התעשייה המסורתית מתחברת לחדשנות

רשות החדשנות ומשרד הכלכלה והתעשייה יתמכו בתעשייה המסורתית ב-125 מיליון ₪

 מועצת רשות החדשנות אישרה שינוי מיקוד של פעילות רשות החדשנות בתחום הייצור המתקדם: מתעשייה מסורתית לתעשייה מוטת ייצור. בשנת 2016 תקציב לתעשייה המסורתית עמד על 85 מיליון ₪ וכעת יגדל ל-125 מיליון ₪

 

שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן: "השקעה של תעשייה מסורתית בטכנולוגיות מתקדמות תגדיל את הפריון במפעלים ותגדיל את תפוקתם. משרד הכלכלה והתעשייה יסייע בכל הכלים העומדים לרשותו לטובת חיבור התעשיות המסורתיות לחדשנות. התעשייה הישראלית היא מנוע צמיחה חשוב ומשמעותי בכלכלה הישראלית, חיזוק התעשיות המסורתיות באמצעות טכנולוגיות חדשניות תתרום רבות לכלכלה הישראלית בעשורים הקרובים".

פרסום

בשורה לחברות שמוגדרות "מעורבת עילית, ומוטות ייצור" – יוכלו מעתה להגיש בקשות תכניות התמיכה של רשות החדשנות. המשמעות: הרחבת החברות שייתמכו על ידי רשות החדשנות לתחומים כמו כימיה, קוסמטיקה, מוצרי חשמל, מכונות פשוטות ועוד.

מועצת רשות החדשנות אישרה מספר הטבות משמעותיות באופן תמיכת הרשות בתעשיית הייצור במסלולים שאושרו. בהחלטת המועצה יש מספר

בשורות:

 • הקמת זירת ייצור מתקדם: אישור מסלוליה הראשונים והקמת ועדת מחקר ייעודית לחברות הזירה
 • שינוי מיקוד באוכלוסיית הזירה: מתעשייה מסורתית לתעשייה מוטת ייצור. המשמעות: הרחבת החברות שייתמכו במסגרתה –

כימיה, קוסמטיקה, מוצרי חשמל, מכונות פשוטות ועוד

 • המשך הפטור החלקי מתמלוגים בתנאים הקיימים היום לשלוש שנים נוספות
 • הפעלת מכינת המו"פ במסגרת הרשות, הגדלת היקף התמיכה הכספית בכל תכנית מכינה ופתיחת 3 כלי תמיכה נוספים במסגרתה.

רשות החדשנות מפעילה כיום שתי תכניות המוכוונות לעידוד המו"פ והחדשנות בתעשייה המסורתית: תכנית התמיכה במו"פ בתעשייה המסורתית ותכנית המכינה למו"פ.

תכנית התמיכה בתעשייה המסורתית פועלת משנת 2006 ומעניקה מענקי מו"פ לחברות מתחומי התעשיה המסורתית והמעורבת-מסורתית. ייחודה של התכנית  – בהתאמת אמות המידה בהיבטי החדשנות לאישור תכניות מו"פ למאפייני החברות ולשוקי היעד בהן הן פעילות. ההטבות עצמן אף הן תוכננו בכדי לענות לצרכיהן הייחודיים של החברות המסתייעות בתכנית. בין היתר מוקנה לחברות קטנות ובינוניות המשתתפות בתכנית פטור מתשלום תמלוגים בשלוש השנים הראשונות לפעילותן ושיעורי תמלוגים מופחתים בהמשך הדרך (בכפוף לתנאים המוגדרים בנהלי התמלוגים).

מכינת המו"פ אף היא פעילה מזה כעשר שנים. זוהי תכנית המיועדת לאותן חברות תעשיה מסורתית המתקשות לגבש נושא ראוי לביצוע תכנית מו"פ, כמו גם להיערך לביצועה של תכנית מו"פ. במסגרת המכינה מוצמד לחברה יועץ מומחה טכנולוגי לבחירתה, המבצע תהליך סדור אשר מטרתו לאתר כיווני מו"פ אפשריים המתאימים ליכולותיה וליעדיה של החברה ולהנחות אותה לקראת הגשה של תכנית מו"פ במסגרת תכנית התמיכה בתעשיה המסורתית שהוזכרה לעיל. הייעוץ הניתן הינו בהיקף של עד 42,000 ₪. השתתפות החברה היא בשיעור של 25%. החברות מלוות באופן צמוד ע"י ועדת היגוי.

בשנת 2015 בוצעה הערכה של תכניות התמיכה בתעשיה המסורתית ע"י יחידת האסטרטגיה בלשכת המדע"ר. תוצאות ההערכה הצביעו בין היתר על אפקטיביות גבוהה של תכניות אלו כפלטפורמה לשיפור כושר התחרותיות של החברות שנתמכו במסגרתן.

המלצות נוספות שנבעו מעבודת הערכה זו היו:

  1. התאמת אוכלוסיית החברות הנתמכות במסגרת התכנית כך שתכיל גם חברות תעשייתיות מתחומים נוספים, אשר מאופיינות בהיותן
  2. מוטות ייצור (ולא מוטת חדשנות)
  3. עיבוי היקף הפעילות לקידום חברות אלו והשקת מסלולי חדשנות נוספים עבורן.

זירת ייצור מתקדם נקבעה להיות הגוף ברשות החדשנות האמון על קידום אוכלוסיית החברות התעשייתיות שאינן מוטות חדשנות ליישם תהליכי מו"פ וחדשנות, כפי שהשתקף מלקחי עבודת ההערכה.

מסלול מועצה זה הינו הפלטפורמה המסדירה את תפעול מסלולי המשנה הראשונים של הזירה. לצורך כך המסלול מגדיר את הפעלתה של ועדת מחקר ייעודית לזירה, אשר תוסמך להחליט בכל הכרוך בהפעלת מסלולי המשנה שלו.

מסלולי משנה אלו מבוססים כמעט לחלוטין על התכניות הקיימות, בשינויים ובהתאמות קלות הנובעים מלקחים שהופקו מהפעלתן ארוכת השנים של התכניות, כמו גם ממסקנות עבודת ההערכה.

להלן השינויים:

אוכלוסיית היעד: כפועל יוצא מן הלקחים שנלמדו, המסלול משנה במידת מה את אוכלוסיית החברות הזכאיות להסתייע במסלולי המשנה הכלולים בו:

 1. נוספה דרישה קטגורית להגבלת השיוך למסלול לחברות תעשייתיות בלבד.
 2. חברות תעשייתיות מתחומי התעשיה המסורתית והתעשיה המעורבת-מסורתית ע"פ הגדרות הלמ"ס (מזון, משקאות, טקסטיל והלבשה, עור, מתכת ומוצריה, עץ פלסטיק, גומי, חומרי בניין) תמשכנה להשתייך למסלול ללא מגבלה וללא שינוי
 3. חברות תעשייתיות מתחום התעשיה המעורבת-עלית (מכונות פשוטות, כימיה, קוסמטיקה, מוצרי חשמל, חלקי רכב) תשוייכנה למסלול אם הן מוטת ייצור באופיין (שיעור עובדי הייצור מתוך מצבת העובדים שלהן – גבוה, בעוד ששיעורם של עובדי המו"פ מתוך מצבת העובדים שלהן – נמוך).

מסלול משנה מופ"ת (מו"פ בתעשיית הייצור)

מסלול משנה זה מחליף את תכנית התמיכה בתעשיה המסורתית המפורטת בשינויים קלים.

עיקרי מסלול המשנה:

א.         שיעורי התמיכה: 20% – 50% (תוספת 10% לחברות באזור פיתוח א')

ב.         דגש על שיעור הייצור בארץ כאמת מידה מהותית לאישור בקשות.

ג.         המשך הפטור מתשלום תמלוגים לחברות קטנות ובינוניות המייצרות בארץ בשלוש השנים הראשונות להיותן נתמכות ע"י הרשות (עד סוף שנת 2020 – שאז תבוצע הערכה מחודשת לסוגיית הפטור מתמלוגים).

פרסום

ד.         שיעור תמלוגים מופחת לשאר החברות הקטנות והבינוניות המייצרות בארץ.

 • אפשרות לשיתוף בידע עם חברות/אקדמיה – כרגע דורשת הרשות כי כל הידע יהיה בבעלות של מקבל המענק – המטרה היא לעודד חיבורים של סטרטאפים לחברות תעשייתיות. נפתחה אפשרות לחלק את הבעלות על הידע החדש בין הסטאטרפ לחברה התעשייתית.

כיום מוגדרת תקופת מעבר בת 12 חודש במהלכה חברות אשר נתמכו כחברות תעשיה מסורתית ואינן מוכרות כחברות תעשיית הייצור בעקבות הפעלת המסלול, תוכלנה ליהנות מן ההטבות המוקנות במסגרתו לטובת הגשת תכנית המשך.

מסלול משנה מכינת המו"פ

מסלול משנה זה מחליף את תכנית המכינה במו"פ בשינויים ובתוספות כפועל יוצא מן הלקחים  שהופקו מהפעלתו כמפורט להלן:

א.         המסלול יוותר עדיין מסלול ייעוצי המכין חברות להגיש תכניות מו"פ.

ב.         היקף התמיכה התקציבית יורחב ל- 75,000 ₪ אולם שיעור השתתפות החברות בביצוע התכניות יעלה ל- 33%. (מ 40,000 ₪)

ג.         בנוסף, יתווספו כלי תמיכה נוספים:

 1. a. מסלול ייעודי לתמיכה בפתרון בעיות בייצור.
 2. b. מסלול ייעודי לביצוע בדיקות היתכנות לפני ביצוע מו"פ.
 3. c. מסלול ייעודי לגיבוש פתרונות לשיפורי תהליכי ייצור להגברת הפריון.

לוועדת המחקר תוקנה הסמכות למנות צוות מלווה אשר ימשיך במתכונת הליווי הצמוד הניתן כיום לחברות הפעילות במכינה.

דוגמא לכוחה של חדשנות בתעשייה המסורתית ניתן למצוא בחברת דורות מוצרי שום ותיבול, שעסקה בפיתוחים חדשים בתמיכת רשות החדשנות ובינם תכנית המחקר והפיתוח המשמעותית ביותר של החברה- פרויקט, "הדור החדש של התבלינים"- מוצר המשלב טיפול ופורמולציה של משפחת תבלינים פופולאריים יחד עם מתקן פיזור (מטחנה) בעל תכנון ייעודי לצורך קבלת מוצר המציע לצרכנים יתרונות רבים כמו עוצמת תיבול גבוהה, שימור מפני חמצון, נוחות בשימוש ועוד.  לדברי זהר שלו, מנהלת השיווק של החברה, "התמיכה של רשות החדשנות אפשרה מזה שנים לפתח חדשנות שמגדירה יתרון תחרותי מובהק בתחומי הפעילות שלנו".

*כנהוג, החלטות מועצת הרשות מונחות כעת על שולחנם של שר הכלכלה ושר האוצר לאישרור*

Print Friendly, PDF & Email

פה יבוא באנר

תודה שאתם מבקרים בפורטל "טכנו נט". טכנו נט נט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום הטכנולוגיה והתעשייה באתר תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום המתכת,פלסטיק, זיווד ואריזה, הייטק, אוצומציה וסייבר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

מצלמת המעקב במרחב הציבורי - עד לאן הן מצליחות לחדור לנו לפרטיות

18 ביולי 2024

דאסו סיסטמס בסלון האוירי בפארנבורו 2024: התאומים הוירטואליים, חוויות יצירתי...

18 ביולי 2024

ראשי המגזר עסקי מתאחדים ויפעלו מעתה יחד

18 ביולי 2024

פיקוד העורף והמגזר העסקי פועלים בשיתוף פעולה למען מוכנות לחירום

15 ביולי 2024

נפתח מפעל בטרי Batte-Re למחזור סוללות ליתיום-יון בדימונה

15 ביולי 2024

הטקסונומיה הישראלית לסיווג פעילויות כלכליות בנות-קיימה, לפי תרומתן למטרות ה...

11 ביולי 2024

מצלמת המעקב במרחב הציבורי - עד לאן הן מצליחות לחדור לנו לפרטיות

18 ביולי 2024

דאסו סיסטמס בסלון האוירי בפארנבורו 2024: התאומים הוירטואליים, חוויות יצירתי...

18 ביולי 2024

ראשי המגזר עסקי מתאחדים ויפעלו מעתה יחד

18 ביולי 2024

פיקוד העורף והמגזר העסקי פועלים בשיתוף פעולה למען מוכנות לחירום

15 ביולי 2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

כדי להיות תמיד מעודכנים