי מיגון אישי, התנהגות בעת אירוע חריג לרבות תאונה וכמעט תאונה[17].

שילוט הסיכונים באזור העבודה, לרבות סיכונים גהותיים ובטיחותיים. שילוט בדבר הצורך בשימוש בציוד מגן אישי. שילוט בדבר איסור העישון[18].

הגדרת שיטה (נוהל) להעברת מידע לגבי מפגעי בטיחות וגהות בתהליך העבודה, באמצעות מנהל המחלקה או נאמן בטיחות מחלקתי. העברת מידע מהעובדים להנהלה, באמצעות דיווח על מפגעי בטיחות וגהות, כמעט תאונות או תאונת עבודה25.

תזמון תהליכים – ביצוע תהליכי ריתוך בזמן בו נמצאים מינימום אנשים באזור התהליך. כך ימנע מצב של חשיפת אנשים שאינם חיוניים לתהליך לסיכונים גהותיים ובטיחותיים. כך למשל ביצוע תהליכי ריתוך מסיבים בשעות בהן האיוש במקום העבודה היינו נמוך או חלקי.

בידוד של אזור הריתוך על ידי מחיצות קבועות או ניידות העשויות חומרים בלתי בעירים ובלתי מתלקחים.

שימוש באמצעי הרמת משאות כגון עגורן בהרמת חלקים לצורך ריתוך [19].

הפעלת הרתכת תבוצע לפי הנחיות היצרן לרבות הנחיות הבטיחות.

  1. סיכוני פגיעה מחשמל

שימוש בציוד חשמלי תקני, תקין ונבדק בהתאם לחוק החשמל ובשיטות עבודה בטוחות לפי תקנות הבטיחות בעבודות חשמל כגון:

פרסום

בחירת שיטת שימוש בחשמל הבטיחותית ביותר (שימוש בזרם ישר).

בריתוך המבוצע עם זרם חילופין אין להשתמש ישירות בזרם מרשת החשמל אלא    יש להפריד בין מעגל רשת החשמל למעגל הריתוך על ידי שימוש בשנאי ריתוך.

מעגל הריתוך יהיה מוארק. הרתכת תהיה מוארקת.

מערכת הריתוך תיבדק תקופתית על ידי חשמלאי מוסמך.

קבלנים, ציוד ריתוך ולוח הבקרה צריכים להיות מותאמים לשימוש במתח גבוה (מעל     550 וולט), מבודדים ומוגנים באמצעות מפסקים וכן מוארקים כנדרש.

לוח בקרה מרוחק יהיה נעול ומשולט.

יש להתקין כפתור חירום.

  1. סיכוני אש

למניעת היווצרות מצב בו תתאפשר התלקחות של חומרים דליקים במהלך בצוע תהליך הריתוך יש לדאוג ל:

הרחקת חומרים דליקים מהאזור, לנקות מיכלים/צנרות המכילות חומרים דליקים, להזרים גז אינרטי להורדת ריכוזי חמצן (בעת הצורך), לבדוק באמצעות גלאים ניידים שלא קיימת אווירה נפיצה באזור המיועד לריתוך, למקם אמצעי כיבוי אש לרבות מטפים, צינורות כיבוי ומזנק.

עבודה בהתאם לנוהל "בטיחות בעבודות חמות" המבטיח נקיטת אמצעי זהירות והגנה למניעת התלקחות עקב הריתוך.

הצבת צופה אש לאחר ביצוע הריתוך לזיהוי מיקום נפילת הגיצים. במידה והוחלט שלא להעמיד צופה אש, יש צורך בבדיקה סופית לאחר ביצוע הריתוך.

  1. מגע עם עצמים חמים

שימוש בביגוד בעל שרוולים ארוכים, מכנסיים ארוכים, סינר מעור, כפפות רתכים, מסכת ריתוך לכל הפנים, כובע מגן ונעלי עבודה עמידים בפני גיצים.

  1. קרינות

בעת ביצוע עבודות ריתוך השימוש באמצעי מיגון אישיים – במסכת רתכים או משקפי מגן עם הגנה צדדית כולל זכוכיות מגן על פי תקן ישראלי -00-00-01283, ציוד להגנת העיניים, הפנים והצוואר הינו חובה.

  1. רעש מזיק

הקפדה על בצוע תהליכים רועשים בסביבה בה נמצא מספר מינימלי של עובדים, אשר אינם נחוצים לצורך ביצוע התהליך (תזמון תהליכים).

ביצוע ניטור סביבתי לרעש כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה.

ביצוע בדיקות שמיעה לעובדים אשר חשופים לרעש מזיק בהתאם לתוצאות ניטור הרעש.

שימוש בציוד מגן אישי להפחתת חשיפה לרעש.

  1. חומרים כימיים

לאור הסיכונים בפליטת נדפים וגזים בתהליך ריתוך הנגרמים חלקם מציפויים וצבעים, מומלץ כי לפני תחילת ביצוע תהליכי ריתוך יבוצעו ניקוי המתכות והסרת שאריות של ציפויים וצבעים (ראה תהליכים "טיפול שטח- מכני" מספר 244 ו"טיפול שטח כימי" מספר 251).

ציוד עמדות ריתוך באוורור מאולץ מסוג יניקה מקומית.

ביצוע בדיקה תקופתית של יעילות המערכות ליניקה מקומית.

ביצוע נטורים סביבתיים לנדפים ועשן כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה.

ביצוע מעקב רפואי ונטור ביולוגי באמצעות מרפאות תעסוקתיות בהתאם לנדרש בתקנות, לאור הערכת הריכוזים בנטור סביבתי.

שימוש במסכה להגנה נשימתית בהתאם לתוצאות ניטור סביבתי במידה שהריכוזים המתקבלים גבוהים מרמת הפעולה.

הסרת בגדי עבודה במקום עבודה, כיבוסם באופן מרוכז על ידי מקום העבודה.

הצטיידות בגיליונות בטיחות לחומרים שבשימוש (לרבות תוצרי פרוק אפשריים בעת פעולת ריתוך).

ביבליוגרפיה

 *הנתונים האלה מתייחסים רק לעוצמת הרעש ולא מתייחסים למשך החשיפה.

.[1] פרדו, א., ריבשטיין, מ., מיימן, מ., ואח.: דפדפת רשימות תהליכים תעשייתיים והגדרותיהם, אוניברסיטת תל-אביב, המכון לבריאות תעסוקתית, דצמבר 1993.

  1. שביט, י.: בטיחות בריתוך חשמלי, המוסד לבטיחות וגהות, 1996.

[3]. Burgess, W.A.: Recognition of Health Hazards in Industry, Second Edition, John Wiley & Sons, 1995.

[4]. ANSI Z49.1: Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, American National Standard Institute, 2005. http://www.aws.org/w/s/survey/standard.html?survey_start=z49_reqpdf>

 .[5]תקן ישראלי 1283-00-00-0: ציוד להגנת העיניים, הפנים והצוואר מפני קרינה, הנוצרת בעת ריתוך ופעולות דומות, מכון התקנים הישראלי, 1988.

[6]. Sliney, D.H.: Light and Infrared Radiation, Encyclopedia of Occupational Work. http://www.ilo.org/encyclopedia/?d&nd=857100220&prevDoc=857000271< <

[7]. The Welding Institute, Job knowledge for welders 29: Health, safety and accident prevention- arc welding  < http://www.twi.co.uk/j32k/protected/band_3/jk29.html >

[8]. Harris, J.: A Look at Auto-Darkening Welding Helmets, Eye Protection, AutoInc Magazine, 2002. <http://www.asashop.org/autoinc/jan2002/collision.cfm>

.[9] תקן ישראלי 5093 – דליקות של וילונות לשימוש מוסדי או ציבורי, מכון התקנים הישראלי, 2000. http://www.sii.org.il/standard.nsf/Standards/1050930000?OpenDocument>>

[10]. Occupational Safety and Health Administration <http://www.osha.gov/dts/hib/hib_data/hib19900207.html>

[11]. 2006 TLVs® and BEIs®. Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical and Physical Agents & Biological Exposure Indices. ACGIH® Worldwide Signature Publication.

[12]. Department of Health and Human Services, Center for Disease Control & Prevention, The National Institute of Occupational Health and Safety. NIOSH Fact Sheet: EMFs in the Workplace," Publication No. 96-129.<http://www.cdc.gov/niosh/emf2.html>

 .[13]תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז – 1997.

[14]. פרוייקט מיפוי סיכונים גהותיים פוטנציאלים בתעשייה 1994 – 2000, דו"ח מסכם. המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית, רעננה  2004.

[15]. המעבדה הארצית לגהות תעסוקתית, אגף פיקוח אל העבודה, משרד התמ"ת, מאגר בדיקות סביבתיות. החומר לא פורסם.

[16]. CCOHS – Canadian Center for Occupational Health and Safety. OSH Answers, Safety Hazards, Welding, Ventilation. <http://www.ccohs.ca/oshanswers/safety_haz/welding/ventilation.html>

[17]. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט – 1999.

[18]. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל- 1970.

[19]. תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג – 1992.

Print Friendly, PDF & Email

פה יבוא באנר

תודה שאתם מבקרים בפורטל "טכנו נט". טכנו נט נט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום הטכנולוגיה והתעשייה באתר תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום המתכת,פלסטיק, זיווד ואריזה, הייטק, אוצומציה וסייבר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

ניקוי מחליפי חום
ועדת הכלכלה אישרה תיקון לתקנות המיזוגים
גידור מכונות - מה הדרישות
שיטות לצמצום חשיפת הרתך לגזי הריתוך
חבות מעבידים
סיכום שנת 2015 בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית
ניקוי מחליפי חום
ועדת הכלכלה אישרה תיקון לתקנות המיזוגים
גידור מכונות - מה הדרישות
שיטות לצמצום חשיפת הרתך לגזי הריתוך
תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

כדי להיות תמיד מעודכנים